000080003 001 __ 80003
000080003 005 __20160330111913.0
000080003 007 __||||||||||
000080003 008 __019q17001800xx |||| |||| 00| 0|cat|
000080003 024 8_ $9 uabeuropeana $9 primocentral $a oai:ddd.uab.cat:80003
000080003 035 __ $a catuab-b1846746
000080003 035 __ $a catuab-b5156338
000080003 040 __ $a ES-BaBC $b cat $c ES-BaBC
000080003 041 __ $a cat
000080003 080 __ $a 94
000080003 100 1_ $a Andreu i Benages, Esteve Thomas d'
000080003 245 10 $a Llibre en el qual Dn. Pio de Andreu i Fontdevila, decano de la ciutat de Gerona, notá las diadas de molts actes i recollí las notícias de sa casa i patrimoni / $c Esteve Thomàs d'Andreu i Benages, i Pius d'Andreu i Fontdevila
000080003 260 __ $c [17--]
000080003 300 __ $a 544 f. ; $c 42 cm
000080003 500 __ $a Escrit entre 1700 i 1800
000080003 500 __ $a Localització: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 2867
000080003 500 __ $a Lloc d'escriptura: Girona
000080003 500 __ $a Nombrosos f. en blanc
000080003 500 __ $a A partir del f. 156, quaderns intercalats de diferents mesures
000080003 500 __ $a Tít. obtingut de la coberta
000080003 500 __ $a Enq. perg. coetània en forma de carpeta
000080003 505 8_ $a Còpia de documents notarials medievals (f. [1-1v]); Notes relatives a Esteve Tomàs Andreu i Benages i de Pius Andreu i Fontdevila Notes relatives a Esteve Tomàs Andreu i Benages i de Pius Andreu i Fontdevila (f. [2-2v]); Taula d'actes anotats en el llibre (f. [3]); Notes relatives a naixements i defuncions dels Andreu (f. [3v-4r]); Taula de la documentació relativa a propietats dels Andreu anotada al llibre (f. [5-5v]); Nº 1. Casa de la pròpria havitació de Andreu. (f. 7 en blanc) (f. [6-10]); Memorial dels interesos o quantitats de diner té Dn. Pio de Andreu sobre los bens de Anton Crosas (f. [11-18]); Nº 2. Dècima de Torroella. (f. 25-26 en blanc) (f. [19-26]); Nº 3. Mas Duran. (f. 29 en blanc) (f. [27-30]); Nº 4. Mas Fortià del cantó de La Tallada. (f. 33 en blanc) (f. [31-33]; Nº 5. Mas Provensal de la Tallada (f. [34-35]); Nº 6. Mas Novas de La Tallada. (f. 38 en blanc) (f. [36-38]; Nº 7. Mas Pi de Sant Feliu de Buada. (f. 40, 42 en blanc) (f. [39-42]); Nº 8. Mas Vinyas de Pontaleu de Sant Feliu de Buada. (f. 44 en blanc) (f. [43-44]); Nº 9. Ballia de La Tellada y verges, inclou la Torra Ferrana de Monfullà (f. [45-49]); Nº 10. Mas Salamó del terme de Cruhillas de la Bisbal. (f. 53 en blanc) (f. [50-53]; Nº 11. Terso de Rupià y Mas Furgell. (f. 60 en blanc) (f. [54-60]); Nº 12. Mas Arbonés de la Tallada. (f. 64 en blanc) (f. [61-64]); Nº 13. Mas Andreu situat al Puig de Bellcayre. (f. 72-73, 79 en blanc) (f. [65-80]); Nº 14. Casas que poceheix en la vila de Torroella de Mongrí y altres pessas de terras en dit terme. (f. 82 en blanc) (f. [81-82]; Nº 15. Actes que són independents de las heretats. (f. 85, 89 en blanc) (f. [83-93]); Nº 16. Actes per lo terson dels cavallers en Torroella de Mongrí comprat a Dn Narcís de Camps per Dn Pio de Andreu (f. [94]); Nº 17. Actes del tersó de Madremany. (f. 97 en blanc) (f. [95-97]); Nº 18. Casa que poceheix Dn Esteve Thomas d'Andreu en la ciutat de Barzelona y en lo carrer de la Bocaria. (f. 99 en blanc) (f. [98-99]); Nº 19. Actes de la oficina de la adobaria y de la casa contigua ahont estan cerca los graners. (f. 101 en blanc) (f. [100-101]); Nº 20. Los papers del castell de la Bastida. (f. 103 en blanc) (f. [102-103]); Nº 21. Actes del Mas Reig, inclou la torre de Pujals dels cavallers. (f. 110, 114-115 en blanc) (f. [104-115]); Nº 20. Mas Grimau del veynat d'Armedas. (f. 117-130 en blanc) (f. [116-130]); Casas de la plasa de las cols. Papers són en lo arxiu patit en nº 1 (f. [131]); Mas Bou, se troban los papers en lo armari patit en nº 2. (f. 135, 137 en blanc) (f. [132-137]);
000080003 505 8_ $a Mas Montalt de Sant Mateu de Montnegra. (f. 142 en blanc) (f. [138-142]); Nota dels actes y papers de la heretat anomenada Mas Pla de la torre en la parròquia de Cors (f. [143-144]); Mas Jaume (f. [145-147]); Relació dels actes com mi sra. Dna. Isabel Benages y de Andreu posaeix lo castell de Fornells y sas terras (f. 151, 155 en blanc) (f. [148-155]); Actes. (f. 157 en blanc) (f. [156-160]); Llibre ahont se continuaran las pessas de terra dels masos que posseheix Esteva Thomàs Andreu, mercader de Gerona ... parròquia de Ridallots de la Creu, bisbat de Gerona y altres notas de sas eretats. 