Tradumatica
La Revista Tradumàtica és un òrgan d'expressió i un mitjà de difusió per a professionals vinculats amb el món de la traducció i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El seu àmbit temàtic és, per tant, la Documentació, la Terminologia i la Informàtica aplicades a la Traducció. La Revista Tradumàtica publica articles sobre qualsevol aspecte relacionat amb temes. Els punts de vista expressats en la publicació són responsabilitat dels seus autors i no corresponen necessàriament als del consell de redacció, el qual es reserva el dret de no publicar col·laboracions que no s'ajustin als objectius de la revista. El copyright de les contribucions publicades és de les autores o dels autors, llevat que s'hagin acordat altres condicions. Sols poden reproduir-se totalment o parcial quan s'obtingui una autorització del consell de redacció de la revista i de l'autor i se citi la font original.
Darreres entrades:
2014-01-29
17:16

6 p, 219.9 KB
Towards Defining the Role of Localisation Professionals in the Achievement of Multilingual Web Accessibility / Rodríguez Vázquez, Silvia (Université de Genève. Cod.eX Research Group) ; Universidad de Salamanca
Expertise in web accessibility matters has not been traditionally observed as a requirement for localisation professionals. Similarly, not enough evidence exists with regard their role as contributors to multilingual web accessibility. [...]
Tenir coneixements sobre accessibilitat no constitueix habitualment un requisit per a desenvolupar tasques de localització de forma professional. D’igual manera, existeix poca informació sobre el paper que podria tenir el localitzador en la consecució d’una web més accessible. [...]
Tener conocimientos sobre accesibilidad no constituye habitualmente un requisito para desempeñar labores de localización de forma profesional. Del mismo modo, existe poca información acerca del papel que podría tener el localizador en la consecución de una web más accesible. [...]

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 383-388  
2014-01-29
17:12

14 p, 563.8 KB
TBX en SDL MultiTerm / Reineke, Detlef (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
El intercambio de datos terminológicos entre aplicaciones de gestión terminológica se realiza mediante una serie de interfaces como, por ejemplo, TermBase eXchange (TBX = 30042). El presente artículo analiza el grado de conformidad de la recién lanzada versión SDL MultiTerm 2014 para con el estándar TBX, y propone mecanismos de conversión alternativos en casos de no conformidad.
L’intercanvi de dades terminològiques entre aplicacions de gestió terminològica es porta a terme mitjançant una sèrie de interfícies, com ara TermBase eXchange (TBX = 30042). El present article analitza el grau de conformitat de la recent versió SDL MultiTerm 2014 amb l’estàndard TBX, i proposa mecanismes de conversió alternatius en casos de no conformitat.
Exchanging terminological data between tools can be achieved by using exchange formats like TermBase eXchange (TBX = ISO 30042). The present article examines if the recently launched version SDL MultiTerm 2014 is in compliance with TBX and proposes alternative conversion routines in case of non-compliance.

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 369-382  
2014-01-29
17:07

12 p, 422.4 KB
Eines i processos per a l’elaboració d’una tesi doctoral / Martín-Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament Traducció)
L’objectiu d’aquest article és el d’identificar les fases del procés d’elaboració d’una tesi doctoral i descriure’n les tasques i els processos generals (és a dir, independents de les pròpies de l’objectiu del treball).
El objetivo de este artículo es identificar las fases del proceso de elaboración de una tesis doctoral y describir las tareas y los procesos generales (es decir, independientes de las propias del objetivo del trabajo.
The goal of this article is to identify the phases of the writing process of a PhD dissertation and to describe their main tasks and processes (i. e. , regardless of those specifically concerning the goal of the study.

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 357-368  
2014-01-29
17:01

19 p, 565.7 KB
Traducción y tecnología : uso y percepción de las tecnologías de la traducción. El punto de vista de los estudiantes / Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vert Bolaños, Olga (Asociación Española Universitaria de Traductores e Intérpretes en Formación)
En este artículo se describe la percepción de las tecnologías de la traducción desde el punto de vista de los estudiantes de Traducción e Interpretación de las universidades españolas a partir de los datos obtenidos mediante una muestra de 85 estudiantes de licenciatura y de grado en Traducción e Interpretación y de 19 egresados.
En aquest article es descriu la percepció de les tecnologies de la traducció des del punt de vista dels estudiants de Traducció i d’Interpretació de les universitats espanyoles a partir de les dades obtingudes mitjançant una mostra de 85 estudiants de llicenciatura i de grau en Traducció i Interpretació i de 19 llicenciats o graduats.
The aim of this article is to present a study that describes the perception of translation technologies from the point of view of the Translation and Interpreting students in Spanish Universities. The data was collected through 85 undergraduates from all the years of the Degree in Translation and Interpreting and 19 graduates.

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 338-356  
2014-01-29
16:54

12 p, 249.4 KB
Future (and not-so-future) trends in the teaching of translation technology / Austermuehl, Frank (University of Auckland. Centre for Translation Studies and Interpreting)
This paper proposes an approach to teaching translation technology that focuses less on exposing students to ever more types of CAT tools than on two sets of meta-competences—revision skills and documentary research skills—and on the technologies that allow students to optimize these skills.
Este artículo propone una aproximación a la enseñanza de las tecnologías de la traducción que no se centra en la presentación a los estudiantes de más herramientas TAO, sino en el trabajo en torno a dos conjuntos de meta-competencias —las destrezas de revisión y las destrezas de búsqueda documental— y las tecnologías que permiten a los estudiantes optimizar estas destrezas.
Aquest article proposa una aproximació a l’ensenyament de les tecnologies de la traducció que no està centrada en la presentació als estudiants de més eines TAO, sinó en el treball al voltant de dos conjunts de metacompetències —les destreses de revisió i les destreses de cerca documental— i les tecnologies que permeten als estudiants optimitzar aquestes destreses.

