Enrahonar
Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia que publica articles d'investigació i crítiques de llibres en castellà, català i angles que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

De periodicitat semestral, Enrahonar publica números monogràfics i de miscel.lània. Els articles enviats a la revista son sotmesos a un procés de peer review. Tots els articles publicats en els números de miscel.lània han estat acceptats després de rebre dos informes positius d'avaluadors experts en la matèria. En els articles monogràfics es publiquen alguns articles encarregats expressament a autoritats reconegudes a nivell internacional, i la resta dels articles són igualment sotmesos a un procés de revisió.

Enrahonar té la seu en el Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser creada al 1981.

Darreres entrades:
2015-10-05
08:05

19 p, 150.4 KB
Schopenhauer y el idealismo kantiano / López de Santa María, Pilar (Universidad de Sevilla)
El presente artículo toma como punto de partida la crítica de Schopenhauer a la segunda edición de la Crítica de la razón pura de Kant y pretende ahondar en la forma de idealismo que cada uno de ellos adopta, así como en los respectivos supuestos en que se basan. [...]
El present article pren com a punt de partida la crítica de Schopenhauer a la segona edició de la Crítica de la raó pura de Kant i pretén aprofundir en la forma d’idealisme que cada un d’ells adopta, com també en els respectius supòsits en què es basen. [...]
This paper takes as its starting point Schopenhauer’s criticism of Kant’s second edition of the Critique of Pure Reason and aims to look in depth at the form of idealism that each of them adopts and the respective assumptions they are based on. [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.561
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) , p. 11-29 (Articles)  
2015-10-05
08:05

2 p, 54.8 KB
Ressenyes / Sans Pinillos, Alger (Universitat Autònoma de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Josep BORRELL, Del silici a la raó: La xarxa com a continu en l’emergentisme de Ferrater Mora. Girona: Documenta Universitaria, 2013.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.654
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) , p. 146-147 (Ressenyes)  
2015-10-05
08:05

10 p, 119.9 KB
Un pensamiento fantasma : notas sobre el trasfondo schopenhaueriano de nuestro mundo / Ucciani, Louis (Université de Franche-Comté)
Los últimos trabajos dedicados a Schopenhauer, entre ellos los de Francois Félix, plantean la centralidad del sujeto en el proceso de representación. De otro lado, la apertura contemporánea iniciada por Michel Henry, Clemente Rosset, y aun Deleuze, Debord y Baudrillard, hace hincapié en el hecho de que la representación no domina lo real. [...]
Els últims treballs dedicats a Schopenhauer, com ara els de François Félix, plantegen la centralitat del subjecte en el procés de representació. D’altra banda, l’obertura contemporània iniciada per Michel Henry, Clemente Rosset, i fins i tot Deleuze, Debord i Baudrillard, insisteixen en el fet que la representació no domina la realitat. [...]
The latest work on Schopenhauer, including that by Francois Felix, examine the centrality of the subject in the representation process. Meanwhile, the contemporary opening initiated by Michel Henry, Clement Rosset and even Deleuze, Debord and Baudrillard, emphasizes the non-mastery of representation over reality. [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.648
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) , p. 31-40 (Articles)  
2015-10-05
08:05

19 p, 163.0 KB
Compassion or Renunciation? : “That” is the question of Schopenhauer’s ethics / Shapshay, Sandra (Indiana University-Bloomington) ; Ferrell, Tristan (Indiana University-Bloomington)
The traditional view of Schopenhauer’s ethical thought is to see renunciation from the will-to-life as the truest, most ethical response to a world such as ours in which suffering is tremendous, endemic, and unredeemed. [...]
La visió tradicional del pensament ètic de Schopenhauer és veure la renúncia de la voluntat- de-viure com la resposta més vertadera i més ètica a un món com el nostre, en què el patiment és enorme, endèmic i no redimit. [...]
La visión tradicional del pensamiento ético de Schopenhauer es ver la renuncia de la voluntad-de-vivir como la respuesta más verdadera y más ética a un mundo como el nuestro, en el que el sufrimiento es enorme, endémico y no redimido. [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.427
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) , p. 51-69 (Articles)  
2015-10-05
08:05

3 p, 65.3 KB
Ressenyes / Marchese Flórez, Santiago Mario (Institut Montserrat de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Byun-Chul HAN, Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona: Herder, 2014.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.653
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) , p. 134-136 (Ressenyes)  
2015-10-05
08:05

3 p, 64.9 KB
Ressenyes / Cagigal, Glòria (Universitat de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Josep Maria ESQUIROL, La resistència íntima: assaig d’una filosofia de la proximitat. Barcelona: Quaderns Crema, 2015.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.646
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) , p. 119-121 (Ressenyes)  
2015-10-05
08:05

3 p, 78.0 KB
Ressenyes / Olesa Sancho, Gessamí Núria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Byung-Chul HAN, La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder, 2012.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.661
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) , p. 137-139 (Ressenyes)  
2015-10-05
08:05

4 p, 71.5 KB
Ressenyes / Herrera Guevara, Asunción (Universidad de Oviedo)
Índex de l'obra ressenyada: Ursula WOLF, Ética de la relación entre humanos y animales. Madrid: Plaza y Valdés, 2014.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.252
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) , p. 131-134 (Ressenyes)  
2015-10-05
08:05

1 p, 52.8 KB
Llibres rebuts / Mensa i Valls, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona)
Llibres rebuts corresponents al núm. 55.
Books received for number 55.
Libros recibidos correspondientes al núm. 55.

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.670
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) (Llibres rebuts)  
2015-10-05
08:05

5 p, 82.6 KB
Ressenyes / Campà i Molist, Joan Enric (Universitat Autònoma de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Arthur Schopenhauer, El arte de sobrevivir. Barcelona: Herder, 2013.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.652
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 55 (2015) , p. 108-112 (Ressenyes)