Catalan journal of linguistics
The main purpose of the Catalan Journal of Linguistics (CatJL) is to publish quality research papers developing theories on the structure of particular languages within the perspective of a general theory of the human language. Grown out of its predecessor Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), this journal is made possible thanks to the cooperation of the Grup de Gramàtica Teòrica of the UAB with the Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
Latest additions:
2015-12-23
08:05
33 p, 387.6 KB Semantic change and intersubjectification : The origin of reprise evidential conditional in Old Catalan / Martines, Josep (Universitat d’Alacant. ISIC-IVITRA.)
The reprise evidential conditional (REC) is nowadays not very usual in Catalan: it is restricted to journalistic language and to some very formal genres (such as academic or legal language), it is not present in spontaneous discourse. [...]
El condicional evidencial de report (CER) no és gaire habitual en català: està restringit al llenguatge periodístic i a alguns registres molt formals (com el llenguatge acadèmic o el legal) i no es troba en el discurs espontani. [...]

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 79-111 (Articles)  
2015-12-23
08:05
21 p, 298.0 KB «Voler» + infinitive in Catalan : From the imminence aspectual periphrasis to the epistemic and evidential marker (from the 13th century to the present day) / Antolí Martínez, Jordi M. (Universitat d’Alacant. ISIC-IVITRA.)
Today’s Catalan knows the phrases vol ploure and vol caure, literally ‘[it] wants to rain’ and ‘[it] wants to fall,’ with the meaning of ‘showing signs that [something] has to [happen]’ (DDLC, s. [...]
El català actual coneix les locucions vol ploure i vol caure, amb el significat ‘presentar indicis que ha de [esdevenir-se alguna cosa]’ (DDLC, s. v. voler, 5). Aquestes estructures són solament una resta de la perífrasi aspectual d’imminència voler + infinitiu present en català antic i modern, així com en altres llengües romàniques, si més no en època medieval (com l’occità, el francoprovençal, el francès o l’italià). [...]

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 11-31 (Articles)  
2015-12-23
08:05
19 p, 474.5 KB Meaning construction in creative metaphors : Conventional meaning integration through «generic interfacing» in a blend, and conditions of propagation and lexicalization / Urquidi, Alicia (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)
Given certain semantic and pragmatic conditions discussed in this article, innovative metaphors and metonymies may end in propagation and eventual lexicalization of new meanings in the language system. [...]
Quan es donen les condicions semàntiques i pragmàtiques que expliquem en aquest article, les metàfores i metonímies innovadores poden donar lloc a la propagació de nous significats en el sistema lingüístic i a la seva lexicalització posterior. [...]

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 219-237 (Articles)  
2015-12-23
08:05
23 p, 436.0 KB Paradigms as triggers of semantic change : Demonstrative adverbs in Catalan and Spanish / Pérez Saldanya, Manuel (Universitat de València)
This paper sets out to analyse the development of demonstrative adverbs of place in Catalan and Spanish. The main questions dealt with in this study are the following: (i) why two-term and three-term deictic systems often display a certain lack of stability so that diachronically two-term systems sometimes become three-term (as in old Catalan and Spanish) or, the other way round, three-term systems become two-term (like in late Latin and in Catalan during the modern era); (ii) if the most normal and expected development is for deictic systems to take on anaphoric values, why in the case of the adverb aquí (‘near the speaker and/or addressee’) in Catalan and the adverb ahí (‘near the addressee’) in Spanish the opposite process happens; (iii) what role is played in these changes by the functional and formal relations set up within the paradigms of nominal and adverbial demonstratives in each language.
L’objectiu d’ aquest article és analitzar l’evolució dels adverbis demostratius de lloc del català i l’espanyol. Les principals preguntes que es plantegen en aquest treball són les següents: (i) per què els sistemes díctics binaris i ternaris mostren sovint una certa inestabilitat i diacrònicament els sistemes binaris es converteixen a vegades en ternaris (com s’esdevingué en el català i l’espanyol antics) o, a l’inrevés, els ternaris passen a ser binaris (com en el llatí tardà i en el català durant l’edat moderna); (ii) si allò més habitual i esperable és que els díctics assumeixin valors anafòrics, per què en el cas de l’adverbi aquí del català i l’adverbi ahí de l’espanyol es produí el procés invers; (iii) quin paper juguen en aquests canvis les relacions funcionals i formals que s’estableixen dins els paradigmes de demostratius nominals i adverbials de cada llengua.

