@article{Hand:91292,
   author    = "Hand, Felicity (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) and
           Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació
           Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Acci%C3%B3%20directa%20per%20refor%C3%A7ar%20l%27estudi%20aut%C3%B2nom%20i%20semipresencial%20dels%20estudiants%20en%20les%20mat%C3%A8ries%20de%20cultura%20de%20la%20Llicenciatura%20de%20Filologia%20Anglesa%20mitjan%C3%A7ant%20la%20creaci%C3%B3%20d%27una%20p%C3%A0gina%20web%20interactiva&sc=1&ln=ca">Acció
           directa per reforçar l'estudi autònom i semipresencial
           dels estudiants en les matèries de cultura de la
           Llicenciatura de Filologia Anglesa mitjançant la creació
           d'una pàgina web interactiva</a>",
   year     = "2008",
}