Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura
ANÀLISI is about the communication and culture in general, and specially it’s about the phenomenons linked to the mass media. The journal tries to promote the interdiciplinary contribution and the critical and controversial analysis about studied subjects : semiotic analysis of the communication, the repeat and serial nature in the cinema and television, democracy and communication, and the media and cultural politics. The journal’s approach is specially based on topical subjects and problems about the communication study development.
Latest additions:
2014-06-06
15:43

16 p, 191.0 KB
Diseño de un cuestionario de conocimientos básicos previos y específicos para estudiantes de periodismo de investigación / Rodríguez, Pepe, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Aquesta recerca se centra en el disseny d'un qüestionari, destinat a estudiants de periodisme d'investigació(PI), que permeti avaluar els coneixements previs bàsics amb els quals accedeixen a la matèria. [...]
Esta investigación se centra en el diseño de un cuestionario, destinado a estudiantes de periodismo de investigación (PI), que permita evaluar los conocimientos previos básicos con los que acceden a la materia. [...]
This research focuses on the design of a questionnaire for students of investigative journalism to assess prior basic knowledge with which they accede to this subject. The instrument allows to achieve two aims: to evaluate the presence of a set of basic knowledge between the given ones to the students of journalism and to demonstrate the level of previous (specific) knowledge of the student body in order to be able to design efficiently the methodology, organization and agenda of this matter. [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 49 (Desembre 2013) , p. 65-80  
2014-06-06
15:36

22 p, 155.4 KB
Mapping Digital Media and Journalism in Spain / Llorens Maluquer, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Luzón Fernández, Virginia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Grau, Helena P. (Universidad Autónoma de Barcelona)
Aquest article es basa en un estudi comparatiu a gran escala sobre la digitalització dels mitjans de comunicació espanyols, finançat pel Programa de Mitjans de l'Open Society. Mostra com la tecnologia digital impacta en les redaccions dels mitjans de comunicació, en l'ètica dels periodistes i com el periodisme d'investigació ha donat forma als mitjans de comunicació espanyols i com es barreja amb la crisi econòmica els mitjans de comunicació. [...]
This article is based in a large-scale comparative study on Spanish Media digitalization funded by the Open Society Media Program. 1 It shows how digital technology impacts on media newsrooms; on journalist ethics and on how investigative journalism have shaped Spanish media and how it is mixed with media economic crisis. [...]
Este artículo se basa en un estudio comparativo a gran escala sobre la digitalización de los medios de comunicación españoles, financiado por el Programa de Medios de la Open Society. Muestra cómo la tecnología digital impacta en las redacciones de los medios de comunicación y en la ética de los periodistas y de qué forma el periodismo de investigación ha dado forma a los medios de comunicación españoles y cómo se mezclan con la crisis económica los medios de comunicación. [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 49 (Desembre 2013) , p. 43-64  
2014-06-06
15:28

14 p, 245.2 KB
El periodisme digital de proximitat. Història i usos actuals. Estudi de VilaWeb local i del portal Madridiario / Caldevilla Domínguez, David (Universitat Complutense de Madrid) ; Visa Barbosa, Mariona (Universitat de Lleida)
Aquest article té com a objectiu dur a terme un estat de la qüestió de la premsa local digital del nostre país, per veure com s’ha adaptat el periodisme de proximitat a les noves característiques del periodisme digital. [...]
This paper presents an overview of the Spanish local digital media with the aim to see how the local media have adapted to new journalism’s characteristics. First, it offers a historical review of online journalism, it shows a list of the advantages and disadvantages that new media are offering and a description of the current situation of digital media market. [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 49 (Desembre 2013) , p. 29-42  
2014-06-06
15:14