1716. (f. 171-172, 194, 205, 215-217 en blanc) (f. [161-217]); Llibret de Esteve Thomas d'Andreu de Gerona y per notas comensat en lo primer die del mes de jener del any mil set cents trenta y sinch dich a 1 de jener de 1735. Serveix també per lo any mil setcents trenta y quatre, dich 1734. (f. 237-239, 250, 264, 282-289 en blanc) (f. [218-289]); Llibre de albarans de tot lo que tocarà a pagar a mi, Esteve Thomas Andreu, comensant al primer de janer 1716, y de tots los censals fas jo lo dit Andreu. (f. 298-299, 302-304, 306-307, 309, 400-402, 413-415, 433-438, 444 en blanc) (f. [290-444]); Memorial dels censals se han lluhit a fabor de Dn Pio Andreu per lo any 1750 fins lo present en Gerona Populat, 1753”, a continuació fins a 13 febrer 1754, inclou censals de l'any 1762-1763. (f. 453-454, 463, 466-467, 471-472 en blanc) (f. [445-472]); Llibre major de nº 1 de Esteve Andreu comensant al primer jener 1695. (f. 474, 476 en blanc) (f. [473-476]); Resumen dels censals y deutas del llibra major de nº 1 de Dn. Esteve Thomas Andreu. Comensa en lo any 1712. (f. 478 en blanc) (f. [477-478] ); Aransel e llista de las causas aporta Francisco Busquets, notari causidich, com a procurador que és de Esteve Andreu, mercader de Gerona, contra diferents particulars. (f. 484 en blanc) (f. [479-484]); Relació de las causas pendents en la Real Audiència y demés tribunals de Barcelona en que Pau Casanovas, com a procurador del noble sr. Dn Esteve Thomàs de Andreu, ha comparegut (f. 490 en blanc) (f. [485-490]); Relación de las causas que en esta ciudad tiene el [procurador] de Dn. Pio Andreu contra diferentes (f. 497, 499, 500 en blanc) (f. [491-500]); Relacio dels notaris de las causas dels nobles señors Dn Esteve y Dn Pio de Andreu y dels tribunals en que vertian y verteixen fins als 3 de febrer de 1758. (f. 509-510 en blanc) (f. [501-510]); Memorial de las causas aportadas per Esteve Corominas, notari causídich de Gerona, com a procurador del Sr. Dn Esteve Andreu. (f. 516-520 en blanc) (f. [511-520]); Codern de las causas aportadas per Domingo Buxons escriva de la curia eclesiástica comensant a 7 juny 1747. (f. 532-534 en blanc) (f. [521-534]); Esteve Andreu. Documents relacionats amb les causes presentades. [ca. 1714-1718] (f. [535-540]); Full d'un manual notarial (f. [541-542]); Dibuixos d'escuts (f. [543]); Nota indicant la pertinença del volum al llegat Pedrell, de mà de Jordi Rubió (f. [544])
000080003 505 8_ $a Inclou: notícies còpia de Pius d'Andreu i Fontdevila i Esteve Tomàs d'Andreu i Benages, el manual de l'arxiu (o “llibre espècul”) de la casa Andreu, llibre de censals, llibre major, i relacions dels plets d'Esteve Andreu davant la Real Audiència de Barcelona
000080003 533 __ $a Reproducció electrònica. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques, 2011. Reproducció de l'original de la Biblioteca de Catalunya
000080003 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquesta obra ha estat identificada com a lliure de restriccions d'ús conegudes segons la llei de propietat intel·lectual, incloent-hi els drets afins. Podeu copiar, modificar i distribuir l'obra, així com fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense necessitat de demanar permís. $u http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
000080003 546 __ $a Català.
000080003 561 __ $a Al f. 544, nota de mà de Jordi Rubió: “Proc
000080003 563 __ $a Enq. pergamí coetània en forma de carpeta
000080003 600 34 $a Andreu (Família)
000080003 600 14 $a Andreu i Benages, Esteve Thomas d' $x Diaris
000080003 600 14 $a Andreu i Fontdevila, Pius d' $x Diaris
000080003 651 _4 $a Catalunya $x Història $x Fonts $y S. XVIII
000080003 655 _4 $a Text
000080003 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/book
000080003 700 1_ $a Andreu i Fontdevila, Pius d'
000080003 710 2_ $a Biblioteca de Catalunya. $k Manuscrit. $n Ms. 2867
000080003 856 40 $p 100 $s 51653690 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p1-100@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 100 $s 49885482 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p101-200@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 103 $s 46213990 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p201-303@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 98 $s 22400609 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p304-401@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 98 $s 21035927 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p402-499@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 98 $s 17871563 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p500-599@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 102 $s 20120433 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p600-701@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 99 $s 18403956 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p702-800@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 100 $s 20582962 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p801-900@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 100 $s 36311473 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p901-1000@bnc.pdf
000080003 856 40 $p 91 $s 23399923 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80003/llipioandfon_a17XX_p1001-1091@bnc.pdf
000080003 907 __ $a b18467465
000080003 909 __ $a x
000080003 940 __ $a UAB
000080003 980 __ $a LLIBRES $b UABEUROPEANA $b MEMPER $b MANUSCRIPTS