Catalan journal of linguistics
El principal objetivo de Catalan Journal of Linguistics (CatJL) es el de publicar artículos de investigación de calidad que desarrollen teorías sobre la estructura de lenguajes particulares desde la perspectiva de una teoría general del lenguaje humano. La publicación de la revista, que es la continuación de dels Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), es posible gracias a la cooperación entre el Grupo de Gramática Teórica de la UAB y el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana.
Últimas adquisiciones:
2015-02-12
13:58

24 p, 461.3 KB
Changes in Psych-verbs : a reanalysis of little v / Gelderen, Elly van (Arizona State University. Department of English)
The present paper examines psych-verbs in the history of English. As is well-known, object experiencers are reanalyzed as subject experiencers in many of the modern European languages. I discuss one such change in detail, namely the change in the verb fear from meaning ‘to frighten, cause to fear’ to meaning ‘to fear’. [...]
Aquest article estudia els verbs psicològics en la història de l’anglès. Com és ben sabut, moltes de les llengües modernes reanalitzen els objectes experimentadors com a subjectes experimentadors. [...]

2014
Catalan journal of linguistics, Vol. 13 (2014) , p. 99-122  
2015-02-12
13:46

20 p, 882.3 KB
An investigation on the comprehension of Persian passives in typical development and autism / Gavarró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Heshmati, Yalda (Columbia University. Teachers College)
Autism Spectrum disorders have attracted the attention of many researchers working on communicative and pragmatic competence, but much less attention has been paid to the investigation of narrow syntax in this condition. [...]
Una investigació sobre la comprensió de les passives del persa en casos de desenvolupament típic i d’autisme Els desordres d’espectre autista han interessat molts investigadors de la competència comunicativa i pragmàtica, però no s’ha parat gaire atenció a l’estudi de la sintaxi estricta d’aquesta condició. [...]

2014
Catalan journal of linguistics, Vol. 13 (2014) , p. 79-98  
2015-02-12
13:36

37 p, 475.3 KB
On Resultative Past Participles in Spanish / Bosque, Ignacio (Universidad Complutense de Madrid)
A large part of the theoretical literature on Spanish Past Participles (PPrts) has focused on the Aktionsarten restrictions that these items exhibit in absolute clauses and verbal periphrases. This paper addresses the somehow neglected relationship that holds between grammatical and lexical aspect in the grammar or PPrts. [...]
Gran part de la bibliografia teòrica sobre els participis de passat (PPs) del castellà s’ha centrat en les restriccions d’Aktionsarten que tenen en les clàusules absolutes i en les perífrasis verbals. [...]

2014
Catalan journal of linguistics, Vol. 13 (2014) , p. 41-77  
2015-02-12
13:27

22 p, 320.4 KB
Active, middle, and passive : the morpho-syntax of voice / Alexiadou, Artemis (Universität Stuttgart)
This paper is concerned with the variation found with respect to how languages morphologically mark argument structure (AS) alternations, a variation that I take to be related to the realization of the syntactic Voice head. [...]
Aquest article tracta la variació que mostren les llengües en el marcatge morfològic dels canvis en l’estructura argumental (EA), una variació que considero que està relacionada amb la realització del nucli sintàctic Veu. [...]
My research was supported by a DFG grant to project B6 Underspecification in Voice systems and the syntax-morphology interface, part of the collaborative research center 732 Incremental Specification in Context at the University of Stuttgart. [...]

2014
Catalan journal of linguistics, Vol. 13 (2014) , p. 19-40  
2015-02-12
12:59

16 p, 330.6 KB
Voice phenomena : how many properties behind this label? / Bartra, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
2014
Catalan journal of linguistics, Vol. 13 (2014) , p. 3-18  
2014-01-23
18:08

18 p, 630.9 KB
On the Causes of Superiority Effects in Spanish : Preliminary Results and Prospects / Vicente, Luis (Universität Potsdam. Department Linguistik)
Aquest article presenta els resultats d’experiments (tasques de determinació d’acceptabilitat) fets a un grup de parlants d’espanyol d’Andalusia. El resultat fonamental és que, contràriament al que s’havia dit a la bibliografia (cf. [...]
This article reports the results of a series of experiments (acceptability rating tasks) on a group of speakers of Andalusian Spanish. The main result is that, contrary to previous claims in the literature (cf. [...]

