Tesis doctorals
Tesis doctorals a text complet en format digital llegides a la UAB o a d'altres universitats si s'han comprat en format digital.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-04-06
04:00
30.8 MB Manuel Rocamora Vidal (1892 - 1976) : col·leccionista i pintor / Soler Moreno, Laia, autor. ; Bassegoda i Hugas, Bonaventura, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia.
La present tesi doctoral es centra en la figura de Manuel Rocamora Vidal (Barcelona, 1892-1976), col·leccionista, pintor, escriptor i promotor cultural. És especialment conegut com a col·leccionista d’indumentària antiga, aplegant un important conjunt de peces femenines, masculines, infantils i litúrgiques, així com els seus accessoris, des del segle XIV fins al segle XX, essent especialment nombroses les pertanyents als segles XVIII i XIX. [...]
This doctoral thesis focuses on the figure of Manuel Rocamora Vidal (Barcelona, 1892-1976), collector, painter, writer and cultural promoter. He is best known as a collector of historical clothing, including an important set of women’s, men’s, children’s and liturgical pieces, as well as their accessories, from the fourteenth to the twentieth century, being especially numerous those belonging to the eighteenth and the nineteenth century. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2020-04-06
04:00
9.1 MB Els i les mestres com a responsables del currículum : el cas del Grup de mestres de ciències socials de segona etapa d’EGB de “Rosa Sensat” / Ballbé Martínez, Maria, autor. ; Pagès, Joan (Pagès Blanch) supervisor acadèmic. ; Santisteban, Antoni, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
La present tesi doctoral sorgeix de la necessitat de conèixer els motius i les causes que porten els i lesmestres de Ciències socials a canviar la seva pràctica docent. Sense pretensions de generalitzar, escerquen les raons que generen una innovació a travès de l’estudi d’un dels grups de renovaciópedagògica més emblemàtics a Catalunya i a Espanya durant el franquisme, el Moviment de MestresRosa Sensat i, dins d’ell, el Grup de ciències socials de segona etapa d’Educació General Bàsica (EGB,de 11/12 a 13/14 anys). [...]
This PhD. dissertation aims to shade light on the reasons that bring social studies teachers to change their teaching practices. In general terms, we inquire the reasons that make teachers generate teaching innovations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2020-04-06
04:00
6.0 MB La Missió Obrera de la Companyia de Jesús (MOSI) a Espanya : dels seus inicis a la transició democràtica / Gómez Rovira, Pere Pau, autor. ; Serrallonga i Urquidi, Joan, 1953- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània.
El tema d’aquesta tesi és la Missió Obrera de la Companyia de Jesús (MOSI) a Espanya. El període estudiat va des dels seus antecedents més o menys immediats (el que anomenem la “prehistòria” i que conduirà a la seva fundació el 1966) fins el final de la Transició a Espanya (el 1982-1983). [...]
The theme of this thesis is the Workers' Mission of the Society of Jesus (MOSI) in Spain. The period studied ranges from its more or less immediate background (what we call "prehistory", which will lead to its foundation in 1966) until the end of the Transition in Spain (1982-1983). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2020-03-30
03:35
114 p, 5.9 MB Improvement strategies for the prognostic evaluation of myelodysplastic syndromes patients / Montoro Gómez, Mº Julia, autor. ; Valcárcel Ferreiras, David, supervisor acadèmic. ; Bosch Albareda, Francesc, supervisor acadèmic. ; Pigrau Serrallach, Carlos, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina.
Los síndromes mielodisplásicos (SMD) suponen un grupo heterogéneo de enfermedades mieloides con diferentes manifestaciones clínicas y pronósticos que van desde pacientes asintomáticos y con una expectativa de vida larga, hasta aquellos con citopenias severas y un riesgo incrementado a evolucionar a una leucemia mieloide aguda. [...]
Myelodysplastic syndromes (MDS) comprise a heterogeneous group of myeloid disorders with heterogeneous clinical manifestations and outcomes, ranging from those asymptomatic patients with long-life expectancy, to those with profound cytopenias and high risk of evolution to an acute myeloid leukemia. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2020-03-30
03:35
141 p, 2.2 MB Impacto de los tratamientos de reproducción asistida sobre los resultados maternos y perinatales / Moreno Sepúlveda, José Antonio, autor. ; Checa Vizcaíno, Miguel Ángel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva.
Introducción: La fecundación in vitro (FIV) se asocia a peores resultados maternos y perinatales, existiendo controversia sobre la causas. El advenimiento de nuevos estudios en el tema justifican la investigación de la seguridad de la FIV. [...]