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 113-135 (Articles)  
2015-12-23
08:05
26 p, 313.8 KB Semantic and pragmatic values of the Italian imperfetto : towards a common interpretive procedure / Baranzini, Laura (Université de Neuchâtel) ; Ricci, Claudia (Université de Neuchâtel)
This paper proposes an account of the semantics and pragmatics of the Italian indicative imperfect. This tense is described as deriving all of its uses from an extremely reduced core of semantic features as the point of departure to a series of interpretative paths leading to different context-related possible interpretations through a process of pragmatic enrichment. [...]
Aquest article dóna compte de la semàntica i la pragmàtica de l’imperfet italià. A la nostra descripció es mostra que aquest temps verbal deriva tots els seus usos d’un nucli extremadament reduït de trets semàntics, que són el punt de partida d’una sèrie de camins interpretatius que ens porten a diferents interpretacions possibles lligades al context mitjançant un procés d’enriquiment pragmàtic. [...]

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 33-58 (Articles)  
2015-12-23
08:05
21 p, 397.0 KB The Polysemy of the verbs «pegar», «apegar» and «empegar» in Catalan : a synchronic manifestation of semantic change / Ramos, Joan-Rafael (Universitat de València. Departament de Filologia Catalana)
In this paper we study the polysemy that the verbs pegar (‘hit/stick’), apegar (‘stick’) and empegar (‘stick’) possess today in the Catalan language. First of all, we perform a thorough description of the meanings that each of these verbs have acquired not only in the standard but also in the colloquial language. [...]
En aquest article estudiem la polisèmia que tenen els verbs pegar, apegar i empegar en el català actual. Primer de tot, fem una descripció completa dels significats que han adquirit aquests verbs no tan sols en la llengua estàndard, sinó també en la col·loquial. [...]

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 137-157 (Articles)  
2015-12-23
08:05
4 p, 191.7 KB Semantic change / Martines, Josep (Universitat d’Alacant. ISIC-IVITRA.) ; Montserrat, Sandra (Universitat d’Alacant. ISIC-IVITRA.)
Presentation of the volume. The present issue of Catalan Journal of Linguistics gathers contributions on the main topics related to contemporary semantics.
Presentació del volum.

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 7-10 (Presentation)  
2015-12-23
08:05
19 p, 322.5 KB Phraseologization as a process of semantic change / Sánchez López, Elena (Universitat d’Alacant. Departament de Filologia Catalana)
On the one hand, phraseology has sorted out how to describe Phraseological meaning from a synchronic perspective. On the other, cognitive diachronic linguistics has thoroughly described the process of semantic change and the mechanisms leading to it, but mostly focusing on grammaticalization. [...]
Per una part, la fraseologia ha aconseguit definir el significat fraseològic des d’una perspectiva sincrònica. Per l’altra, la lingüística cognitiva diacrònica ha descrit el procés de canvi semàntic i els mecanismes que el provoquen, però centrant-se sobretot en el procés de gramaticalització. [...]

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 159-177 (Articles)  
2015-12-23
08:05
20 p, 376.6 KB Competition of synonyms through time : Conceptual and social salience factors and their interrelations / Soares da Silva, Augusto (Catholic University of Portugal. Center of Philosophical and Humanistic Studies)
This paper highlights three theoretical and descriptive insights into synonymy and lexical variation and change: (1) the diachronic development of synonymous forms reveals essential aspects about the nature and motivations of synonymy; (2) the emergence and competition of synonymous forms can either result from conceptual salience factors or from social salience factors; (3) synonym competition sheds light upon processes of language variation and change. [...]
Aquest article se centra en tres observacions teòriques i descriptives sobre la sinonímia, la variació lèxica i el canvi lèxic: (1) el desenvolupament diacrònic de formes sinònimes revela aspectes essencials de la naturalesa i la motivació de la sinonímia; (2) l’aparició de formes sinònimes i de la competició que en resulta es pot deure a factors de rellevància conceptual o de rellevància social; (3) la competició entre sinònims aporta llum als processos de variació i canvi lingüístics. [...]

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 199-218 (Articles)  
2015-12-23
08:05
20 p, 429.0 KB Modal verbs, future and grammaticalization in Old Catalan : a cognitive approach / Sentí, Andreu (Universitat de València)
The process of grammaticalization of Catalan modal verbs deure, haver and tenir involves a semantic change, a rise of new meanings and an increase in their semantic network. On the one hand, deontic modal verbs develop inferential evidential meanings, and, on the other, future meanings (posteriority). [...]
La gramaticalització de les perífrasis verbals modals deure + Inf, haver (a/de) + Inf i tenira/de + Inf, i va comportar una evolució semàntica i un procés de polisemització ric i complex. Les perífrasis d’obligació desenvolupen, per una banda, uns valors evidencials d’inferència i, per l’altra, uns valors de posterioritat temporal o futur. [...]

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 179-198 (Articles)