Programes de curs (Guies docents)
Conté informació relativa als objectius, programa i bibliografia recomanada d’algunes de les assigntaures corresponents a diferents estudis oferts per la UAB. Es tracta de material facilitat de forma voluntària pel professorat
Darreres entrades:
2014-10-01
08:06

3 p, 100.3 KB
Genòmica Vegetal i Biologia de Sistemes de les Plantes [42880] / Caparros Ruíz, David
Proporcionar als alumnes una visió global i actual de les tècniques , fonaments i aplicacions de la Genòmica Vegetal i introduir-los en la Biologia de Sistemes de les plantes . Els objectius específics inclouen la comprensió dels següents aspectes : la diversitat i complexitat dels genomes vegetals, les tècniques emprades habitualment en els estudis de genòmica i les aplicacions a la millora genètica de les plantes de cultiu . [...]
To provide students with a comprehensive and current view of the techniques, fundamentals and applications of Plant Genomics and introduce systems biology of plants. The specific objectives include understanding the following aspects: the diversity and complexity of plant genomes , the techniques commonly used in genomic studies and applications to the genetic improvement of crop plants . [...]

2014-15
2 documents
2014-09-23
06:15

3 p, 100.8 KB
Advanced Genomics and Proteomics [43473] / Querol Murillo, Enric
The overall aim of the subject is to provide students an overview of GENOMICS including fundamentals, current techniques and applications. The specific objectives include understanding the following aspects: the diversity and complexity of eukaryotic genomes, the historical and evolutionary perspective of genomic content, the meaning and consequences of intraspecific variability, techniques commonly employed in studies of genomics and transcriptomics and applications derived from the knowledge provided by this science. [...]
The overall aimof the subject is to provide studentsan overview of Genomics and Proteomics including fundamentals, current techniques and applications. The specific objectives include understandingthe following aspects the diversity and complexityof eukaryotic genomes, thehistorical and evolutionary perspective of genomic content, the meaning and consequences of intraspecific variability, techniques commonly employed in studies of genomics and transcriptomics and applications derived from the knowledge provided by this science. [...]

2014-15
2 documents
2014-09-23
06:15

8 p, 124.8 KB
Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea [42714] / Lope Peña, Andreu
Este módulo quiere conseguir un doble objetivo: explicar cómo está funcionando la Estrategia Europea de Empleo y en qué grado está influyendo sobre las políticas de empleo de los diversos países de la Unión, en manera particular sobre España. [...]
2014-15  
2014-09-23
06:15

6 p, 112.5 KB
Orientació Educativa i la seva Didàctica [42098] / Martínez Muñoz, Màrius ; Facultat de Ciències de l'Educació
L'Orientació és una pràctica pedagògica que pretén afavorir l'òptim desenvolupament personal, acadèmic i vocacional de l'alumnat al llarg de la seva estada a l'Educació Secundària. Aquests professionals han de ser competents en afavorir l'esmentat desenvolupament que és un dels objectius fonamentals de l'etapa alhora que una de les seves funcions nuclears com a professionals de l'educació. [...]
2014-15  
2014-09-23
06:15

11 p, 130.3 KB
Llengua i Literatura Catalana i Espanyola i la seva Didàctica [42094] / Margallo Gonzalez, Ana Maria ; Facultat de Ciències de l'Educació
Es considera que els estudiants del Màster Universitari en Formació de Professorat de Secundària (Mòdul específic de Llengua i Literatura Catalana) tenen una formació lingüística en llengua catalana de nivell de grau universitari. [...]
2014-15  
2014-09-23
06:15

10 p, 124.2 KB
Formació Psicopedagògica i Social [42089] / Roca Casas, Enric ; Facultat de Ciències de l'Educació
Emmarcar l'actual sistema educatiu en general i especialment de secundària en relació a la seva evolució històrica i social. Comprendre i valorar les polítiques educatives i l'impacte de les diverses reformes en relació a les desigualtats socioeducatives. [...]
2014-15  
2014-09-19
05:58

4 p, 106.9 KB
Enginyeria de Bioprocessos [43322] / Gabriel Buguña, David
L'objectiu principal és que l'alumne assimili la importància dels processos biotecnològics en la situació actual i la seva potencialitat en el futur de la nostra societat. L'alumne haurà de comprendre els avantatges, inconvenients, debilitats i oportunitats que suposa l'alternativa biològica tant en processos industrials de bioproductes o biorefineries com en els processos de tractament d'efluents i residus contaminants.
2014-15  
2014-09-19
05:58

9 p, 141.7 KB
Recerca Aplicada [43096] / Bernabeu Tamayo, Maria Dolores
Introducció Amb el mòdul de recerca aplicada es pretén que els estudiants adquireixen el coneixement sobre el els marcs teòrics, la metodologia científica i l'ús de la bioestadística que li permetin dissenyar i portar a terme una recerca rigorosa i rellevant en l'àmbit de les ciències de la salut Objectiu general Proporcionar als professionals d'infermeria els elements necessaris en investigació perquè siguin capaços d'aplicar-los per innovar i millorar les cures infermeres des de una perspectiva creativa i innovadora. [...]
2014-15  
2014-09-19
05:58

4 p, 105.7 KB
Infermeria Avançada [43095] / Pérez, Isabel
Conèixer els models de referència que guien la pràctica d'infermeria avançada Identificar el lideratge clínic com a forma de donar resposta a les necessitats de salut Aprofundir en la cultura de la seguritat de les organitzacions sanitàries i promoure a gestió proactiva del risc Gestionar les cures infermeres a persones en situació de complexitat Realitzar una anàlisi crítica dels llenguatges infermers i la seva implementació a la pràctica Observar i reflexionar sobre la pràctica professional en un context (europeu) diferent al propi i elaborar propostes de millora integrant la investigació, la innovació i la gestió creativa.
2014-15  
2014-09-19
05:58

4 p, 131.4 KB
Treball de Fi de Màster [43092] / Ortega, Olga
Introducció El TFM conforma un mòdul obligatori (10 ECTS) en els estudis de màster considerats. En termes generals, es tracta de desenvolupar de manera individual, i d'acord amb el / la professor / a que el tutoritza, un treball de recerca específic referit a qualsevol dels aspectes tractats en el marc dels estudis o a la seva interrelació i, de preferència, amb ocupació de metodologia interdisciplinària, que serà sotmès a l'avaluació d'una comissió de tres professors, docents del mateix màster o amb la capacitat curricular requerida per a participar en l'esmentada comissió, i defensat en una sessió pública. [...]
2014-15