@article{Añaños:89434,
   author    = "Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Noves%20formes%20de%20comunicaci%C3%B3%20publicit%C3%A0ria%20televisiva%20impacte%20visual%2C%20reconeixement%20cognitiu%2C%20react%C3%A0ncia%20psicol%C3%B2gica%20i%20comportament%20del%20telespectador&sc=1&ln=ca">Noves
           formes de comunicació publicitària televisiva : impacte
           visual, reconeixement cognitiu, reactància psicològica i
           comportament del telespectador</a>",
   note     = "Jornades organitzades per la Societat Catalana de
           Comunicació",
}