Últimas adquisiciones:
2016-04-25
08:05

99 p, 2.1 MB
ArxiMaps : descripció arxivística i geolocalització. Estudi de cas dels fons notarials catalans / Meinhardt Llopis, Carla ; Mauri Martí, Alfred (Dir.) ; Ruiz Gómez, Vicenç (Dir.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
En el marc d'un nou paradigma digital, aquest treball proposa una manera innovadora de concebre els instruments de descripció i recuperació de la informació on-line basada en l'aprofitament de les noves tecnologies i centrada en les necessitats i expectatives dels usuaris digitals. [...]
En el ámbito de un nuevo arquetipo digital, el presente trabajo de final de máster propone una forma innovadora de concebir los instrumentos de descripción y recuperación de la información online, fundamentada en la explotación de las nuevas tecnologías y centrada en las necesidades y las expectativas de los usuarios digitales. [...]
In the context of a new digital paradigm, this project presents an innovative way of conceiving finding aids and retrieval online information based on the use of new technologies and focused on the needs and expectations of digital users. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2016  
2016-04-25
08:05

69 p, 651.7 KB
Formació arxivística actual a l'Estat Espanyol / Pons Delacio, Maria Agnès ; Perpinyà Morera, Remei (dir.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El treball és una anàlisi dels estudis específics d'arxivística que s'han impartit enguany (curs 2014/2015) en les universitats espanyoles. Per aquest motiu, férem una tria dels màsters que consideràrem més representatius, com també de la bibliografia que ens ajuda a fer l'estudi. [...]
El trabajo es un análisis de los estudios específicos de archivística que se han dado este año (curso 2014/2015) en las universidades españolas. Por este motivo, escogimos los másteres que consideramos más representativos, como también la bibliografía que ayuda a desarrollar el estudio. [...]
This research provides an analysis of the specific masters in Archival science which have been offered this academic year (course 2014/2015) at Spanish universities. In order to accomplish the survey, we selected the more representative masters, and the bibliography which helps to do this study. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2016  
2016-04-19
10:51

100 p, 4.6 MB
Informe técnico de diagnóstico sobre el estado de cobertura vacunal en niños menores de cinco años en Apartadó, Colombia / Saperas Pérez, Carme ; Puig Sola, Carme, tutora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducción: Uno de los mayores avances en la atención a la infancia han sido los programas de inmunización a través de sus diversas estrategias, que han permitido alcanzar coberturas de inmunización efectivas y desarrollar la inmunidad de rebaño, logrando así proteger al colectivo de la población. [...]
Background: One of the great progresses in childcare have been immunization programs through its various strategies, which have helped to achieve effective immunization coverage and develop herd immunity, thereby achieving global protection. [...]

2016  
2016-04-14
08:05

70 p, 2.2 MB
Classificació automàtica d'imatges de comptadors de gas / Giner Delgado, Júlia ; Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'àmbit d'aquest projecte és la visió per computador i el seu objectiu principal és avaluar la possibilitat d'identificar el model (marca i tipus) al que correspon un comptador de gas cercant certes paraules clau en una imatge del comptador. [...]
El ámbito de este proyecto es la visión por computador y su principal objetivo es evaluar la posibilidad de identificar el modelo (marca y clase) al que corresponde un contador de gas buscando ciertas palabras clave en una imagen del contador. [...]
The field where this project was developed is "computer vision", and its objectives is to evaluate the possibility of identifying the model (brand and class) to which corresponds a gas meter by searching keywords in a picture of the gas meter. [...]

