Memòria Personal: base de dades de dietaris i memòria personal catalans
Les memòries personals són les que es conserven en diversos tipus de documents (llibres de comptes, cròniques, memòries, autobiografies, dietaris, epistolaris o correspondències) i aporten dades familiars, patrimonials, comptables, agronòmiques, històriques entre d’altres. S’han anat trobant en arxius personals, patrimonials o en cases particulars, entre altres. Les àrees on es coneix una concentració d’aquest tipus de documentació es relacionen amb la ciutat per una banda, gremis, cavallers... i amb el món pagès per l’altra, en relació estreta amb el mas o casa pirinenca, i fins i tot amb els espais de control monàstic.
Aquesta situació ha portat a pensar que existeix una estreta relació entre el sistema tradicional de la Catalunya Vella i la proliferació de memòries fins a finals de l’època moderna. Tot plegat és un conjunt d’informació que ben inventariada, catalogada i tractada pot donar informació de gran valor sobre la història de les mentalitats, la història política o la història de les identitats. Aquest tipus d’àmbit de recerca es troba en puixança a Europa, essent Catalunya un dels territoris coneguts amb una riquesa documental major.

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Grup de Recerca Manuscrits (Departament d’Història Moderna i Contemporània) i de la Biblioteca d’Humanitats tractarà de posar estructures en aquest “arxiu de la memòria personal” a escala europea, establint vincles amb els homònims italians, francesos i anglesos de primer nivell, perseguint una projecció nacional i internacional de la història de Catalunya a través d’aquestes fonts publicades i divulgades. De moment, la base de dades es concentraria entre el final de l’època medieval fins al segle XIX, deixant per a més endavant una ampliació cap a documents més contemporanis.
http://www.memoriapersonal.eu/

Darreres entrades:
2011-10-28
18:26

111 p, 73.9 MB
Miscel·lània de textos històrics i d'heràldica / Despalau, Frederic. ; Mestre, Bernat, m. 1602 ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 510
[15--]
2 documents
2011-10-20
17:18

100 p, 50.4 MB
Libre de la Sra. Maria Oller y Claresvalls viuda del quondam Francesch Oller, mercader / Oller y Claresvalls, Maria ; Biblioteca de Catalunya. Saud. Fol. 105-II
Llevador dels béns de Maria Oller en morir el seu marit, Francesc Oller, del 7 d'agost de 1655 a l'agost de 1670. A la portadella: "Morí Francesc Oller als [5] de agost de 1655" i també notes relatives al seu testament.
1655-1670  
2011-10-20
17:18

85 p, 22.1 MB
Llibre de notas de las hiziendas de Sans, Puig y Quintana / Biblioteca de Catalunya. Saud. 8º 295
Documentació patrimonial generada per diverses branques i nuclis familiars d'un mateixa casa, el Marquesat de Saudín, com a fruit de les seves relacions socials i familiars i de les tasques relatives a la formació i a l'administració del seu patrimoni. [...]
1557-1687  
2011-10-20
17:18

102 p, 18.9 MB
Fragments de llibre de notícies i memòria familiars de la família Bonet, blanquers de Vilafranca del Penedès : 1796-1868 / Biblioteca de Catalunya. Ms. 1268
Inclou notes des de Josep Bonet i Rigual (+ 1812) fins a Fèlix Bonet i Güell (n. 1830 o post).
[18--]  
2011-10-20
17:18

194 p, 46.4 MB
Libro de anotaciones familiares : 1815-1875 / Ferrer, Manuel María ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 2527
Llibreta de comptabilitat.
[18--]  
2011-10-20
17:18

73 p, 15.8 MB
Llibre de notes i administració familiar de la família Geli : 1762-1833 / Biblioteca de Catalunya. Ms. 2472
[18--]
3 documents
2011-10-20
17:18

101 p, 39.2 MB
Miscel·lània història / Dalmases i Ros, Pau Ignasi de, 1670-1718 ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 618
Col·lecció miscel·lània de textos que Pau Ignasi Dalmases féu copiar literalment dels originals escampats en diversos arxius i biblioteques catalanes, la majoria vinculades a la confecció dels "Anales de Catalun".
[17--]
5 documents
2011-10-20
17:18

100 p, 49.3 MB
Llibre en el qual Dn. Pio de Andreu i Fontdevila, decano de la ciutat de Gerona, notá las diadas de molts actes i recollí las notícias de sa casa i patrimoni / Andreu i Benages, Esteve Thomas d' ; Andreu i Fontdevila, Pius d' ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 2867
[17--]
11 documents
2011-10-20
17:18

93 p, 39.7 MB
Libre de memories de mi Pau Ponçes, burgès y notari de la vila de Tàrrega, bisbat d'Urgell, popular natural de la vila de Cervera, bisbat de Solsona / Ponces, Paulus ; Poncés, Cristòfor ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 3237
Llibre dels notaris Pau i Cristòfor Poncés que conté un recull de documents i fórmules notarials, al qual s'hi anotaren posteriorment les receptes mèdiques.
[17--]
2 documents
2011-10-20
17:18

100 p, 68.6 MB
Llibre major de mi doctor Pere Joan Esteve, prevere y capellà major de la Iglesia de Nostra Señora de la Victòria, vulgarment dita del palau de la Comptessa, de la ciutat de Barcelona, olim canonge de la santa Iglesia Cathedral de Gerona, y antes rector de la parrochial de la vila de Martorell, bisbat de Barcelona / Esteve, Pere Joan ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 2488
A la portada: "(. . . ) en lo qual (. . . ) se trobaran continuats tots los títols, bullas apostólicas y despaigs, així reials com altres y tots los demés actes y altres escriptures fahents per los beneficis, pencions, prebendas y personats que he obtingut y vuy, per la gracia y misericòrdia de Deu Nostre señor obtinch ab las notas dels censals y actes que fan per la renda de que estan dotats los personats, benefici y causas pias fins vuy instituidas y que per avant instituiré ab lo favor y gracia de S. [...]
[17--]
2 documents