@article{80001,
   author    = "Esteve, Pere Joan and Biblioteca de Catalunya. Ms. 2488",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Llibre%20major%20de%20mi%20doctor%20Pere%20Joan%20Esteve%2C%20prevere%20y%20capell%C3%A0%20major%20de%20la%20Iglesia%20de%20Nostra%20Se%C3%B1ora%20de%20la%20Vict%C3%B2ria%2C%20vulgarment%20dita%20del%20palau%20de%20la%20Comptessa%2C%20de%20la%20ciutat%20de%20Barcelona%2C%20olim%20canonge%20de%20la%20santa%20Iglesia%20Cathedral%20de%20Gerona%2C%20y%20antes%20rector%20de%20la%20parrochial%20de%20la%20vila%20de%20Martorell%2C%20bisbat%20de%20Barcelona%20/&sc=1&ln=ca">Llibre
           major de mi doctor Pere Joan Esteve, prevere y capellà
           major de la Iglesia de Nostra Señora de la Victòria,
           vulgarment dita del palau de la Comptessa, de la ciutat de
           Barcelona, olim canonge de la santa Iglesia Cathedral de
           Gerona, y antes rector de la parrochial de la vila de
           Martorell, bisbat de Barcelona /</a> Pere Joan Esteve",
   note     = "Escrit entre 1691 i 1706",
}