Catalan journal of linguistics
El principal objetivo de Catalan Journal of Linguistics (CatJL) es el de publicar artículos de investigación de calidad que desarrollen teorías sobre la estructura de lenguajes particulares desde la perspectiva de una teoría general del lenguaje humano. La publicación de la revista, que es la continuación de dels Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), es posible gracias a la cooperación entre el Grupo de Gramática Teórica de la UAB y el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana.

 

Últimas adquisiciones:
2017-10-30
13:17
5 p, 181.1 KB Resums
2013
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 301-305  
2016-11-10
09:57
34 p, 500.0 KB Exceptional nasal-stop inventories / Piñeros, Carlos-Eduardo (University of Auckland)
This article explores the topic of exceptionality in phonology focusing on nasal-stop inventories. A meticulous survey shows that it is normal for such systems to include at least two anterior units: /m/ and /n/. [...]
Aquest article explora el concepte d’excepcionalitat en fonologia en relació amb els inventaris de les oclusives nasals. Un repàs meticulós d’aquests inventaris demostra que és normal de trobar-hi com a mínim les dues nasals anteriors /m/ i /n/. [...]

2016
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 67-100 (Articles)  
2016-11-10
09:57
3 p, 247.5 KB Introduction / Bonet i Alsina, M. Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Torres-Tamarit, Francesc (Centre national de la recherche scientifique (França))
2016
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 5-7 (Presentation)  
2016-11-10
09:57
19 p, 336.1 KB Diminutives : Exceptions to Harmonic Uniformity / Rebrus, Péter (Hungarian Academy of Sciences) ; Szigetvári, Péter (Eötvös Loránd University)
Front-back harmony in Hungarian is governed by the root of words: it disregards suffixes in most cases. That is, a back-vowelled root (B) followed by any number of neutral-vowelled suffixes (N) will take a back-vowelled suffix (B+N+N+B), but a root with a back vowel followed by several neutral vowels is possibly followed by a front-vowelled suffix (F): BNN+F/B. [...]
L’harmonia anterior-posterior en hongarès és regida per l’arrel dels mots: en la majoria de casos no té en compte els sufixos. És a dir, una arrel amb una vocal posterior (P) seguida per qualsevol nombre de sufixos amb una vocal neutral (N) prendrà un sufix amb una vocal posterior (P+N+N+P), però una arrel que contingui una vocal posterior seguida de diverses vocals neutrals pot anar seguida d’un sufix amb una vocal anterior (A): PNN+A/P. [...]

2016
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 101-119 (Articles)  
2016-11-10
09:57
25 p, 513.2 KB Morphological Exceptions to Vowel Reduction in Central Catalan and the Problem of the Missing Base / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
A certain class of Central Catalan compounds characterized by a first component that lacks a related output word is discussed and analyzed in connection with Vowel Reduction and Destressing. The first component of these compounds contains a vowel [a, ɛ, ɔ] that undergoes Destressing before the stressed vowel of the second component, but does not reduce. [...]
S’examina, en relació amb la reducció vocàlica i la desaccentuació, una classe de compostos en català central caracteritzats per un primer component que no està relacionat amb cap paraula en l’output. [...]

2016
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 27-51 (Articles)  
2016-11-10
09:57
27 p, 1.3 MB Polarized Variation / Zuraw, Kie (University of California)
In cases of exceptionality, there are usually many words that behave regularly, a smaller number that behave irregularly (the exceptions), and perhaps an even smaller number whose behavior varies. This paper presents several examples of exceptionality and variation that are polarized in this way: most items exhibit one behavior or the other consistently, with only a minority of items showing variation. [...]
Quan parlem d’excepcionalitat, generalment hi ha moltes paraules amb un comportament regular, un grup menor amb comportament irregular (les excepcions), i potser un grup encara menor que varien. Aquest article presenta diversos exemples d’excepcionalitat i de variació que son polaritzats així: la majoria dels ítems exhibeixen un comportament o l’altre quasi constantment, amb només una minoria d’ítems que varien. [...]

2016
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 145-171 (Articles)  
2016-11-10
09:57
23 p, 421.0 KB Polish yers revisited / Rysling, Amanda (University of Massachusetts)
It is common in linguistic research to attempt a unified analysis for similar patterns in related languages. In this paper, I argue that to do so for Polish and Russian vowel alternations would be a mistake. [...]
En la investigació lingüística és corrent buscar una anàlisi unificada per a fenòmes similars de llengües relacionades. En aquest treball, s’argumenta que fer-ho per a les alternaces vocàliques del polonès i del rus seria un error. [...]

2016
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 121-143 (Articles)  
2016-11-10
09:57
17 p, 392.4 KB Exceptionality in Spanish Stress / Baković, Eric (University of California San Diego)
Stress in vowel-final non-verbs in Spanish regularly falls on the penultimate syllable, while stress in consonant-final words regularly falls on the final syllable. There are two main classes of exceptions to this regularity: stress on the syllable preceding the regular one, and stress on the syllable following the regular one. [...]
L’accent en les formes no verbals de l’espanyol acabades en vocal cau regularment sobre la penúltima síl·laba, mentre que l’accent en paraules acabades en consonant cau regularment sobre l’última síl·laba. [...]

2016
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 9-25 (Articles)  
2016-11-10
09:57
14 p, 483.6 KB Gradient Exceptionality in Maximum Entropy Grammar with Lexically Specific Constraints / Moore-Cantwell, Claire (Yale University) ; Pater, Joe (University of Massachusetts)
The number of exceptions to a phonological generalization appears to gradiently affect its productivity. Generalizations with relatively few exceptions are relatively productive, as measured in tendencies to regularization, as well as in nonce word productions and other psycholinguistic tasks. [...]
El nombre d’excepcions a una generalització fonològica sembla que afecta de forma gradual la seva productivitat. Les generalitzacions amb relativament poques excepcions són bastant productives, per les mesures en tendències a la regularització i per les produccions de mots sense sentit i altres tasques psicolingüístiques. [...]

2016
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 53-66 (Articles)  
2015-12-23
08:05
33 p, 387.6 KB Semantic change and intersubjectification : The origin of reprise evidential conditional in Old Catalan / Martines, Josep (Universitat d’Alacant. ISIC-IVITRA.)
The reprise evidential conditional (REC) is nowadays not very usual in Catalan: it is restricted to journalistic language and to some very formal genres (such as academic or legal language), it is not present in spontaneous discourse. [...]
El condicional evidencial de report (CER) no és gaire habitual en català: està restringit al llenguatge periodístic i a alguns registres molt formals (com el llenguatge acadèmic o el legal) i no es troba en el discurs espontani. [...]

2015
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 79-111 (Articles)