Documents d'anàlisi geogràfica
Documents d'anàlisi geogràfica es una revista académica dirigida a lo estudiosos y profesionales que se cuestionan sobre las interacciones entre naturaleza, sociedad, política, economía y cultura que se dan sobre el espacio en las diferentes escalas, y ante las cuales la geografía aporta análisis o respuestas. Tiene por objetivo la publicación de textos inéditos procedentes de la investigación realizada por investigadores de todo el mundo relacionados con la ciencia geográfica y con las disciplinas afines y prevee, al mismo tiempo, la difusión de publicaciones y de acontecimientos científicos vinculados. Editada conjuntamente por el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona y por el Departament de Geografia de la Universitat de Girona, la revista edita tres números al año.
Últimas adquisiciones:
2014-10-03
09:49

3 p, 135.5 KB
Presentació / Ribas Palom, Anna ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Ecologia política i gestió de l'aigua.
2014 - 10.5565/rev/dag.233
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 453-455 (Presentació)  
2014-10-03
09:49

3 p, 137.4 KB
Ressenyes / Vallès Casas, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Martin PIGEON ; David A. MCDONALD ; Olivier HOEDEMAN ; Satoko KISHIMOTO(eds. ), Remunicipalización. El retorno del agua a manos públicas. Amsterdam: Transnational Institute, 2013.
2014 - 10.5565/rev/dag.219
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 676-678 (Ressenyes)  
2014-10-03
09:49

4 p, 140.7 KB
Ressenyes / Saurí i Pujol, David (Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona)
Andrew KARVONEN, Politics of Urban Runoff. Nature, Technology and the Sustainable City. Cambridge, Mass: MIT Press, 2011.
2014 - 10.5565/rev/dag.198
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 668-671 (Ressenyes)  
2014-10-03
09:49

5 p, 146.9 KB
Ressenyes / Gabarda Mallorquí, Ariadna (Universitat de Girona)
Margot HILL, Climate change and water governance. Adaptative capacity in Chile and Switzerland Dordrecht, Països Baixos: Springer, 2013.
2014 - 10.5565/rev/dag.196
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 663-667 (Ressenyes)  
2014-10-03
09:49

31 p, 701.7 KB
Immigració, unions mixtes i integració sociocultural : cap a una anàlisi complexa multimètode / Rodríguez García, Dan (Departament d'Antropologia Social i Cultural Universitat Autònoma de Barcelona) ; Solana Solana, Miguel (Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona) ; Lubbers, Miranda J. (Departament d'Antropologia Social i Cultural Universitat Autònoma de Barcelona) ; de Miguel Luken, Verónica (Departamento de Derecho de Estado y Sociología Universidad de Málaga)
Des de principis de la darrera dècada, coincidint amb la important arribada d’immigració estrangera a Espanya, les unions mixtes o binacionals han augmentat considerablement. Malgrat això, encara se sap ben poc sobre l’abast, les dinàmiques internes, els significats i les conseqüències d’aquesta realitat. [...]
Desde principios de la última década, coincidiendo con la importante llegada de inmigración extranjera a España, las uniones mixtas o binacionales han aumentado considerablemente. Sin embargo, todavía se sabe muy poco sobre el alcance, las dinámicas internas, los significados y las consecuencias sociales de esta realidad. [...]
Depuis le début de la dernière décennie, qui coïncide avec l’arrivée importante de l’immigration étrangère en Espagne, les mariages mixtes ou bi-nationaux ont considérablement augmenté. Cependant, on en sait encore très peu sur la dimension, la dynamique interne, les significations et les conséquences sociales de cette réalité. [...]
Since the beginning of the last decade, coinciding with the arrival of a considerable number of foreign immigrants to Spain, the amount of mixed or bi-national unions has grown considerably. However, very little is still actually known about the scope, internal dynamics, meanings and social consequences of this situation. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.125
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 627-657 (Miscel·lània)  
2014-10-03
09:49

28 p, 1.3 MB
Efectes de la suburbanització i la immigració internacional en l’evolució recent de la fecunditat a Catalunya : un estudi territorial a escala local / López Villanueva, Cristina (Dep. de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les CCSS. Universitat de Barcelona) ; Gil-Alonso, Fernando (Departament de Geografia Humana Facultat de Geografia i Història Universitat de Barcelona) ; Bayona i Carrasco, Jordi (Departament de Geografia Humana Facultat de Geografia i Història Universitat de Barcelona) ; Thiers, Jenniffer (Departament de Geografia Humana. Universitat de Barcelona)
L’objectiu d’aquest article és analitzar l’evolució de la fecunditat catalana en el període 2000-2011, i especialment les seves diferències territorials a escala local. Per això, s’han calculat indicadors d’intensitat i calendari per als municipis catalans de més de deu mil habitants i les quatre restes provincials, és a dir, per a 125 unitats d’anàlisi diferenciades. [...]
El objetivo de este artículo es el análisis de la evolución reciente (período 2000–2011) de la fecundidad y de sus diferencias territoriales dentro de Cataluña, utilizando como argumentos interpretativos la fecundidad diferencial según la nacionalidad y el impacto de las migraciones internas. [...]
Cet article veut analyser l’évolution récente (période 2000-2011) de la fécondité catalane, en portant une attention particulière aux différences géographiques à l’échelle la plus locale possible. [...]
This article endeavours to analyse recent fertility changes in Catalonia, focusing on locallevel spatial differences. To this end, fertility indicators for the 121 Catalan municipalities with more than ten thousand inhabitants, and four other geographical units grouping those with less than ten thousand inhabitants, have been studied. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.129
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 599-626 (Miscel·lània)  
2014-10-03
09:49

