Final degree projects (TFG)

Final degree projects (TFG) are aimed at developing research and innovation supervised by a tutor. They are in general applicable to the field of the degree's area. Students must apply the knowledge and skills acquired during their studies.

This collection gathers works written by students of different degrees of the UAB, since the 2012-2013 academic year.​

Latest additions:
2017-01-20
20:19
75 p, 3.7 MB La Generació del 27 : $b Maruja Mallo una dona ignorada / Garriga Tutusaus, Marina ; Bertran Coppini, Eduard , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Ana María Gómez González, més tard, Maruja Mallo és l'exemplificació del triomf de la dona artista als anys 30. Malgrat el seu reconeixement en vida, cap dels intel·lectuals de la seva generació la va incloure mai en les seves memòries. [...]
Ana María Gómez González, más tarde, Maruja Mallo es la ejemplificación del triunfo de la mujer artista en los años 30. A pesar de su reconocimiento en vida, ninguno de los intelectuales de su generación la incluyó nunca en sus memorias. [...]
Ana María Gómez González, later called as Maruja Mallo, is a real example of the triumph of the woman artist in the 30s. Despite her recognition in life, none of the intellectuals of her generation included her in their reports. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
5 documents
2017-01-20
19:51
163 p, 8.9 MB La gestió de la comunicació a les ONG : $b Estudi de cas: Greenpeace Espanya / García Pujol, Èrika ; Morales Serrano, Francisca , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Gestionar la comunicació de manera estratègica suposa un avantatge competitiu per empreses però també per altres organitzacions com les ONG. Aquestes són organitzacions solidàries amb objectius diferents dels de qualsevol empresa, per això la comunicació es gestiona des d'una altra mirada, aprofitant al màxim els beneficis del món digital i lluitant per consolidar una imatge sòlida dins d'un sector influenciat pels estereotips. [...]
Gestionar la comunicación de manera estratégica supone una ventaja competitiva para las empresas pero también para otras organizaciones como las ONG. Éstas son organizaciones solidarias con objetivos distintos a los de cualquier empresa, por esto la comunicación se gestiona des de otra perspectiva, aprovechando al máximo los beneficios del mundo digital y luchando para consolidar una imagen sólida en un sector influenciado por los estereotipos. [...]
To manage communication strategically is a competitive advantage for companies but also for other organizations such as NGOs. These are solidarity organizations with different aims than the others companies, so communication is managed from another perspective, maximizing the benefits of the digital world and struggling to build a strong image in a sector influenced by stereotypes. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-20
19:41
71 p, 1.6 MB La crítica del No : $b Recerca sobre la possible relació existent entre els "autors del no" d'Enrique Vila - Matas i l'estat actual de la crítica literària i artística / Garcia Prat, Mar ; Vidal i Castell, David , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu d'aquesta recerca és examinar les característiques dels "autors del no", la crítica literària i artística actual i determinar si la crítica que es fa actualment està influenciada per la negació de la paraula que va tenir lloc entre el tombant dels segles XIX i XX. [...]
El objetivo de esta búsqueda es examinar las características de los "autores del no", la crítica literaria y artística actual y determinar si la crítica que se hace actualmente está influenciada por la negación de la palabra que tuvo lugar en el paso del siglo XIX al XX. [...]
The purpose of this study is to examine the characteristics of the "non writers", the present literary and art criticism, and whether contemporary criticism is influenced by the denial of the word that took place between the XIX and XX centuries. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-20
18:57
95 p, 9.8 MB Pla de comunicació per a Cliensol Energy / García Párraga, Jessica ; Morató, Jordi (Morató Bullido) , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte es basa en la creació d’un pla de comunicació per a Cliensol Energy, empresa especialitzada en la venda de productes i serveis d’eficiència energètica. L’objectiu d’aquest pla de comunicació consisteix en millorar aspectes comunicatius interns i externs de l’empresa, a partir d’una estratègia comunicativa, que servirà per millorar la imatge corporativa de Cliensol cap als seus públics en el període d’un any. [...]
Este proyecto se basa en la creación de un plan de comunicación para Cliensol Energy, empresa especializada en la venta de productos y servicios de eficiencia energética. El objetivo de este plan de comunicación consiste en mejorar aspectos comunicativos internos y externos de la empresa, a partir de una estrategia comunicativa, que servirá para mejorar la imagen corporativa de Cliensol hacia sus públicos en un plazo de un año.
This project is based on creating a communication plan for Cliensol Energy, a company that specializes in selling products and services related to energy efficiency. The purpose of this communication plan is to improve the company's internal and external communication aspects through a communication strategy that will improve the corporate image of Cliensol for one-year period.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-20
18:32
78 p, 2.4 MB Estudio de la parcialidad en la prensa deportiva española : $b Los casos de AS, MARCA, Mundo Deportivo y SPORT. / Garcia Noé, Judith ; Codinach Fossas, Mariona , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El gran creixement de les noves tecnologies ha posat en perill a la premsa escrita. Per aquesta raó, els diaris esportius han hagut d'adaptar-se a Internet i pensar noves estratègies per fidelitzar a un grup de lectors. [...]
El gran crecimiento de las nuevas tecnologías ha puesto en peligro a la prensa escrita. Por esa razón, los diarios deportivos han tenido que adaptarse a Internet y pensar nuevas estrategias para fidelizar a un grupo de lectores. [...]