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 326-337  
2014-01-29
16:48

14 p, 248.8 KB
La formación especializada en el nivel de posgrado en España : másteres y doctorados en traducción con componente tecnológico / Veiga Díaz, María Teresa (Universidade de Vigo)
Este artículo revisa la formación de segundo y tercer ciclos en Traducción en España para determinar el peso de las tecnologías en su diseño curricular. La mitad de los programas analizados recogen alguna competencia, asignatura o línea de investigación relacionada con el conocimiento y manejo de tecnologías de la traducción.
Aquest article revisa la formació de segon i tercer cicles en Traducció a Espanya, per tal de determinar el pes de les tecnologies en el seu disseny curricular. La meitat dels programes analitzats recullen alguna competència, assignatura o línea de recerca relacionada amb el coneixement i ús de tecnologies de la traducció.
This paper reviews postgraduate studies in Translation in Spain and determines the weight of technologies in the curricula of such studies. About half the analysed training programmes include some competencies, courses or research lines related to the knowledge or use of translation technologies.

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 313-325  
2014-01-29
16:41

16 p, 571.8 KB
Les tecnologies de la traducció en la formació de grau de traductors i intèrprets / Colominas, Carme (Universitat Pompeu Fabra) ; Piqué, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona–Grup Tradumàtica)
La formació de traductors i intèrprets, en tant que formació orientada a la professionalització, és especialment sensible als canvis que s’esdevenen en el mercat. Atès que aquests canvis estan motivats per l’evolució i el desenvolupament constants de les tecnologies de la informació i la comunicació, un dels àmbits dels plans d’estudis més afectats per aquest fet és el de les tecnologies de la traducció. [...]
La formación de traductores e intérpretes, en la medida en que es una formación orientada a la profesionalización, es especialmente sensible a los cambios que se dan en el mercado. Dado que estos cambios están motivados por la evolución y el desarrollo constantes de las tecnologías de la información y la comunicación, uno de los ámbitos más afectados por este hecho en los planes de estudios es el de las tecnologías de la traducción. [...]
The training of translators and interpreters, as a professionally oriented training, is especially sensitive to market changes. These changes, mainly motivated by constant development of information and communication technologies, affect the training curricula in this field and especially those parts of curricula devoted to translation technologies. [...]

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 297-312  
2014-01-28
20:42

11 p, 273.8 KB
The use of technology in translation work placements / Torres-Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
Work placements are considered the natural step to take prior to obtaining full-time employment. Students would therefore benefit from instruments to guide them in their work placements and to invite them to reflect on their experience. [...]
Les pràctiques es consideren el pas previ a la inserció laboral. Per aquest motiu val la pena elaborar instruments que guiïn els estudiants en el seu procés de reflexió i aprofitament de les pràctiques. [...]
Las prácticas se consideran el paso previo a la inserción laboral. Por este motivo vale la pena elaborar instrumentos que guíen a los estudiantes en su proceso de reflexión y aprovechamiento de las prácticas. [...]

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 286-296  
2014-01-28
20:23

11 p, 252.2 KB
Teaching Translation Technologies “Everyware” : towards a Self-Discovery and Lifelong Learning Approach / Enríquez Raído, Vanessa (The University of Auckland)
This paper analyzes the main trends that have contributed to the reshaping of the current translation technology landscape, i. e. ubiquity, mobility, connectivity, and immediacy, and proposes a number of pedagogical reasons for promoting the teaching of translation technologies “everyware” as well as the transversal use of online information skills as means towards self-discovery and lifelong learning.
Aquest article analitza les tendències que han contribuït a reorientar el panorama actual de les tecnologies de la traducció, como ara la ubiqüitat, la mobilitat, la connectivitat i la immediatesa, i proposa una sèrie de raons pedagògiques per tal de promoure la docència de les tecnologies de la traducció des de la perspectiva de la ubiqüitat tecnológica (“everyware”), així com la incorporació transversal de les destreses per a la gestió de la informació en línia com a recurs que afavoreix el creixement personal i l’aprenentatge al llarg de la vida.
Este artículo analiza las tendencias que han contribuido a reorientar el panorama actual de las tecnologías de la traducción, como la ubicuidad, la movilidad, la conectividad y la inmediatez, y propone una serie de razones pedagógicas para promover la docencia de las tecnologías de la traducción desde la perspectiva de la ubicuidad tecnológica (“everyware”), así como la incorporación transversal de las destrezas para la gestión de la información en línea como recurso que favorece el crecimiento personal y el aprendizaje a lo largo de la vida.

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 275-285  
2014-01-28
20:15

8 p, 214.9 KB
Recursos digitals per a la traducció assistida. Impressions docents / Giró Anglada, Ruben (Universitat de Vic. Grup de Recerca en Aprenentatge i Comunicació)
La traducció assistida per ordinador és una competència necessària per als futurs traductors. Els programes de traducció assistida més utilitzats en l’actualitat comparteixen la base teòrica però, a nivell pràctic, presenten característiques diferents. [...]
La traducción asistida por ordenador es una competencia necesaria para los futuros traductores. Los programas de traducción asistida más utilizados en la actualidad comparten la base teórica pero, a nivel práctico, presentan características diferentes. [...]
Computer-assisted translation is a key competence for future translators. Despite most popular computer-assisted translation software currently shares the same theoretical grounds, they have different characteristics on a practical level. [...]

2013
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 267-274