Trabajos de investigación y proyectos de final de carrera
Esta colección recoge los trabajos académicos finales (proyectos de final de carrera, trabajos de máster, postgrado, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad en la red. Destacamos, por su volumen, los proyectos y trabajos de final de carrera de la Escuela de Ingeniería.
Últimas adquisiciones:
2017-01-13
08:00
45 p, 3.2 MB Implementació d'una solució aproximada per al problema del viatjant generalitzat -TSPg- / Sánchez Aparicio, José Emilio ; Borges, J. (Joaquim) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte implementa, en una aplicació que s'executa en un navegador web, un algorisme per resoldre de forma aproximada el problema del viatjant generalitzat. S'utilitzen els serveis de l'API de Google Maps per facilitar el càlcul de les distàncies i rutes, així com s'empren les capacitats gràfiques que proporciona per visualitzar en un mapa tant les dades d'entrada com el circuit resultant. [...]
Este proyecto implementa, en una aplicación que se ejecuta en un navegador web, un algoritmo para resolver de forma aproximada el problema del viajante generalizado. Se utilizan los servicios de la API de Google Maps para facilitar el cálculo de las distancias y rutas, así como las capacidades gráficas que proporciona para visualizar en un mapa tanto los datos de entrada como el circuito resultante. [...]
This project implements, in a web-navigator based application, an approximation algorithm for the generalized Travelling Salesman Problem. Google Maps API services are used to facilitate the calculation fo the distances and routes, as well as the graphic capacities of the API are used to show in a map the input data and the resulting circuit. [...]

2016  
2017-01-13
08:00
77 p, 4.4 MB Design of a near-field RFID reader based on metamaterials technology / Landa Martínez, Héctor ; Bonache Albacete, Jordi
En aquest projecte es desenvolupa un lector de camp proper per a dispositius RFID a través d'una ona evanescent creada mitjançant una línia de transmissió artificial, és a dir, que fa ús d'estructures amb metamaterials. [...]
En este proyecto se desarrolla un lector de campo cercano para dispositivos RFID a través de una onda evanescente creada mediante una línea de transmisión artificial, es decir, que hace uso de estructuras con metamateriales. [...]
In this project a near-field reader for RFID devices in developed which works emitting an evanescent wave created through and artificial transmission line, that means that the device uses structures with metamaterials. [...]

2016  
2017-01-13
08:00
59 p, 7.0 MB Platinum microelectrodes fabricated on flexible substrate by inkjet printing of pH sensing / Zea, Miguel ; Gabriel Buguña, Gemma ; Ramon i Garcia, Eloi
La impressió per injecció de tinta és una tecnologia emergent i de vanguardia en l'àrea de fabricació de biosensors. L'objectiu d'aquesta tesi és replicar mitjançant la impressió per injecció de tinta un sensor de pH prèviament fabricat per processos microelectrònics estàndards. [...]
La impresión por inyección de tinta es una tecnología emergente y de vanguardia en el área de la fabricación de biosensores. El objetivo de esta tesis es replicar mediante la impresión por inyección de tinta un sensor de pH previamente fabricado por procesos microelectrónicos estándares. [...]
Inkjet printing technology is emerging at the forefront of biosensors fabrication technologies. This Master Thesis aims to replicate with Inkjet Printing technology a previously pH sensor fabricated with standard microelectronics processes. [...]

2016  
2017-01-13
08:00
111 p, 5.3 MB Development of a GPS multi-antenna calibrated platform using COTS components / Noguera Chacón, Pablo Alejandro ; Seco Granados, Gonzalo
La vulnerabilitat de les senyals GNSS vers interferències de radiofreqüència i spoofing s'ha convertit en una preocupació en aplicacions de radionavegació que requereixen un alt nivell de precisió i seguretat. [...]
La vulnerabilidad de las señales GNSS frente a interferencias de radiofrecuencia y spoofing se ha convertido en una preocupación en aplicaciones de radionavegación que requieren un alto nivel de precisión y seguridad. [...]
The vulnerability of GNSS to RF interference and spoofing has become more and more a concern for navigation applications requiring a high level of accuracy and reliability. This lack of accuracy of the GPS conventional receivers has triggered the development GPS multi-antenna systems, which integrate three or more GPS front-ends referenced to a common oscillator. [...]

2016  
2017-01-13
08:00
104 p, 4.8 MB Antenna validation Laboratory Startup / Amurrio González, Antoni ; López Vicario, José ; Gil Ferras, Alberto
La validació dels components de qualsevol projecte és fonamental per garantir el compliment dels requisits establerts. Actualment dins de SEAT SA és el proveïdor que realitza aquesta validació, sense que un cop adquirits els components es torni a comprovar que es compleixen les especificacions. [...]
La validación de los componentes de cualquier proyecto es fundamental para garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Actualmente detro de SEAT SA es el proveedor quien realiza esta validación, sin que una vez adquiridos los componentes se vuelva a comprobar que se cumplen con las especificaciones. [...]
In any project, component validation is essential in order to guarantee the fulfillment of the specified requirements. Nowadays in SEAT SA, it is the component provider who makes this validation, without checking they fulfill the requirements anymore once obtained. [...]

