@article{Roca:100410,
   author    = "Andreu Domingo, David and Roca, David dir. (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions
           Públiques i Comunicació Audiovisual) and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació
           Audiovisual i Publicitat",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20Publicity%2C%20els%20pseudoesdeveniments%20i%20la%20seva%20pres%C3%A8ncia%20a%20la%20premsa%20a%20Catalunya%20/&sc=1&ln=en">La
           Publicity, els pseudoesdeveniments i la seva presència a la
           premsa a Catalunya /</a> doctorand: David Andreu ; director:
           David Roca",
   year     = "2012",
}