2013
Catalan journal of linguistics, Vol. 12, Núm. (2013) , p. 283-300  
2014-01-23
17:57

30 p, 1.2 MB
Variation at the Interfaces in Ibero-Romance. Catalan and Spanish Prosody and Word Order / Vanrell, Maria del Mar (Institut für Romanische Philologie - Freie Universität Berlin) ; Fernández Soriano, Olga (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Filología Española)
En aquest estudi investiguem la interacció entre l’ordre de mots i la prosòdia a l’hora d’expressar la modalitat i diferents construccions de focus en una sèrie de dialectes del català i de l’espanyol. [...]
In this study we investigate how word order interacts with prosody in the expression of sentence modality and different focus constructions in different varieties of Catalan and Spanish. We analyze a corpus obtained by means of two tasks: a) a production test designed to elicit different focus constructions by means of question-answer pairs from short picture stories and b) the Discourse Completion Task methodology. [...]

2013
Catalan journal of linguistics, Vol. 12, Núm. (2013) , p. 253-282  
2014-01-23
17:52

34 p, 820.9 KB
On Right Node Raising in Catalan and Spanish / Valmala, Vidal (Universidad del País Vasco. Ingeles eta Aleman Filologiak eta Itzulpengintza)
La derivació de les construccions d’elevació del nus dret (END) ha estat objecte de força debat en la bibliografia generativista, però l’anàlisi d’aquest tipus de construccions no ha rebut, fins ara, gaire atenció en els treballs dedicats al català i a l’espanyol. [...]
The derivation of Right Node Raising (RNR) has been the object of much debate in the generative literature, but the analysis of this construction has not received much attention so far in the literature on Catalan and Spanish. [...]

2013
Catalan journal of linguistics, Vol. 12, Núm. (2013) , p. 219-251  
2014-01-23
17:49

26 p, 1.7 MB
The Right Periphery of Interrogatives in Catalan and Spanish : Syntax/Prosody Interactions / Planas-Morales, Sílvia (Universitat Rovira i Virgili) ; Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica) ; Universitat de Barcelona. Grup de Recerca en Entonació i Parla
S’ha destacat en la bibliografia que les oracions interrogatives del castellà i del català es comporten de manera ben diferent respecte a la inversió subjecte-verb: mentre aquelles permeten la inversió VS ‘clàssica’ i, en especial, l’ordre VSO, aquestes recorren sistemàticament a la dislocació a la dreta en tots els casos (V(O)#S). [...]
It has been reported in the literature that interrogative sentences behave quite differently regarding subject-verb inversion in Spanish and Catalan: whereas the former allows ‘classical’ VS inversion, and particularly VSO, the latter systematically resorts to right-dislocation in all cases (V(O)#S). [...]

2013
Catalan journal of linguistics, Vol. 12, Núm. (2013) , p. 193-217  
2014-01-23
17:39

18 p, 265.2 KB
Microvariation in Spanish Comparatives / Ortega-Santos, Iván (University of Memphis. Foreign Languages and Literatures)
Si bé les comparatives de desigualtat amb el marcador que (Pedro es más inteligente que yo) han rebut molta atenció en l’estudi de l’espanyol (e. g. , Bolinger 1950, Plann 1984, Sáez del Álamo 1990, Gutiérrez Ordóñez 1994, Romero Cambrón 1998, Brucart 2003 o Reglero 2007), la variació dialectal no ha figurat de manera prominent en la bibliografia. [...]
While phrasal comparatives of inequality with the comparative marker que ‘than’ (Pedro es más inteligente que yo ‘Pedro is more intelligent than 1. sg. nom’) have received a fair deal of attention in the study of Spanish (e. [...]

2013
Catalan journal of linguistics, Vol. 12, Núm. (2013) , p. 175-192