Doctoral theses UAB
Doctoral dissertations in full text and electronic format read in the UAB.
Latest additions:
2015-08-03
01:02

7.2 MB
Nous aspectes fisiopatogènics en la dermatomiositis / Suárez Calvet, Xavier ; Illa Sendra, Isabel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Les miopaties inflamatòries són un grup de malalties neuromusculars molt heterogeni que es caracteritzen clínicament per la presència de debilitat muscular que pot arribar a ser invalidant. Aquest grup de malalties inclou la dermatomiositis (DM), la polimiositis, la miopatia per cossos d'inclusió i recentment s'hi ha inclòs la miopatia necrotitzant autoimmune. [...]
Inflammatory myopathies are an heterogeneous group of neuromuscular diseases that are clinically characterized by the presence of muscle weakness that leads to disability. This group of diseases includes dermatomyositis (DM), polymyositis, inclusion body myositis and recently, necrotizing autoimmune myopathies have also been included. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-08-03
01:02

6.7 MB
Development and application of modern pure shift NMR techniques and improved HSQC/HSQMBC experiments / Castañar Acedo, Laura ; Parella Coll, Teodor, dir. ; Virgili Moya, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La presente tesis doctoral está centrada en el diseño y aplicación de nuevas metodologías de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), con especial interés en (i) la obtención de espectros de RMN de protón homonuclearmente desacoplados (denominados "pure shift") y (ii) la determinación de las constantes de acoplamiento homo- y heteronucleares en medio isotrópico y anisotrópico a través de nuevos experimentos HSQC y HSQMBC. [...]
The present doctoral thesis is framed within the Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy field, more specifically in the design of modern NMR methodologies. The research work carried out is focused on the design and application of new and modern NMR methodologies (i) to perform efficient broadband 1H homodecoupling in 1D/2D NMR experiments and (ii) to accurately determine homo- and heteronuclear coupling constants in isotropic and anisotropic conditions through improved HSQC and HSQMBC-type experiments. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
2 documents
2015-07-27
01:03

152 p, 5.4 MB
Estudi de la reprogramació de cèl·lules acinars a cèl·lules beta mitjançant factors de transcripció / Teichenné Jané, Joan ; Ayuso López, Eduard, dir. ; Casellas Comallonga, Alba, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
La diabetis tipus 1 (T1D) és una malaltia autoimmune causada per la destrucció de les cèl·lules productores d'insulina del pàncrees, les cèl·lules β. La T1D esdevé clínicament aparent quan la majoria de les cèl·lules β han estat destruïdes, i restablir la massa de cèl·lules β per tal de mantenir una homeòstasi adequada de la glucosa és un dels principals reptes de la medicina regenerativa. [...]
Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease caused by the destruction of β cells, the insulin producing cells of the pancreas. T1D becomes clinically detectable when most β cells have been destroyed. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-07-27
01:03

100 p, 3.3 MB
Rational design and synthesis of new nucleoside analogues bearing a cyclohexane core / Domínguez Pérez, Beatriz ; Alibés Arqués, Ramon, dir. ; Busqué Sánchez, Félix, dir. ; Márechal, Jean-Didier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
L'ús d'anàlegs de nucleòsids en teràpia antivírica s'ha convertit en una opció important durant les tres últimes dècades. En els últims anys, l'atenció s'ha centrat en els carbanucleòsids, que són més resistents als processos hidrolítics i tenen una millor absorció i penetració a través de la membrana cel·lular com a resultat de la seva major lipofília. [...]
The application of nucleoside analogues in antiviral therapy has evolved into an important option over the last three decades. In recent years, attention has been focused on carbanucleosides, which are more resistant to hydrolytic processes and have better absorption and penetration through the cell membrane as a result of their higher lipophilicity. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
4 documents
2015-07-27
01:03

