Documents d'anàlisi geogràfica
Documents d'anàlisi geogràfica és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, la Revista edita tres números l'any.
Darreres entrades:
2014-06-03
15:20

3 p, 146.3 KB
Ressenyes / Ortega Rivera, Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d’Estudis Demogràfics)
Índex de l'obra ressenyada: Antonio IZQUIERDO y Wayne A. CORNELIUS (eds. ), Políticas de control migratorio : Estudio comparado de España y EE. UU. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2012.
2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 447-449  
2014-06-03
15:14

3 p, 139.6 KB
Ressenyes / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Índex de l'obra ressenyada: Linda PEAKE i Martina RIEKER, (eds. ), Rethinking feminist interventions into the urban. Oxon: Routledge, 2013.
2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 444-446  
2014-06-03
15:09

3 p, 138.3 KB
Ressenyes / Módenes, Juan A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Índex de l'obra ressenyada: Julio VINUESA ANGULO, El festín de la vivienda : Auge y caída del negocio inmobiliario en España. Madrid: Díaz & Pons, 2013.
2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 441-443  
2014-06-03
15:06

3 p, 137.1 KB
Ressenyes / Mestre Morey, Margalida (Universitat Autònoma de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Oriol NEL·LO, Francesco Indovina: Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad. Barcelona : Icària, 2012.
2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 438-440  
2014-06-03
15:01

3 p, 135.6 KB
Ressenyes / López Colás, Julián (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d’Estudis Demogràfics)
Índex de l'obra ressenyada: Zoran ROCA (ed. ), Second Homes Tourism in Europe : Lifestyle Isssues and Policy Reponses. Surrey: Ashgate, 2013.
2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 435-437  
2014-06-03
14:56

16 p, 160.7 KB
Notas en torno a la seguridad vial. Una revisión desde las ciencias sociales / Dextre, Juan Carlos (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Ingeniería) ; Cebollada, Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En este artículo, se propone una reflexión en torno al concepto de la seguridad vial. La (in) seguridad vial supone un problema de salud pública de primera magnitud a nivel mundial y afecta de forma distinta a territorios y a grupos sociales. [...]
En aquest article es proposa una reflexió al voltant del concepte de la seguretat viària. La (in)seguretat viària suposa un problema de salut pública de primera magnitud a nivell mundial i afecta territoris i grups socials de manera diferent. [...]
Cet article propose une réflexion sur le concept de la sécurité routière. La sécurité routière ou insécurité routière est un problème de santé publique de première importance dans le monde et est fortement liée aux inégalités entre pays et entre groupes sociaux. [...]
This article aims to suggest a critical approach to the concept of road safety. The lack of road safety is a serious public health problem in the world. It is also a cause of inequality between countries and between social groups. [...]

2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 419-433  
2014-06-03
14:42

4 p, 249.1 KB
Sumari
2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 215-216  
2014-06-02
20:32

29 p, 464.0 KB
Coparentalitat i custòdia compartida a Catalunya / Solsona, Montse (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia i Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Spijker, Jeroen (University of Edinburgh i Centre d'Estudis Demogràfics) ; ; Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)
L'article aborda la problemàtica de la custòdia compartida legal dels fills menors d'edat en el postdivorci dins d'un context de creixent diversitat de les pràctiques parentals. S'hi presenta el marc sociojurídic actual existent a Espanya i a Catalunya entorn de la figura jurídica i la pràctica de la custòdia compartida. [...]
El artículo aborda la problemática de la custodia compartida legal de los hijos menores de edad después del divorcio en un contexto de creciente diversidad de las prácticas parentales. Se presenta el marco sociojurídico actual existente en España y en Cataluña en torno a la figura jurídica y a la práctica de la custodia compartida. [...]
Le document aborde la question de la garde partagée des enfants mineurs après le divorce dans un contexte de diversité croissante des pratiques parentales. Nous présentons le cadre socio-juridique qui existe actuellement en Espagne et en Catalogne autour de la figure juridique et la pratique de la garde partagée. [...]
The paper addresses the issue of legal custody of minor children after divorce in a context of increasing diversity of parental practices. We present a socio-legal framework that currently exists in Spain and Catalonia around the legal entity and practice of shared custody. [...]

2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 387-415  
2014-06-02
20:21

17 p, 215.2 KB
La producció de l’espai en la modernitat líquida / Pueyo-Ros, Josep (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
L’article vol mostrar que el marc teòric de la modernitat líquida, definit per Zygmunt Bauman, pot oferir perspectives i camps d’exploració nous en l’estudi dels fenòmens geogràfics. La divisió de l’espai en tres parts (pràctiques espacials, representació de l’espai i espais de representació), ideada pel sociòleg francès Henri Lefebvre, serà el punt de partida. [...]
El artículo quiere mostrar que el marco teórico de la modernidad líquida, definido por Zygmunt Bauman, puede ofrecer nuevos campos de exploración y nuevas perspectivas en el estudio de los fenómenos geográficos. [...]
L’article veut nous démontrer que le cadre théorique de la modernité liquide, défini par Zygmunt Bauman, peut nous offrir de nouveaux champs d’exploration et de nouvelles perspectives en ce qui concerne l’étude des phénomènes géographiques. [...]
The article aims to show how the theoretical framework of liquid modernity, explained by Zygmunt Bauman, can offer new fields for exploration and new perspectives on the study of geographical phenomena. [...]

2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 369-385  
2014-06-02
19:49

20 p, 402.8 KB
La repetición de visitas en el turismo industrial. Aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales en el Bages y el Berguedà / Prat Forga, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Díaz Soria, Inmaculada (Université de Toulouse 2-Le Mirail. Centre d’Études et de Recherche Travail Organisation) ; Pouvoir (CERTOP). École Doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures
En la actualidad, ante la creciente competitividad entre destinos, emerge el turismo cultural como un producto a tener en cuenta. Una de sus manifestaciones es el turismo industrial, que pone en valor turístico el patrimonio industrial de un territorio. [...]
En l’actualitat, davant la creixent competitivitat entre destinacions, emergeix el turisme cultural com un producte que cal tenir en compte. Una de les manifestacions que presenta és el turisme industrial, que afavoreix el patrimoni industrial d’un territori. [...]
Actuellement, face à la compétitivité croissante entre destinations, le tourisme culturel émerge comme un produit à prendre en compte. Le tourisme industriel est une de ses manifestations, en mettant en valeur touristiquement le patrimoine industriel d’un territoire. [...]
Currently, with growing competitiveness among destinations, cultural tourism emerges as a relevant product. Industrial tourism is one of its manifestations, bringing a tourism value into a territory’s industrial heritage. [...]

2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 349-368