14 p, 107.7 KB
Miradas de adolescentes argentinos sobre la intimidad en Facebook / Dillon, Alfredo (Universidad Católica Argentina)
A partir d'entrevistes a adolescents de diferents barris de la ciutat de Buenos Aires, aquest treball explora com es reconfigura per part d'aquests usuaris l'esfera de l'íntim en Facebook. L'objectiu va ser indagar sobre les representacions de joves de 17 i 18 anys en relació amb aquest tema. [...]
A partir de entrevistas a adolescentes de diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, este trabajo explora cómo se reconfigura para estos usuarios la esfera de lo íntimo en Facebook. El objetivo fue indagar sobre las representaciones de jóvenes de 17 y 18 años en relación con este tema: por medio de entrevistas en profundidad, se interrogó a los adolescentes acerca de sus criterios para publicar contenidos en la red social, la proliferación de rumores en la plataforma y la necesidad de preservar determinadas informaciones de la mirada de los otros, especialmente de los adultos. [...]
This paper analyzes how teenagers from different neighborhoods of Buenos Aires (Argentina) value their privacy in Facebook, and how these users decide what information they reveal about themselves. Several 17 and 18-year-old adolescents were interviewed in depth, in order to explore their criteria for publishing information in the social network, as well as their perceptions towards the proliferation of gossip and rumors in the platform, and the need to restrict public access to certain personal information, especially in order to avoid adult control. [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 49 (Desembre 2013) , p. 15-28  
2014-06-06
15:09

14 p, 106.8 KB
La industria televisiva en España : crisis y nuevas oportunidades / Pérez Rufí, José Patricio (Universidad de Málaga) ; Gómez Pérez, Francisco Javier (Universidad de Granada) ; Navarrete Cardero, José Luis (Universidad de Sevilla)
En aquest article avaluarem la situació de la indústria televisiva a Espanya a partir de l'anàlisi dels principals agents implicats en el seu desenvolupament. Les amenaces a la seva hegemonia com a mitjà referent són ja una realitat: la fragmentació d'audiències ha obligat a reconfigurar les aliances entre grups a fi de mantenir la seva rendibilitat. [...]
En este artículo evaluaremos la situación de la industria televisiva en España a partir del análisis de los principales agentes implicados en su desarrollo. Las amenazas a su hegemonía como medio referente son ya una realidad: la fragmentación de audiencias ha obligado a reconfigurar las alianzas entre grupos a fin de mantener su rentabilidad. [...]
This paper evaluates the situation of the Spanish television industry from the analysis of the main agents involved in its development. The threats to its hegemony as a reference medium are already real: the fragmentation of audiences has forced to re-configure the alliances between media groups in order to keep their profitability, protected by the law; the spectator has taken over the television and has become his own programmer, watching audiovisual productions whenever and wherever he wants to. [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 49 (Desembre 2013) , p. 1-14  
2013-10-29
18:07

20 p, 145.1 KB
Percepción de los riesgos en la red por los adolescentes en España: usos problemáticos y formas de control / Martínez Pastor, Esther (Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias de la Comunicación) ; García Jiménez, Antonio (Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias de la Comunicación) ; Sendín Gutiérrez, José Carlos (Universidad Rey Juan Carlos)
El propòsit d'aquest estudi és analitzar, des d'una perspectiva qualitativa, les percepcions dels menors entorn dels riscos que suposa l'ús d'Internet i les xarxes socials a Espanya. Es van realitzar vuit focus group durant el curs acadèmic 2010-11 en col·legis públics i concertats de diferents instituts i col·legis de diferents ciutats d'Espanya amb individus de 12-14 anys (nens) i de 15-17 (adolescents). [...]
El propósito de este estudio es analizar, desde una perspectiva cualitativa, las percepciones de los menores en torno a los riesgos que supone el uso de internet y las redes sociales en España. Se realizaron ocho focus group durante el curso académico 2010-11 en colegios públicos y concertados de diferentes institutos y colegios de diferentes ciudades de España con individuos de 12-14 años (niños) y de 15-17 (adolescentes). [...]
The purpose of this study is to analyze, from a qualitative perspective, perceptions of children about the risks of using the Internet and social networks in Spain. Eight focus groups were undertaken during the course 2010-11 in public and private secondary education centers as well as high schools, throughout different cities of Spain with individuals aged 12-14 (children) and 15-17 (adolescents). [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 48 (Setembre 2013) , p. 111-130  
2013-10-29
18:02

