@article{TornaKeynes?TornaBeveridge?Desocupació:89496,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Torna%20Keynes%3F%20Torna%20Beveridge%3F%20Desocupaci%C3%B3%2C%20crisi%2C%20decreixement&sc=1&ln=en">Torna
           Keynes? Torna Beveridge? Desocupació, crisi,
           decreixement</a>",
   year     = "2009",
}