@article{11,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a
           l'Educació Científica i Matemàtica",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Ci%C3%A8ncies%20revista%20del%20professorat%20de%20ci%C3%A8ncies%20de%20prim%C3%A0ria%20i%20secund%C3%A0ria&sc=1&ln=ca">Ciències
           : revista del professorat de ciències de primària i
           secundària</a>",
   year     = "2005",
   note     = "A partir del març de 2009 el subtítol de la revista és:
           revista del professorat de ciències d'infantil, primària i
           secundària",
}