000098292 001 __ 98292
000098292 005 __20150307051456.0
000098292 024 8_ $9 driver $9 primocentral $a oai:ddd.uab.cat:98292
000098292 035 __ $a oai:www.recercat.cat:2072/199453
000098292 041 __ $a cat
000098292 080 __ $a 621.3
000098292 100 1_ $a Guerrero Rubio, Enric
000098292 245 10 $a Caracterització estadística dels pics de correlació a GPS
000098292 260 __ $c 2011
000098292 300 __ $a 119 p.
000098292 520 __ $a Aquest projecte es centra a donar una caracterització estadística del valor que tenen els pics de correlació sota diferents escenaris d’adquisició a un receptor GPS. En primer lloc, s’ha volgut donar una visió general de tots els fonaments del sistema GPS per tal de poder entendre el seu funcionament. A continuació, s’ha passat a analitzar el bloc d’adquisició d’un receptor GPS. Primer, hem estudiat quines operacions es realitzen en aquest bloc i quines són les diferents formes d’implementar-lo. Seguidament, sota un escenari d’adquisició per cerca de fase de codi en paral·lel i utilitzant integracions coherents, s’han estudiat les distribucions estadístiques de les pdf’s obtingudes pels pics de correlació de senyal+soroll i pels pics de correlació de només soroll, i s’ha vist com aquestes fan modificar la corba ROC del receptor . Les simulacions s’han realitzat amb MATLAB i en diferents escenaris d’adquisició per tal de poder comparar com varien les estadístiques obtingudes en casos diferents.
000098292 520 __ $a Este proyecto se centra en dar una caracterización estadística del valor que tienen los picos de correlación bajo diferentes escenarios de adquisición en un receptor GPS. En primer lugar, se ha querido dar una visión general de todos los fundamentos del sistema GPS para poder entender su funcionamiento. A continuación, se ha pasado a analizar el bloque de adquisición de un receptor GPS. Primero, hemos estudiado qué operaciones se realizan en este bloque y cuáles son las diferentes formas de implementarlo. Seguidamente, bajo un escenario de adquisición por búsqueda de fase de código en paralelo y utilizando integraciones coherentes, se ha estudiado las distribuciones estadísticas de las pdf’s obtenidas para los picos de correlación de señal+ruido y para los picos de solo ruido, y se ha visto como éstas modifican la curva ROC del receptor. Las simulaciones se han realizado con MATLAB y en diferentes escenarios de adquisición con tal de poder comparar cómo cambian las estadísticas obtenidas en casos diferentes.
000098292 520 __ $a This project focuses on giving a statistical characterization of the value of the correlation peaks under different acquisition scenarios in a GPS receiver. First, we’ve wanted to give a general overview of all the basics of the GPS system to understand its operation. Then, we have analysed the acquisition block of a GPS receiver. First, we have studied which operations are performed on this block and which are the different ways to implement it. Then, under an acquisition stage that employs the parallel code search method, and using coherent integrations, we have studied the statistical distributions of the pdf’s obtained for the correlation peak of signal+noise and for the peak of only noise, and we have seen how it modifies the ROC curve of receiver. The simulations that we have done were carried out with MATLAB and in different acquisition scenarios, so we can compare how they change the statistics obtained in different cases.
000098292 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000098292 546 __ $a Català.
000098292 653 __ $a Sistema de posicionament global
000098292 653 __ $a Processament de senyals
000098292 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
000098292 700 1_ $a Seco Granados, Gonzalo
000098292 710 1_ $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Escola d'Enginyeria
000098292 762 18 $w hdl_2072_4394
000098292 856 40 $3 Projecte $p 119 $s 5136324 $u http://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2011/hdl_2072_199453/PFC_EnricGuerreroRubio.pdf
000098292 856 42 $3 Adreça alternativa $u http://hdl.handle.net/2072/199453
000098292 980 __ $a TRERECPRO $b UAB