Introduction: In vitro fertilization (IVF) is associated with adverse maternal and perinatal outcomes and there is controversy about the causes. The publication of new studies on the subject justify the investigation of the safety of IVF. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2020-03-30
03:35
303 p, 3.0 MB Antecedents and consequences of dynamic capabilities in new ventures : an international study / Barrañón Navarro, Karen, autor. ; Urbano, David, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa.
Las capacidades dinámicas son elementos vitales en el emprendimiento y el desarrollo económico debido a sus efectos favorables en el desempeño de las empresas. Sin embargo, las capacidades dinámicas se han estudiado en su mayoría considerando un ángulo organizativo. [...]
Dynamic capabilities are vital elements in entrepreneurship and economic development due to their favorable effects on the performance of firms. However, dynamic capabilities have been mostly studied considering an organizational angle. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2020-03-30
03:35
237 p, 7.4 MB El papel de la laringectomia total en el siglo XXI / Montoro Martínez, M. Victoria, autor. ; Quer, Miquel, supervisor acadèmic. ; López Vilas, Montserrat, supervisor acadèmic. ; León i Vintró, Xavier, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia.
Objetivos: La laringectomía total (LT) es un tratamiento eficaz para el manejo de los pacientes con carcinomas localmente avanzados de la laringe e hipofaringe. El objetivo de nuestro estudio es determinar la existencia de cambios en los protocolos de tratamiento inicial en los pacientes con carcinomas escamosos localmente avanzados de laringe e hipofaringe en nuestro centro a lo largo de las últimas décadas, y analizar el rendimiento oncológico de la LT primaria versus la LT de rescate. [...]
Objectives: Total laryngectomy (TL) is an effective treatment for the management of patients with locally advanced carcinomas of the larynx and hypopharynx. The aim of our study is to determine the existence of changes in the initial treatment protocols in patients with locally advanced squamous carcinomas of the larynx and hypopharynx in our centre over the last decades, and to analyse the oncological efficiency of primary TL versus salvage TL. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2020-03-30
03:35
903 p, 9.1 MB El règim jurídic de les mesures per a garantir el dret a l'habitatge en un context de crisi : anàlisi i eficàcia de la diversitat de programes i instruments jurídic administratius aplicats a Catalunya (2008-2018) / Sala i Roca, Carles, autor. ; Fuentes i Gassó, Josep Ramon, supervisor acadèmic. ; Franch, Marta, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques.
A Espanya, a finals de l'any 2007, amb l'esclat de la bombolla immobiliària, s'inicià una intensa i persistent crisi econòmica. Aquells fets van marcar l'inici d'una acumulació d'adversitats per a centenars de milers de famílies que havien adquirit amb finançament hipotecari un habitatge al llarg de la darrera dècada. [...]
In Spain, at the end of 2007, with the outbreak of the real estate bubble, an intense and persistent economic crisis began. That event marked the beginning of an accumulation of adversity for hundreds of thousands of families who had acquired housing with mortgage financing over the last decade. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2020-03-30
03:35
153 p, 19.1 MB Impacte d'una consulta de suport a l'ingrés per insuficiència cardíaca / Pacho Pacho, Cristina, autor. ; Lupón, Emili, supervisor acadèmic. ; Tor Aguilera, J, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina.
La insuficiència cardíaca s'associa a taxes molt elevades de reingrés durant els 30 dies posteriors a l'alta hospitalària. Les estratègies dissenyades per disminuir els reingressos mostren generalment resultats modestos, sobretot en pacients ancians i fràgils amb predomini d'una fracció d'ejecció preservada. [...]
Heart failure is associated with a high rate of readmissions within 30 days postdischarge. Strategies designed to lower readmission rates generally show modest results, especially in elderly and frail patients with mainly preserved ejection fraction. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2020-03-30
03:35
161 p, 3.0 MB Tratamiento del brote de esclerosis múltiple: búsqueda de la óptima dosis oral de metilprednisolona / Hervás García, José Vicente, autor. ; Ramo Tello, Cristina, supervisor acadèmic. ; Dávalos, Antoni, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina.
El brote de esclerosis múltiple (EM) se define como la aparición de síntomas o signos neurológicos, típicos de enfermedad desmielinizante, con duración de al menos 24 horas, en ausencia de fiebre o infección. [...]
Multiple sclerosis relapse is defined as symptoms or signs, typical of an acute demyelinating event in the central nervous system, with duration of at least 24 hours, in the absence of fever or infection. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.