000082494 001 __ 82494
000082494 005 __20140607080513.0
000082494 024 8_ $9 artpubuab $9 driver $a oai:ddd.uab.cat:82494
000082494 035 __ $9 articleid $a 16964403n10p20
000082494 041 __ $a spa
000082494 100 __ $a Dubet, Anne $u Université de Clermont-Ferrand II. Centre d'histoire "espaces et cultures"
000082494 245 1_ $a Comprender las reformas de la hacienda a principios del siglo XVIII. La buena administración según el marqués de Campoflorido
000082494 520 3_ $a Aquesta última dècada, la investigació dedicada a la hisenda reial de Felip V s’ha anat enriquint en nombrosos àmbits: l’estudi de les institucions de la Cort (la Secretaria del Despacho de la Hacienda, la Teorería Mayor i la General), dels territoris (en particular les Intendències), el de les polítiques de la despesa (especialment militar), la recaptació de certes rendes, la reorganització de les caixes reials i la venalitat dels oficis i dels honors. Tanmateix, aquests estudis solen anar per separat. Per això la reconstitució d’una política de govern de la Hisenda es basa en les afinitats entre diverses mesures coetànies detectades pels historiadors.Proposo completar esta perspectiva per una història més “comprensiva” en las concepcions dels propis actors, que s’expressen tant en els projectes de reforma com en els conflictes que susciten entre els seus promotors i els seus adversaris i en les explicacions que es donen als encarregats de la seva execució. A més de reconstituir les representacions dels actors, es pretén estudiar els mecanismes de presa de decisió i de posada en obra.Es solen estudiar per separat diversos sectors de la Reial Hisenda de Felip V (la despesa, en particular la militar, les institucions de la cort i les territorials, la recaptació de certes rendes, la venalitat). Per això la reconstitució d’una política de govern de la Hisenda es basa en les afinitats entre diverses mesures coetànies detectades pels historiadors. Proposo completar aquesta perspectiva per una història “comprensiva” que cerca reconstituir les concepcions dels actors, així com la gènesi de les seves decisions i la seva posada en obra. Aquesta història de la construcció conflictiva d’una política financera, inevitablement incompleta (per falta de fons) i complexa (per donar compte de projectes enfrontats i fracassats) permetrà donar compte d’un procés dinàmic sense “finalisme”. S’explora aquí un dels aspectes d’aquesta història examinant la concepció que va tenir el marquès de Campoflorido, successivament absentista, Tresorer Major, Governador del Consell d’Hisenda i Secretari del Despatx d’Hisenda, de la bona administració de la hisenda reial.
000082494 520 3_ $a En la última década, la investigación dedicada a la hacienda real de Felipe V se ha ido enriqueciendo en numerosos sectores: el estudio de las instituciones de la corte (la Secretaría del Despacho de la Hacienda, la Tesorería Mayor y la General) y de los territorios (en particular los intendentes), el de las políticas de gasto (en particular militar), la recaudación de ciertas rentas, la reorganización de las cajas reales y la venalidad de oficios y honores. No obstante, estos estudios suelen correr por separado. Por ello, la reconstitución de una política de gobierno de la Hacienda se basa en las afinidades entre diversas medidas coetáneas detectadas por los historiadores. Propongo completar esta perspectiva por una historia más “comprensiva” en las concepciones de los propios actores, que se expresan tanto en los proyectos de reforma como en los conflictos que suscitan entre sus promotores y sus adversarios y en las explicaciones que se dan a los encargados de su ejecución. Además de reconstituir las representaciones de los actores, se pretende estudiar los mecanismos de toma de decisión y de puesta en obra de éstas. Se suelen estudiar por separado diversos sectores de la Hacienda Real de Felipe V (el gasto, en particular militar, las instituciones de la corte y las territoriales, la recaudación de ciertas rentas, la venalidad). Por ello, la reconstitución de una política de gobierno de la Hacienda se basa en las afinidades entre diversas medidas coetáneas detectadas por los historiadores. Propongo completar esta perspectiva por una historia “comprensiva” que busca reconstituir las concepciones de los actores, así como la génesis de sus decisiones y la puesta en obra de ellas. Esta historia de la construcción conflictiva de una política financiera, inevitablemente incompleta (por falta de fondos) y compleja (por dar cuenta de proyectos encontrados y fracasados), permitirá dar cuenta de un proceso dinámico sin finalismo. Se explora aquí uno de los aspectos de esta historia examinando la concepción que tuvo el marqués de Campoflorido, sucesivamente asentista, Tesorero Mayor, Gobernador del Consejo de Hacienda y Secretario del Despacho de Hacienda, de la buena administración de la hacienda real.
