Centre de Lingüística Teòrica (CLT)

El Centre de Lingüística Teòrica, grup de recerca consolidat i finançat per la Generalitat de Catalunya des de l’any 1993, té com a objectiu entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans. La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i les seves línies d’investigació centrals inclouen la fonologia i la morfologia, la sintaxi (que incorpora la sintaxi lèxica) i la semàntica, sempre des d’un enfocament teòric. Pel que fa a les línies de recerca transversals, el grup compta amb especialistes en biolingüística, adquisició i patologies del llenguatge. Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-12-18
22:40
18 p, 629.5 KB La partición foco-trasfondo en las oraciones interrogativas del catalán y del español : estudio de corpus / Planas-Morales, Sílvia (Universitat Rovira i Virgili) ; Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
El catalán y el español expresan la partición foco-trasfondo (FR) de forma muy diferente (Villalba, 2007, 2011, Leonetti 2011, Planas-Morales y Villalba, 2015), especialmente en las oraciones interrogativas, en las cuales el catalán permite la dislocación a la derecha (DD) del trasfondo, en lugar de la omisión (recuperable por el clítico o la concordancia). [...]
Catalan and Spanish express the focus-background (FB) partition of sentence in a very different way (Villalba, 2007, 2011, Leonetti, 2011, Planas-Morales y Villalba, 2015), particularly in interrogative sentences, where Catalan allows expresing the background as a right-dislocate, instead of resorting to deletion (recoverable by means of the resumptive clitic or the verbal agreement). [...]

2018 - 10.7203/Normas.v8i1.13325
Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos, Vol. 8, núm. 1 (2018)  
2018-10-24
22:41
5 p, 195.5 KB Automatic assessment of non-native prosody by measuring distances on prosodic label sequences / Escudero Mancebo, David (Universidad de Valladolid. Departamento de Informática) ; González Ferreras, César (Universidad de Valladolid. Departamento de Informática) ; Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Estebas-Vilaplana, Eva (Universidad Nacional de Educación a Distancia. Departamento de Lenguas Extranjeras y sus Lingüísticas)
The aim of this paper is to investigate how automatic prosodic labeling systems contribute to the evaluation of non-native pronunciation. In particular, it examines the efficiency of a group of metrics to evaluate the prosodic competence of non-native speakers, based on the information provided by sequences of labels in the analysis of both native and non-native speech. [...]
2017 - 10.21437/Interspeech.2017-366
Proceedings of Interspeech 2016, 2017, p. 1442-1446  
2018-10-01
22:46
26 p, 176.8 KB Els pronoms forts en les oracions existencials del català / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest article defenso que la distribució restringida dels pronoms forts en les oracions existencials del català és la conseqüència, no pas de l’Efecte de Definitud, com s’ha assumit de manera habitual, sinó de la combinació de les condicions informatives que imposa l’oració existencial, que requereix que el pivot sigui contrastiu, amb la naturalesa pragmàtica del contrast en les formes pronominals, que impedeix la lectura contrastiva justament en aquesta posició. [...]
This article defends that the restricted distribution of strong pronouns in the pivot position of Catalan existential sentences is not a consequence of the Definiteness Effect, as commonly assumed, but rather of the conjunction of the information conditions imposed by the existential sentence, which requires the pivot to be contrastive, with the pragmatic nature of contrast in the pronominal system, which blocks the contrastive reading of pronouns in precisely this position. [...]

