@article{90870,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Afers
           Acadèmics",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Preus%20per%20a%20la%20prestaci%C3%B3%20de%20serveis%20acad%C3%A8mics%20i%20administratius%20i%20d%27altres%20conceptes%20per%20al%20curs%202011/2012&sc=1&ln=ca">Preus
           per a la prestació de serveis acadèmics i administratius i
           d'altres conceptes per al curs 2011/2012</a>",
   year     = "2011",
}