@article{64725,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Seguretat i
           d'Higiene Ambiental and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Vicerectorat de Campus i d'Estudiants",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Mem%C3%B2ria%20de%20la%20gesti%C3%B3%20ambiental%20a%20la%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona&sc=1&ln=ca">Memòria
           de la gestió ambiental a la Universitat Autònoma de
           Barcelona</a>",
   year     = "2000",
}