2018 - 10.7203/caplletra.65.12612
Caplletra, Vol. 65 (2018) , p. 69-94  
2018-02-12
22:37
33 p, 555.9 KB The internal, the external and the hybrid : the state of the art and a new characterization of language as a natural object / Balari, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Lorenzo González, Guillermo (Universidad de Oviedo)
The state of the art of the debate between externalist and internalist concepts of language is reviewed in this paper, and a new conceptualization of language as a “developmental hybrid” is suggested that entails that it equally comprises environmental and organism-internal component pieces, in an ultimately non dissociable way. [...]
2018 - 10.5334/gjgl.330
Glossa: a journal of general linguistics, Vol. 3, núm. 1 (2018) , p. 1-33  
2018-01-29
22:35
13 p, 404.4 KB Complex ideas : Fodor's Hume revisited / Balari, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Lorenzo González, Guillermo (Universidad de Oviedo. Departamento de Filología Española)
2018
Biolinguistics, Vol. 12 (2018) , p. 1-13  
2017-02-09
22:35
2 p, 240.5 KB The magic stone : a video game to improve communication skills of people with intellectual disabilities / Corrales Astorgano, Mario (Universidad de Valladolid. Departamento de Informática) ; Escudero Mancebo, David (Universidad de Valladolid. Departamento de Informática) ; González Ferreras, César (Universidad de Valladolid. Departamento de Informática) ; Gutiérrez González, Yurena María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Flores Lucas, Valle (Universidad de Valladolid. Departamento de Psicología) ; Cardeñoso Payo, Valentín (Universidad de Valladolid. Departamento de Informática) ; Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
'The Magic Stone' is a video game whose main aim is to help people with Down syndrome to improve communication skills that have been affected due to their disability, especially those related with prosody. [...]
2016
Proceedings of Interspeech 2016, 2016, p. 1565-1566  
2016-01-14
22:36
22 p, 618.8 KB L'etiquetatge prosòdic Cat_ToBI / Prieto Vives, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mascaró, Ignasi (Institut Menorquí d'Estudis) ; Torres-Tamarit, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vanrell Bosch, Maria del Mar (Universitat Autònoma de Barcelona)
L’article presenta el primer sistema complet d’etiquetatge prosòdic per al català basat en el model mètric autosegmental: el Catalan ToBI o Cat_ToBI. La proposta es basa en resultats d’estudis anteriors i en una anàlisi qualitativa d’un corpus de diferents dialectes del català. [...]
This paper describes the conventions proposed in the first prosodic transcription system within the Tones and Break Indices (ToBI) framework for Catalan: Catalan ToBI or Cat_ToBI. The proposal is based on the previous literature on Catalan intonation and a qualitative analysis of a corpus of spoken Catalan that covers several dialects. [...]

2009
Estudios de fonética experimental, Vol. XVIII (2009) , p. 287-309  
2015-12-24
22:40
14 p, 646.4 KB Catalan child relative contrasts as a processing effect / Gavarró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cunill Sabatés, Arnau (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muntané Puig, Míriam (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Reguant, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona)
Research in various languages indicates that children interpret subject relatives in an adult-like manner substantially earlier than they interpret object relatives. This asymmetry, while grounded in a grammatical contrast, may be attributed to processing of the corresponding syntactic structures, as in Gibson (1998), Morrill (2000). [...]
2011
Selected proceedings of the 4th Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA 2010), 2011, p. 37-50  
2015-12-24
22:40
47 p, 1.1 MB Nuevos datos empíricos sobre la entonación del español a partir del corpus de noticias Glissando / Gutiérrez González, Yurena María (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona)
El objetivo de este estudio es presentar nuevos datos empíricos sobre la entonación del español, a partir de los materiales anotados del subcorpus de noticias de Glissando, y discutir los datos desde la perspectiva de la distinción entre las categorías fonológicas representadas por el modelo Sp_ToBI y las realizaciones fonéticas que se hallan en un corpus leído.
The goal of this paper is to present novel empirical data regarding the intonation of Spanish, which have been collected from the annotated materials in the Glissando news subcorpus, and to discuss the data from the perspective of the distinction between the phonological categories represented by the Sp_ToBI model and the phonetic realizations that have been found in a corpus of read speech.

2015
Estudios de fonética experimental, Vol. XXIV (2015) , p. 35-82  
2015-11-16
12:11
2 p, 82.8 KB Maria Teresa Ynglès i Nogués, El Datiu en català: una aproximació des de la gramàtica cognitiva / Real Puigdollers, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Maria Teresa YNGLÈS I NOGUÉS ; A cura de M. Teresa Espinal, Jaume Mateu, Teresa Cabré, Gemma Rigau. El Datiu en català: una aproximació des de la gramàtica cognitiva. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.
El títol del llibre de Maria Teresa Ynglès no reflecteix el veritable contingut del treball, que depassa l’anàlisi d’una construcció concreta en una llengua determinada. Si bé és cert que l’obra parteix de l’anàlisi del datiu en català des del marc teòric de la gramàtica cognitiva (GC), l’autora va més enllà d’aquesta construcció i estudia les estructures reflexives, mitjanes, pronominals, la jerarquia de persona, i el datiu llatí, l’espanyol i l’anglès, des d’una perspectiva comparativa.

2012
Els Marges, Núm. 98 (Tardor 2012) , p. 124-125