@article{90867,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Consell Social",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Normativa%20acad%C3%A8mica%20de%20la%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona%20aplicable%20als%20estudis%20universitaris%20regulats%20de%20conformitat%20amb%20el%20Reial%20Decret%201393/2007%2C%20de%2029%20d%27octubre%2C%20modificat%20pel%20Reial%20Decret%20861/2010%2C%20de%202%20de%20juliol&sc=1&ln=en">Normativa
           acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona
           aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
           amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat
           pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol</a>",
   year     = "2011",
}