@article{86621,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Grup EDO (Equip de
           Desenvolupament Organitzacional) ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Mem%C3%B2ria%20Informe%20de%20l%E2%80%99activitat%20del%20Grup%20EDO%20%282000-2009%29%20al%20Vicerrector%20de%20Transfer%C3%A8ncia%20Social%20i%20Cultural%20de%20la%20UAB&sc=1&ln=en">Memòria.
           Informe de l’activitat del Grup EDO (2000-2009) al
           Vicerrector de Transferència Social i Cultural de la
           UAB</a>",
   year     = "2010",
}