@article{1611,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Investigació
           T-1611.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=1611%20revista%20de%20historia%20de%20la%20traducci%C3%B3n%20%3D%20a%20journal%20of%20translation%20history%20%3D%20revista%20d%27hist%C3%B2ria%20de%20la%20traducci%C3%B3&sc=1&ln=ca">1611
           : revista de historia de la traducción = a journal of
           translation history = revista d'història de la
           traducció</a>",
   year     = "2007",
}