@article{Añaños:89672,
   author    = "Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual) and Valli, Anna (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica,
           Evolutiva i de l'Educació)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%C2%BFY%20t%C3%BA%20que%20miras%3F%20Low%20attention%20atenci%C3%B3n%20visual%20a%20est%C3%ADmulos%20publicitarios%20integrados%20en%20la%20pantalla%20TV&sc=1&ln=ca">¿Y
           tú que miras?. Low attention : atención visual a
           estímulos publicitarios integrados en la pantalla TV</a>",
   note     = "Presentació feta a RECA 8 (Reunión Científica sobre
           Atención) organitzada per la Universidad de Sevilla al juny
           de 2011",
}