@article{Veterinària.:64233,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Veterinària and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei
           de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Biblioteca%20de%20Veterin%C3%A0ria%20Usuaris%20del%20Consell%20de%20Col%C2%B7legis%20de%20Veterinaris%20de%20Catalunya%20%28CCVC%29&sc=1&ln=ca">Biblioteca
           de Veterinària. Usuaris del Consell de Col·legis de
           Veterinaris de Catalunya (CCVC)</a>",
   year     = "2015",
}