000036486 001 __ 36486
000036486 005 __20160224110914.0
000036486 024 8_ $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:36486 $z driver
000036486 041 __ $a eng
000036486 245 __ $a On the Relation between DP and TP. The Structure of Basque Infinitivals
000036486 242 01 $a Sobre la relació entre SDet i ST. L'estructura dels infinitius del basc
000036486 520 3_ $a The most relevant facts concerning Basque infinitivals can be plausibly captured by assurning that they are headed by a determiner and they contain a tensed Infl. The presence of a determiner explains why some kinds of Basque infinitivals require a Case-marking and why they are allowed in some contexts where any other kind of clause is avoided, namely, subject positions. On the other hand, we account for the subcategorization requirements of some predicates and postpositions that take infinitival complements by postulating that they select T, or some kind of category inside Infl. We also relate the licensing of Ergative, Absolutive and Dative overt and pro arguments in infinitivals to the existence of T and Agr in Infl. Finally, we argue that anaphoric and arbitrary tenses are responsible for the impossibility of overt subjects in infinitivals with controlled and arbitrary subjects respectively and that both belong to the category pro.
000036486 520 3_ $a Es pot donar compte de forma plausible dels fets més rellevants que afecten els infinitius del basc si assumim que van encapealats per un determinant i que contenen un Infl amb propietats temporals. La presència d'un determinant explica per qui: alguns tipus d'infinitius del basc necessiten marcatge de cas i per què s'admeten en alguns contextos on s'evita qualsevol altre tipus de frase, especialment en les posicions de subjecte. D'altra banda, donem compte de les exigències de subcategorització d'alguns predicats i postposicions que agafen complement d'infinitiu postulant que seleccionen T o algun tipus de categoria de les que inclou Infi. També relacionem la legitimació dels arguments explícits i dels pro amb cas Ergatiu, Absolutiu i Datiu en les oracions d'infinitiu amb l'existència de T i Conc a Infl. Finalment, defensem que els temps arbitraris i els anafòrics són responsables de la impossibilitat de tenir subjectes explícits amb els infinitius amb subjectes arbitraris i subjectes controlats, respectivament, i que ambdós pertanyen a la categoria pro.
000036486 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats. $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000036486 546 __ $a Anglès.
000036486 599 __ $a recerca
000036486 653 1_ $a Infinitius
000036486 653 1_ $a Categories funcionals
000036486 653 1_ $a Pro-drop
000036486 653 1_ $a Control
000036486 653 1_ $a Lectura arbitrària
000036486 653 1_ $a Infinitivals
000036486 653 1_ $a Functional categories
000036486 653 1_ $a Pro-drop
000036486 653 1_ $a Arbitrary reading
000036486 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000036486 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000036486 773 __ $g V. 5 n. 2 (1996) p. 231-281 $t Catalan Working Papers in Linguistics $x 1132-256X
000036486 856 41 $p 51 $s 1633282 $u http://ddd.uab.cat/pub/cwpil/1132256Xv5n2/1132256Xv5n2p231.pdf
000036486 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP/article/view/73977
000036486 973 __ $f 231 $l 281 $n 2 $v 5 $x 1132256Xv5n2 $y 1996
000036486 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b CWPIL