474 p, 7.1 MB
La categoria verb en la llengua de signes catalana (LSC) / Ribera i Llonc, Eulàlia ; Espinal i Farré, M. Teresa, dir. ; Quer Villanueva, Josep F., dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi se centra en la identificació i descripció de la categoria verb (V) en la llengua de signes catalana (LSC). Hem emmarcat la nostra recerca en el marc teòric de Borer (bàsicament 2005a i 2005b), el qual ens ha permès analitzar la LSC des d'una perspectiva diferent a d'altres treballs descriptius. [...]
This thesis focuses on the identification and description of the category verb (V) in Catalan Sign Language (LSC). The research has been developed within the Borer's theoretical framework (basically 2005a and 2005b), which has provided an approach to LSC different from the one typically found in previous descriptive studies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-07-27
01:03

265 p, 4.9 MB
Caracterització microbiològica i enzimàtica de la llet d'euga gestant. Avaluació de les propietats probiòtiques, antimicrobianes i preservadores / Girmé Vila, Gisela ; Calvo i Torras, Maria dels Àngels, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
La llet d'euga és un aliment tradicional a l'Àsia central, Mongòlia i l'antiga Unió Soviètica, on ha estat una important font d'alimentació per a les seves poblacions. A Europa el consum de llet d'egua és relativament recent i es troba en expansió. [...]
Mare's milk is a traditional food in Central Asia, Mongolia and the older Soviet Union, where it has been an important source of food for their populations. In Europe mare milk consumption is relatively recent and in expansion, due to the high quality it has. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-07-27
01:03

150 p, 7.6 MB
La creació d'un passiu ambiental a Catalunya. Història de la planta química de Flix al riu Ebre (1897-2013) / Pujadas i Garriga, Marta ; Nieto-Galan, Agustí, dir. ; Martínez Alier, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Aquesta tesi doctoral contribueix a la comprensió de la història socio-ambiental de la localitat de Flix a la Ribera d'Ebre (Catalunya), i avalua els costos ambientals de la Sociedad Electroquímica de Flix (EQF), la indústria química que ha dominat l'activitat econòmica de la vila durant més d'un segle. [...]
Esta tesis doctoral contribuye a la comprensión de la historia socio-ambiental de la localidad de Flix en la Ribera d'Ebre (Cataluña), y evalúa los costes ambientales de la Sociedad Electroquímica de Flix (EQF), la indústria química que ha dominado la actividad económica de la población durante más de un siglo. [...]
This research contributes to an understanding of the socio-environmental history of the town of Flix in the Ribera d'Ebre (Catalonia). At the same time, it provides an assessment of the environmental liabilities of Sociedad Electroquímica de Flix (EQF), the chemical industry that has dominated the economic activity of the town for over a century. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
2 documents
2015-07-27
01:03

350 p, 1.9 MB
El horror olvidado. Memoria e historia de la violencia política en Ayacucho, Perú (1980 -2000) / Sánchez Villagómez, Marté Eulogio ; Molina González, José Luis, dir. ; Díaz Fernández, Aurelio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria
Resums pendents.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-07-27
01:03

302 p, 3.9 MB
Towards a unified view of the present perfect. A comparative study on Catalan, English and Gĩkũyũ / Xiqués Garcia, Teresa Maria ; Borik, Olga, dir. ; Brucart, Josep Maria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
En aquesta tesi, examino les propietats del perfet en diferents llengües. En particular, presento un estudi comparatiu del català, l'anglès i el gĩkũyũ, una llengua bantu que té un sistema de distinció gramatical de la distància temporal. [...]
In this thesis, I examine the properties of the Present Perfect (henceforth PrP) across different languages. In particular, I present a comparative study of Catalan, English and Gĩkũyũ, a Bantu language that has ‘graded tenses'. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-07-27
01:03

142 p, 4.4 MB
Efectes de la pèrdua i fragmentació de pastures mediterrànies sobre la riquesa, composició i relacions tròfiques de plantes i papallones / Guardiola i Bufí, Moisès ; Pino, Joan, dir. ; Rodà, Ferran, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
La pèrdua i fragmentació dels hàbitats estan considerades com una de les causes més importants de pèrdua de biodiversitat a escala local, regional i global, causant la rarefacció i extinció d'algunes espècies. [...]
Habitat loss and fragmentation are considered the most important causes of biodiversity loss at local, regional and global scales, causing a rarefaction and extinction of some species. However, the importance of these processes remains unclear because frequently there are asynchronies between habitat loss and fragmentation and the subsequent species extinction, causing an extinction debt. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015