@article{48913,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5BLes%20Lli%C3%A7ons%20que%20m%27han%20interessat%20m%C3%A9s%20s%C3%B3n%20les%20primeres%20d%27est%C3%A8tica%20...%5D%20/&sc=1&ln=ca">[Les
           Lliçons que m'han interessat més són les primeres
           d'estètica ...] /</a> P. d'A. Caldés Rossinyol",
   note     = "Text teòric sobre les lliçons d'Estètica i el concepte
           de Bellesa. En conservem tres versions, una mecanoscrita
           completa i signada, una manuscrita completa sense signar, i
           un full manuscrit inacabat",
}