@article{90869,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Consell Social",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Normativa%20acad%C3%A8mica%20de%20la%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona%20aplicable%20als%20estudis%20universitaris%20regulats%20de%20conformitat%20amb%20el%20Reial%20Decret%201393/2007%2C%20de%2029%20d%27octubre&sc=1&ln=en">Normativa
           acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona
           aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
           amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre</a>",
   year     = "2010",
   note     = "(Text refós aprovat per l'Acord del Consell de Govern de
           17 de novembre de 2010)",
}