4 p, 140.5 KB
Ressenyes / Pueyo Ros, Josep (Universitat de Girona)
Lin CRASE i Sue O’KEEFE (eds. ), Water Policy, Tourism and Recreation. Washington: Resources for the Future, 2011.
2014 - 10.5565/rev/dag.156
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 659-662 (Ressenyes)  
2014-10-03
09:49

23 p, 220.4 KB
Urban political ecology : Great promises, deadlock… and new beginnings? / Swyngedouw, Erik (University of Manchester. School of Environment, Education and Development) ; Kaika, Maria (University of Manchester. School of Environment, Education and Development)
L’article parteix de la premissa que és de vital importància reconèixer que el principal impulsor dels canvis ambientals ha estat el galopant procés d’urbanització mundial. De fet, la «sostenibilitat» de la vida urbana contemporània —entesa com la reproducció ampliada de la seva forma social i natural i del seu funcionament— és la responsable de l’ús del 80% dels recursos i de la generació de la major part dels residus mundials. [...]
The paper starts from the premise that it is vitally important to recognize that the rapid rate of planetary urbanization is the main driver of environmental change. Indeed, the ‘sustainability’ of contemporary urban life (understood as the expanded reproduction of its socio-physical form and functions) is responsible for 80% of the world’s use of resources and most of the world’s waste. [...]
El artículo parte de la premisa de que es de vital importancia reconocer que el principal impulsor de los cambios ambientales ha sido el galopante proceso de urbanización mundial. De hecho, la «sostenibilidad» de la vida urbana contemporánea —entendida como la reproducción ampliada de su forma social y natural y de su funcionamiento— es la responsable del uso del 80% de los recursos y de la generación de la mayor parte de los residuos mundiales. [...]
L’article suppose qu’il est essentiel de reconnaître que le principal moteur du changement environnemental a été le lent processus d’urbanisation mondiale. En fait, la «durabilité» de la vie urbaine contemporaine —comprise comme la reproduction élargie de sa forme sociale et naturelle et de son fonctionnement— est responsable de l’utilisation de 80% des ressources et de la production de la plupart des déchets mondiaux. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.155
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 459-481 (Articles)  
2014-10-03
09:49

26 p, 608.0 KB
Competencias por el uso del agua en la provincia de Alicante : experiencias de gestión en la armonización de usos urbano-turísticos y agrícolas / Rico Amorós, Antonio M. (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía) ; Olcina Cantos, Jorge (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía) ; Baños Castiñeira, Carlos J. (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía)
La disponibilitat d’aigua en quantitat i qualitat és un factor decisiu per atendre les demandes urbanes, turístiques i agrícoles en territoris amb escassesa natural de recursos. A la província d’Alacant, a fi de garantir aquestes demandes s’ha recorregut a solucions hidràuliques tradicionals, com ara transvasaments i explotació d’aqüífers, unides a la utilització creixent de fonts no convencionals i a l’increment de l’eficiència de l’ús de l’aigua, com també a unes altres solucions basades en l’harmonització de diversos usos. [...]
La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es un factor decisivo para atender las demandas urbanas, turísticas y agrícolas en territorios con escasez natural de recursos. En la provincia de Alicante, a fin de garantizar estas demandas se ha recurrido a soluciones hidráulicas tradicionales, como trasvases y explotación de acuíferos, unidas al creciente empleo de fuentes no convencionales y al incremento de la eficiencia del uso del agua, así como a otras basadas en la armonización de distintos usos. [...]
La disponibilité suffisante d’eau et de qualité est un facteur crucial pour répondre à la demande urbaine, touristique et à l’agriculture dans les régions qui manquent où la pénurie des ressources naturelles. [...]
Water availability in quantity and quality is a decisive factor to attend the urban, tourist and agricultural demands in areas with natural scarcity of resources. In the province of Alicante in order to ensure these demands, it has been resorted to hydraulic traditional solutions such as transfers and aquifers exploitation and new ones as growing use of non-conventional sources, increasing the efficiency of water use and others based on the harmonization of different uses. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.136
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 523-548 (Articles)  
2014-10-03
09:49

24 p, 224.6 KB
Water security and interstate conflict and cooperation / Costa Ribeiro, Wagner (Department of Geography Faculty of Philosophy, Languages and Literature, and Human Sciences Sao Paulo University, Brazil) ; Mello Sant'Anna, Fernanda (São Paulo State University, Department of International Relations, Faculty of Social and Human Sciences, Franca-SP, Brazil)
Les tensions i els conflictes entorn dels usos de l’aigua són cada vegada més comuns, tant com a resultat de la seva elevada escassetat com de la seva encara més elevada demanda. L’ús dels recursos hídrics genera confrontacions polítiques entre els països que comparteixen aigües transfrontereres. [...]
Tensions and conflicts over water use are increasingly common, as a result of both high water scarcity and high water demand. The use of water resources generates political disputes between countries sharing waters within their borders. [...]
Las tensiones y los conflictos en torno a los usos del agua son cada vez más comunes, tanto como resultado de su elevada escasez como de su todavía más elevada demanda. Los usos de los recursos hídricos generan controversia política entre los países que comparten aguas transfronterizas. [...]
Les tensions et les conflits autour l’usage de l’eau sont de plus en plus communs, à la fois en raison de la pénurie d’eau et aussi à cause d’une plus forte demande. L’utilisation des ressources hydriques génère des affrontements politiques entre les pays qui partagent des eaux transfrontalières. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.150
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (2014) , p. 573-596 (Estats de la qüestió)