Últimas adquisiciones:
2016-06-20
20:18

15 p, 520.0 KB
¿Qué pobres? : explorando una tipología de pobreza para Uruguay en base a la teoría de las necesidades humanas / Ezquerra, Pablo ; López-Roldán, Pedro, dir. ; Fachelli, Sandra, dir. ; Universidad de la República (Uruguai). Facultad de Ciencias Sociales
Este proyecto busca dar cuenta de la situación de los pobres monetarios en Uruguay a través del análisis de los datos recabados por la Encuesta Continua de Hogares 2014. El objetivo es conocer y resumir la información de un conjunto de necesidades básicas en factores principales de diferenciación y generar a través de ellos grupos que den lugar a una tipología empírica de pobreza. [...]
This project attempts to describe the situation of impoverished persons in Uruguay using data from the Encuesta Continua de Hogares 2014 (Continual Housing Survey). The goal is to define and or-ganize a set of basic necessities into groupings of principal factors which will be used to create an empirical typology of poverty. [...]

2015  
2016-06-20
08:15

117 p, 7.5 MB
Anàlisi del canvi d'usos i cobertes del sòl a Campins (Vallès Oriental) : l'evolució del mosaic agro-forestal i urbà (1956-2013) / Camps Llobet, Josep ; Boada, Martí, 1949- ; Pujantell, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquest projecte s'analitzen les manifestacions del canvi global sobre els usos i les cobertes del sòl a Campins (Vallès Oriental) entre el 1956 i el 2013. Els resultats ens mostren com el procés d'aforestació generalitzat arreu de Catalunya també afecta al municipi. [...]
En este proyecto se analizan las manifestaciones del cambio global sobre los usos y las cubiertas del suelo en Campins (Barcelona) entre 1956 y hasta 2013. Los resultados nos muestran cómo el proceso de forestación generalizado en toda Cataluña también afecta al municipio. [...]
This project analyzes the manifestations of global change on land uses and land covers Campins (Vallès Oriental) between 1956 and 2013. Results show that the process of afforestation widespread in Catalonia also effects the municipality. [...]

2014
2 documents
2016-06-03
08:06

48 p, 360.0 KB
Convention and defiance : The female hero's performance of gender roles in the 'Hunger games' and the 'Divergent' series / Lopez-Da Silva, Jordana ; Martín Alegre, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The success of The Hunger Games Trilogy and the Divergent Series has generated many gendered readings, claiming that protagonists Katniss Everdeen and Tris Prior are “masculinized” rebel leaders. [...]
L'èxit de la trilogia de Els jocs de la fam i la sèrie Divergent ha generat moltes lectures de gènere, afirmant que les protagonistes Katniss Everdeen i Tris Prior són líders rebels "masculinitzades". [...]
El éxito de la trilogía de Los juegos del hambre y la serie Divergente ha generado muchas lecturas de género, afirmando que las protagonistas Katniss Everdeen y Tris Prior son líderes rebeldes "masculinizadas". [...]

2016  
2016-05-26
08:05

94 p, 1.4 MB
Estudi de cas : l'exclusió escolar dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) / Ordóñez Amo, Neus ; Aliaga Ugarte, J. M. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'escola és, a més del familiar, un dels contextos més rellevants en quan a la socialització dels infants i adolescents. Però, què passa amb aquells alumnes que presenten Necessitats Educatives Especials (NEE) i que per tant, requereixen d'ajuts i recursos específics per a la seva escolarització? Aquest treball s'enfocarà en l'anàlisi de les interaccions entre els alumnes amb NEE i els seus companys per tal d'estudiar-ne el nivell d'inclusió en un centre escolar ordinari i poder explicar què passa amb aquest col·lectiu en un context que a priori és tant important en el desenvolupament de la socialització.
2016  
2016-05-26
08:05

37 p, 912.3 KB
Les Estratègies de seguretat nacional dels Estats Units. Canvi i continuïtat en l'aproximació nord-americana a la seguretat internacional / Bartalot Got, Marc ; Soriano, Juan Pablo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
S'analitzarà l'evolució de l'acció exterior dels EUA en context de post Guerra Freda. S'utilitzaran les ESN, les quals serviran per entreveure quins són els reptes, amenaces i desafiaments en termes de seguretat internacional. [...]
We will discuss the evolution of the USA's External Action after the Cold War. The NSS will be used to glimpse what are the challenges and threats in the field of International Security. We will examine the three presidencies covering the period 2000-2010 and the five NSS that conform it to analyse existing continuities and changes. [...]
Se analizará la evolución de la acción exterior de los EUA en contexto de post guerra fría. Se utilizarán las ESN, que servirán para entrever cuáles son los retos, amenazas y desafíos en materia de seguridad internacional. [...]

2014  
2016-05-17
12:55

117 p, 3.3 MB
Visió del professorat de ciències de secundària en formació sobre la competència d’ús de proves científiques / Garrido Espeja, Anna ; Couso, Digna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Treball de recerca del màster de Recerca en Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals.
2012  
2016-05-17
12:32

76 p, 1.2 MB
Criteris i formes de representación que utilitza l'alumnat a l'hora de predir i interpretar gràfiques v-t en un moviment complex / Feliu Daranas, Víctor ; Pintó, R. (Roser), dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Treball de recerca del màster de Recerca en Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals.
2009  
2016-05-17
11:16

90 p, 3.3 MB
Visions del professorat de ciències sobre el treball experimental a les etapes de transició entre primària i secundària : anàlisi des d'un marc d'indagació / Simarro Rodríguez, Cristina ; Pintó, R. (Roser), dir. ; Couso, Digna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Treball de recerca del màster de Recerca en Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals.
2011  
2016-05-10
08:05

63 p, 2.6 MB
Acerca de la oposición imperfecto / indefinido en los manuales de E/LE / Pavon Martí, Neus ; Rodríguez Sellés, Yolanda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La dificultad que supone la oposición imperfecto / indefinido para los aprendices de E/LE es de todos conocida. Algunas propuestas se sustentan sobre la base de la noción de aspecto léxico y sobre las predicciones que se siguen de la llamada Hipótesis del aspecto. [...]
La dificultat que suposa l'oposició imperfecte/ indefinit per als aprenents d'E/LE és per a tots coneguda. Algunes propostes es basen en la noció d'aspecte lèxic i en les prediccions de la hipòtesi de l'aspecte. [...]

2016  
2016-05-10
08:05

65 p, 2.3 MB
Diagnosi interdisciplinar de la Reserva Nacional de Caça de Bourmort i disseny de propostes de futur per a l'espai / Portet Bastida, Joaquim ; Parés i Franzi, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El present article planteja fer una recerca exhaustiva al voltant de l'estat sòcioambiental de l'àrea de les Serres de Boumort, Carreu i Sant Corneli, a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt Urgell. [...]
The present study aims to make an exhaustive research around the current socioenvironmental status of the areas called Serra de Boumort, Serra de Carreu and Serra de Sant Corneli, located in the counties of Pallars Jussà, Pallars Sobirà and Alt Urgell. [...]

2014
2 documents