000082494 520 3_ $a In the last decade, the investigation dedicated to the royal finance of Philip V has been prospering in numerous sectors: the study of the institutions of the Court (the “Secretaria del Despacho de la Hacienda” the “Tesorería Mayor” and the “Tesorería General”) and of the territories (especially the Intendants), the spending policies (especially military), the collection of certain revenues, the reorganization of the royal boxes and the venality of offices and honours. However, these studies are usually run separately. Therefore, the reconstitution of a government policy of the Treasury is based on the affinities between various measures identified by contemporary historians. I propose to complete this perspective with more "comprehensive" history, round the conceptions of the actors themselves, which are expressed in both reform projects such as in the conflicts arise between proponents and opponents and in the explanations given to the responsibles of the implementation. In addition to rebuilding the representations of the actors, we study the mechanisms of decision making and commissioning work from them. The various sectors of the royal treasury of Philip V (spending, especially military, institutions and territorial court, the collection of certain revenues, venality) are usually studied separately. For it, the reconstitution of a politics of government of the Treasure is based on the affinities between diverse contemporary measures detected by the historians. I propose to complete this perspective for a "comprehensive" history that seeks to reconstitute the conceptions of the actors, as well as the genesis of his decisions and the putting in work of them. This troubled history of the construction of a financial policy inevitably incomplete and complex will account for a dynamic process without teleology. We explore here one aspect of this story by examining the concept that had the Marquis of Campoflorido who was successively, Treasurer, Governor of the Council of Finance and Secretary of the Office of Finance about the a good administration of the royal treasury.
000082494 540 __ $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000082494 546 __ $a Castellà.
000082494 599 __ $a recerca
000082494 653 1_ $a Bona administració
000082494 653 1_ $a Deute
000082494 653 1_ $a Rendes provincials
000082494 653 1_ $a Secretari del Despatx d’Hisenda
000082494 653 1_ $a Tresorer Major
000082494 653 1_ $a Rendes generals
000082494 653 1_ $a Arrendament
000082494 653 1_ $a Administració directa
000082494 653 1_ $a Feli V
000082494 653 1_ $a Segle XVIII
000082494 653 1_ $a Campoflorido
000082494 653 1_ $a Buena administración
000082494 653 1_ $a Deuda
000082494 653 1_ $a Secretario del Despacho de Hacienda
000082494 653 1_ $a Tesorero Mayor
000082494 653 1_ $a Rentas provinciales
000082494 653 1_ $a Rentas generales
000082494 653 1_ $a Arrendamiento
000082494 653 1_ $a Administración directa
000082494 653 1_ $a Good management
000082494 653 1_ $a Debt
000082494 653 1_ $a Secretary of the Office of Finance
000082494 653 1_ $a Treasurer
000082494 653 1_ $a Provincial revenues
000082494 653 1_ $a General revenues
000082494 653 1_ $a Direct administration
000082494 653 1_ $a Eighteenth century
000082494 653 1_ $a Philip V
000082494 653 1_ $a Marqués de Campoflorido
000082494 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000082494 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000082494 773 __ $g Núm. 10 ( 2012), p. 20-52 $t HMiC : història moderna i contemporània $x 1696-4403
000082494 856 40 $p 33 $s 176640 $u http://ddd.uab.cat/pub/hmic/16964403n10/16964403n10p20.pdf
000082494 973 __ $f 0020 $l 52 $m  $n 10 $v  $x 16964403n10 $y 2012
000082494 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b HMIC