@article{Transhumàncies:84822,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Veterinària and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei
           de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Transhum%C3%A0ncies%20al%20segle%20XXI%20exposici%C3%B3%20sobre%20la%20ramaderia%20ovina%20i%20la%20transhum%C3%A0ncia%20a%20l%27Alta%20Ribagor%C3%A7a&sc=1&ln=ca">Transhumàncies
           al segle XXI : exposició sobre la ramaderia ovina i la
           transhumància a l'Alta Ribagorça</a>",
   year     = "2011",
}