2015
2 documents
2016-04-14
08:05

42 p, 837.2 KB
PLN aplicado a los exámenes de selectividad de matemáticas / Sánchez Moral, José Enrique ; Benítez Fernández, Yolanda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte tracta sobre la resolució automàtica dels exàmens de selectivitat de matemàtiques II. En un primer moment s'aborda la qüestió de si és plausible, arribant a la conclusió que és molt probable que sí es pugui, encara que fa falta estudiar amb més detall el procés d'interpretació dels enunciats. [...]
Este proyecto trata sobre la resolución automática de los exámenes de selectividad de matemáticas II. En un primer momento se aborda la cuestión de si es plausible, llegando a la conclusión de que es muy probable que sí se pueda, aunque hace falta estudiar con más detalle el proceso de interpretación de los enunciados. [...]
This project is about the automatic resolution of math university entrance exams. At first the question whether it is plausible is discussed, concluding that it is highly probable, but need to examine further the process of interpretation of statements. [...]

2015  
2016-04-14
08:05

40 p, 2.3 MB
Cerca i reconeixement de paraules en imatges / Rodríguez Sabater, Xavier ; Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2015  
2016-04-14
08:05

59 p, 1.8 MB
UABprofitem / E-ncants / Valverde Saavedra, Daniel ; Martí Escalé, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte s'ha desenvolupat per oferir una eina de publicació de materials que els seus propietaris ja no necessiten i que poden ser reutilitzats per altres persones. Es tracta d'una aplicació web que permet gestionar la creació i identificació d'usuaris, així com donar suport a la publicació de materials que es vol anunciar.
Este proyecto se ha desarrollado para ofrecer una herramienta de publicación de materiales que sus propietarios ya no necesitan y que pueden ser reutilizados por otras personas. Se trata de una aplicación web que permite gestionar la creación e identificación de usuarios, así como dar soporte a la publicación del material que se quiere anunciar.
This project was developed to provide a tool for publishing materials that their owners no longer need and that can be reused by others. It is a web application for managing the creation and identification of users and support the publication of material to be announced.

2015  
2016-04-14
08:05

84 p, 1.8 MB
Solución de Data Quality en entornos analíticos / Morales Núñez, Alejandro ; Pérez Martínez, Andreu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2015  
2016-04-14
08:05

59 p, 2.2 MB
Desenvolupament d'un portal web per un centre educatiu utilitzant components Open Source / Espona Roig, Xavier ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'evolució de la formació acadèmica fa difícil troba un centre educatiu que no disposi d'un LMS que serveixi per distribuir els materials i realitzar el seguiment a l'estudiant. Tot i això costra trobar una eina Open Source que cobreixi les diferents necessitats d'un centre educatiu de forma unificada: promoció, captació d'estudiants, venta dels cursos, etc. [...]
La evolución de la formación académica hace difícil encontrar un centro educativo que no disponga de un LMS que sirva para distribuir los materiales y realizar el seguimiento al estudiante. Sin embargo cuesta encontrar una herramienta Open Source que cubra las necesidades del centro educativo de forma unificada: promoción, captación de estudiantes, venta de cursos, etc. [...]
The evolution of the academic training makes it difficult to find an institution that does not have an LMS that serves to distribute the materials and track the student progress. Nonetheless it is hard to find an Open Source platform that covers and unifies the needs of an educative institution: promotion, student recruitment, course sales, etc. [...]

2015
2 documents
2016-04-14
08:05

41 p, 582.3 KB
Resolució del problema del carter xinès en un mapa Google / Cantó Estany, Jordi ; Borges, J. (Joaquim) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte fi de carrera s'implementa una aplicació web capaç de resoldre el problema del carter xinès sobre un mapa de Google en el que l'usuari ha introduït una selecció de trams de carrers connexos, mostrant-li la ruta més curta per recórrer tots aquests trams i retornar a l'origen. [...]
En este proyecto fin de carrera se implementa una aplicación web capaz de resolver el problema del cartero chino sobre un mapa de Google en el que el usuario ha introducido una selección de tramos de calles conexos, mostrándole la ruta más corta para recorrer todos estos tramos y retornar al origen. [...]
In this end of career project, the application able to solve the problem of Chinese postman on a Google map is implemented on which the user has introduced a range of connected sections of streets, showing him the shortest route to go all these sections and return to the source. [...]

2015