2016  
2016-12-19
06:14
65 p, 3.4 MB Exploring cross-linguistic influence : perception and production of L1, L2 and L3 bilabial stops by Mandarin Chinese speakers / Liu, Zhao ; Cebrian, Juli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest estudi va examinar la percepció i la producció d'oclusives labials per part de parlants de xinès mandarí (L1), anglès (L2) i espanyol (L3). Els parlants van participar en un experiment de percepció en el qual havien d'identificar membres d'un continu de VOT com a /p/ o /b/. [...]
Este trabajo examinó la percepción y producción de las oclusivas bilabiales por parte de hablantes de chino mandarín (L1), inglés (L2) y español (L3). Los hablantes participaron en un experimento de percepción en el que tenían que identificar estímulos de un continuo de VOT como /p/ o /b/. [...]
The present study examined the perception and production of Mandarin (L1), English (L2) and Spanish (L3) labial stops by Mandarin speakers. The L2/L3 speakers participated in a perception experiment in which listeners had to identify stimuli from a VOT continuum as either /p/ or /b/. [...]

2016  
2016-12-12
06:14
66 p, 789.8 KB Romantic without borders : tracing emotional intensity in Helen Maria Williams' ‘Julia' (1790) and ‘A tour in Switzerland' (1798) / Yurss Lasanta, Paula ; Font, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The work of Helen Maria Williams (1761–1827) was widely read by her contemporaries. However, compared to other writers of the same period, her texts have received less critical attention at the present time. [...]
2016  
2016-12-12
06:14
72 p, 759.2 KB Genre analysis of book reviews in English and Spanish : a look at rhetorical moves and appraisal / Agudelo Henao, Juan Carlos ; Oliver del Olmo, Sònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els estudis anteriors han omès la relació entre l'estructura i el llenguatge avaluatiu en les ressenyes acadèmiques en castellà i anglès. Per emplenar aquest buit, el nostre estudi porta a terme una anàlisi a dos nivells, macroestructural i microlingüístic, del llenguatge de la avaluació en 18 ressenyes de llibres (9 per llengua) publicades en reconegudes revistes en lingüística aplicada. [...]
Los estudios anteriores han omitido la relación entre la estructura y el lenguaje evaluativo en las reseñas académicas en castellano e inglés. Para llenar este vacío, nuestro estudio realiza un análisis en dos níveles, macroestructural y microlingüístico, del lenguaje de evaluación en 18 reseñas de libros (9 por lengua) publicadas en reconocidas revistas en lingüística aplicada. [...]
Previous studies have failed to examine the link between structure and evaluation in book reviews (BRs). To fill this gap, our study carries out a two-tiered macrostructural and microlinguistic analysis of the language of appraisal in English and Spanish BRs. [...]

2016  
2016-12-12
06:14
135 p, 2.3 MB The Ukraine crisis as represented in the news : a critical discourse analysis / Klimava, Hanna ; Moyer, Melissa G. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This thesis studies the role of language in the construction of ideological stances in newspapers from different countries representing the Ukraine political crisis. The events in Ukraine in 2013- 2014 resulted in a confrontation of world views on the crisis, mainly of the US and the EU, and Russia that are reflected in a selection of articles taken from four different online news portals. [...]
2016  
2016-12-12
06:14
46 p, 1.4 MB The ambitious, the selfish, the wild : female violence and self-assertion in Charlotte Dacre's ‘Zofloya' / Blanch Serrat, Francesca ; Font, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Zofloya, or the Moor (Charlotte Dacre, 1806) trastorna la representació binària de l'eroticisme com a passivitat femenina versus violència masculina. La meva dissertació de Màster explora la representació de la feminitat en el caràcter de Victòria i la violencia com a mode d'auto-asserció. [...]
Zofloya, or the Moor (Charlotte Dacre, 1806) trastorna la representación binaria del eroticismo como pasividad femenina versus violencia masculina. Mi disertación de Máster explora la representación de la feminidad en el carácter de Victoria y la violencia como modo de auto-aserción. [...]
Zofloya, or the Moor (Charlotte Dacre, 1806) upsets any binary representation of erotic power as feminine passivity versus masculine violence. My Master's Dissertation seeks to explore the representation of femininity in Victoria's character and her resort to violence as a mode of self-assertion. [...]

2016  
Enfocado a:
Ciencias Ambientales. Proyectos de final de carrera (332)
Ciencias de la Comunicación. Trabajos de Fin de Máster (114)
Ingeniería. Proyectos de final de carrera (878)
Ingeniería de Materiales. PFC (55) Ingeniería de Telecomunicación. PFC (38) Ingeniería Electrónica. PFC (19) Ingeniería Informática. PFC (409) Ingeniería Química. PFC (35) Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Especialidad de Sistemas Electrónicos. PFC (68) Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. PFC (101) Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. PFC (130) Ingeniería Técnica Industrial. Especialidad Química Industrial. PFC  (12) Gestión Aeronàutica. PFC (11)
Trabajos de construcción de tipologías en Ciencias Sociales (11)
Veterinaria. Trabajos (299)