The immense growth of new technologies has placed newspapers in danger. For this reason, sports newspapers have had to adapt to Internet and new strategies to build loyalty to a group of readers. To get it, and even if they say it’s not true, they violate the deontological code that is imposed to them: they are impartial in favour of a certain football team and they don’t treat all the information in the same way.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
2 documents
2017-01-20
18:12
75 p, 2.0 MB La cobertura mediàtica del futbol català arran de l'aparició dels mitjans digitals / Garcia Navarro, Carles ; Codinach Fossas, Mariona , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El futbol català va viure una època gloriosa en tots els aspectes (assistència als estadis i presència als mitjans) fins als anys 60, quan la súper-professionalització de la Primera Divisió i la globalització de grans lligues internacionals van penetrar amb força a l'Estat Espanyol. [...]
El fútbol catalán vivió una época gloriosa en todos los aspectos (asistencia a los estadios y presencia en los medios) hasta los años 60, cuando la súperprofesionalización de la Primera División y la globalización de grandes ligas internacionales penetraron con fuerza en España. [...]
The catalan football lived a glorious era in all aspects (attendance at stadiums and media presence) until the 60s, when the super-professionalization of the First Division and globalization of international leagues entered strongly in Spain. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-20
17:48
43 p, 1.3 MB Corretja de Transmissió o quart poder? : $b El paper del periodista durant la campanya electoral / Garcia Gibert, Arnau ; Giraldo Luque, Santiago , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball és una immersió en el paper d'un periodista durant una campanya electoral. A través de les impressions de professionals, una observació en primera persona i la documentació teòrica s'intenta explicar quina és la feina de la persona que cobreix la campanya, com ha variat els últims anys i quines dificultats es troba. [...]
Este trabajo es una inmersión en el papel de un periodista durante una campaña electoral. Mediante las impresiones de profesionales, una observación en primera persona y documentación teórica se intenta explicar cuál es el trabajo de la persona que cubre la campaña, como ha variado en los últimos años y qué dificultades se encuentra. [...]
This work is an immersion in the role of a journalist during an election campaign. Prints by professionals, first-person observation and theoretical documentation attempts to explain what is the work of the person covering the campaign, how it has varied in recent years and what difficulties are. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-20
17:30
137 p, 9.1 MB ¿Cómo comunicar un libro? La gestión de la comunicación en el mundo editorial : $b Estudio del caso Ediciones Salamandra. / García Fuentes, Laura ; Morales Serrano, Francisca , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El món editorial s'està convertint en un sector cada vegada més competitiu i concentrat en el qual la comunicació ha esdevingut un valor estratègic que cal saber gestionar per aconseguir diferenciar-se. [...]
El mundo editorial se está convirtiendo en un sector cada vez más competitivo y concentrado en el que la comunicación se ha perfilado como un valor estratégico que hay que saber gestionar para lograr diferenciarse. [...]
The publishing world is becoming an increasingly competitive and concentrated sector in which communication has emerged as a strategic value needed to be managed in order to stand out. For this reason, publishing houses seek the best ways and the most effective techniques to communicate a book. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-20
13:00
25 p, 189.6 KB The Return of the Author through Dave Eggers’s What Is the What / Planas Vilar, Núria ; Hand Cranham, Felicidad , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The following essay attempts to prove that Roland Barthes’s “The Death of the Author” falls short in describing Dave Eggers’s What Is the What. Since the book is the result of the collaborative work between the writer and Valentino Achak Deng, the text contains a multiplicity of voices that intend to be heard, and have an impact on not only South Sudan, where most of the action takes place, but also the audience. [...]
El següent treball pretén demostrar que l’argument de Roland Barthes en relació a “La mort de l’autor” és inaplicable en analitzar What Is the What, l’autor del qual és Dave Eggers. Com que el llibre és el resultat de la cooperació entre l’escriptor i Valentino Achak Deng, el text conté una multiplicitat de veus que procuren fer-se escoltar i tenir una influència positiva no sols al Sudan del Sud, on té lloc la majoria de l’acció, sinó també de cara als lectors. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
2017-01-20
12:39
28 p, 1.1 MB ‘A Higher Power than Fancy Gave Assurance of Some Work of Glory’ Poetic Vocation and the Growth of the Poet’s Mind in William Wordsworth’s The Prelude / Roca Ortiz, Laura ; Font Paz, Carme , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
William Wordsworth is one of the eminent founding fathers of the English Romantic tradition. His long and unfinished autobiographical poem, The Prelude or, Growth of a Poet’s Mind, is regarded as a milestone of English Romanticism. [...]
William Wordsworth és un dels pares fundadors eminents de la tradició romántica anglesa. El seu llarg i inacabat poema autobiogràfic, The Prelude or, Growth of a Poet’s Mind, és considerat una fita del Romancisime Anglès. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
Focus on:
School of Engineering. Bachelor's degree final project (360)
Biosciences Faculty. Bachelor's degree final project (1,222)
Sciences Faculty. Bachelor's degrees final projects (84)
Faculty of Education Sciences. Bachelor's degree final project (66)
Faculty of Communication Studies. Bachelor's degree final projects (586)
Faculty of Economics and Business Studies. Bachelor's degree final project (42)
Faculty of Political Science and Sociology. Bachelor's degree final project (62)
Law Faculty. Bachelor's degree final project (169)
Faculty of Philosophy and Letters. Bachelor's degree final project (205)
Medicine Faculty. Bachelor's degree final project (20)
Psychology Faculty. Bachelor's degree final project (24)
Faculty of Translation and Interpreting. Bachelor's degree final project (313)
Veterinary Faculty. Bachelor's degrees final projects (210)