16 p, 150.1 KB
La participación de los jóvenes en las redes sociales : finalidad, oportunidades y gratificaciones / García Galera, María del Carmen (Universidad Rey Juan Carlos) ; Seco, José Alonso (Universidad Rey Juan Carlos) ; Hoyo Hurtado, Mercedes del (Universidad Rey Juan Carlos)
Entre la multitud d'eines i aplicacions que ofereix Internet, les xarxes socials s'han convertit en un element de referència per a la participació ciutadana, atès que afavoreixen la possibilitat de ser informats i d'informar de forma fàcil, ràpida i massiva, a més de tenir la capacitat de cridar a la mobilització social, cívica i/o política. [...]
Entre la multitud de herramientas y aplicaciones que ofrece internet, las redes sociales se han convertido en un elemento de referencia para la participación ciudadana, ya que favorecen la posibilidad de ser informados y de informar de forma fácil, rápida y masiva, además de tener la capacidad de llamar a la movilización social, cívica y/o política. [...]
Among the multiple applications and tools provided by the Internet, social networks have become a reference point for citizen participation since they enhance the possibility of being informed and to inform in an easy, fast and massive way. [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 48 (Setembre 2013) , p. 95-110  
2013-10-29
17:55

18 p, 392.4 KB
Los jóvenes en la cultura digital y mediática : perspectivas globales y escandinavas / Carlsson, Ulla (Universidad de Gotemburgo)
Aquest article aborda el desafiament actual per empoderar als joves en l'ús dels mitjans de comunicació (internet, telèfon mòbil; l'ús de les noves possibilitats com les xarxes socials) a través d'una alfabetització mediàtica que els permeti ser actors conscients en aquest nou paisatge mediàtic que ha transformat tot, incloses les formes de relació que els nens i joves estableixen amb els mitjans. [...]
Este artículo aborda el desafío actual para empoderar a los jóvenes en el uso de los medios de comunicación (internet, teléfono móvil; el uso de las nuevas posibilidades como las redes sociales) a través de la alfabetización mediática que les permita ser actores conscientes en este nuevo paisaje mediático que ha transformado todo, incluidas las formas de relación que los niños y jóvenes establecen con los medios. [...]
This article addresses the current challenge to empower young people in the use of media (internet, mobile phone, use of the new possibilities such as social networks) through media literacy so that it enable them to be conscious actors in this new media landscape that has changed everything, including the type of relationship that children and young people establish with the media. [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 48 (Setembre 2013) , p. 77-94  
2013-10-29
17:42

12 p, 103.7 KB
Los niños y la nueva alfabetización mediática : un caso de estudio egipcio / Tayie, Samy (Universidad de El Cairo. Facultad de Comunicación de Masas)
L'ús que els nens fan dels nous mitjans s'ha convertit en un fenomen molt estès al món. Per exemple, més d'una quarta part de la població mundial (1,200 milions) utilitza Internet (Tayie, 2009). [...]
El uso que los niños hacen de los nuevos medios de comunicación se ha convertido en un fenómeno muy extendido en el mundo. Por ejemplo, más de una cuarta parte de la población mundial (1. 200 millones) utiliza internet (Tayie, 2009). [...]
The use children make of the new media has become a widespread phenomenon in the world. For example, more than a quarter of the world’s population (1,200 million) use the Internet (Tayie, 2009). Because of the new media, the world is becoming smaller. [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 48 (Setembre 2013) , p. 65-76  
2013-10-29
17:32

16 p, 127.6 KB
Aportaciones de las universidades españolas a la investigación sobre menores y medios de comunicación / Ruiz San Román, José A. (Universidad Complutense de Madrid.) ; Departamento de Sociología IV ; Ortiz Sobrino, Miguel Ángel (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Periodismo IV (Empresa Informativa)) ; Porto Pedrosa, Leticia (Universidad Complutense de Madrid.) ; Departamento de Sociología IV
L'interès acadèmic espanyol per la relació dels nens i joves amb els mitjans de comunicació s'ha incrementat al llarg d'aquests últims anys, fins al punt que constitueix una línia d'investigació destacada en moltes universitats. [...]
El interés académico español por la relación de los niños y jóvenes con los medios de comunicación se ha incrementado a lo largo de estos últimos años hasta tal punto que constituye una línea de investigación destacada en muchas universidades. [...]
In the last years, the Spanish educational interest for the relationship between children and media has increased up to the point that this topic constitutes one of the main research lines of the universities in our territory. [...]

2013
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 48 (Setembre 2013) , p. 49-64