Tesis doctorals
Tesis doctorals a text complet en format digital llegides a la UAB o a d'altres universitats si s'han comprat en format digital.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-08-07
05:11
33.7 MB Health inequalities by sexual orientation and their association with discrimination / Marti Pastor, Marcos ; Ferrer Forés, Maria Montserrat, dir. ; Castells, Xavier, dir.
L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral va ser avaluar les desigualtats en salut per orientació sexual i explorar-ne l'associació amb la discriminació, els comportaments relacionats amb la salut, les condicions cròniques i les característiques sociodemogràfiques. [...]
El objetivo general de esta tesis doctoral fue evaluar las desigualdades en salud por orientación sexual y explorar su asociación con la discriminación, los comportamientos relacionados con la salud, las condiciones crónicas y las características sociodemográficas. [...]
The general aim of this doctoral thesis was to evaluate the health inequalities by sexual orientation and to explore their association with discrimination, health-related behaviors, chronic conditions, and socio-demographic characteristics. [...]

2022  
2023-08-07
05:11
54.1 MB Història de la fotografia a Sabadell. Dels orígens fins a 1936 / González Ruiz, David ; Sala-Sanahuja, Joaquim, 1954-, dir. ; Vidal i Oliveras, Jaume, dir.
Quan era nen i adolescent no entenia perquè a l'escola no ens parlaven de la Guerra Civil. Malgrat aparèixer al final del temari, els professors mai tenien temps de tractar un tema que em despertava un gran interès. [...]
2022  
2023-08-07
05:11
19.3 MB Anàlisi de les actuacions d'estudiants amb bons resultats en la resolució de problemes amb múltiples opcions de resposta i temps limitat / Guinjoan, Marc ; Fortuny, Josep M. (Josep Maria), dir. ; Gutiérrez Rodríguez, Ángel, dir.
El treball de tesis doctoral Anàlisi de les actuacions d'estudiants amb bons resultats en la resolució de problemes amb múltiples opcions de resposta i temps limitat contribueix a la recerca en Didàctica de les Matemàtiques en l'àmbit de la resolució de problemes. [...]
The doctoral thesis Analysis of the behavior of students with good results in problem solving with multiple choice options and limited time contributes to the research in Didactics of Mathematics in the field of problem solving. [...]

2022  
2023-08-07
05:11
9.5 MB Factores de riesgo en la colecistitis aguda / González Castillo, Ana María ; Pons Fragero, María José, dir. ; Sancho Insenser, Joan Josep, dir.
INTRODUCCIÓ: la colecistitis aguda litiàsica (CAL) es la segona patologia més freqüent a urgències quirúrgiques. Presenta una elevada tassa de complicacions (15-25%) i mortalitat (0,5-6%). El tractament d'elecció es quirúrgic, però no tots els pacients es beneficien de la cirurgia d'inici. [...]
INTRODUCCIÓN: la colecistitis aguda litiásica (CAL) es la segunda patología más frecuente en urgencias quirúrgicas, no obstante, presenta una elevada tasa de complicaciones (15-25%) y mortalidad (0,5-6%). [...]
INTRODUCTION: acute calculous cholecystitis (ACC) is the second most frequent pathology in the emergency department, nevertheless, it has a high rate of complications (15-25%) and mortality (0,5-6%. The treatment of choice is the cholecystectomy, but not all patients could benefit initially. [...]

2022  
2023-07-25
03:57
49.9 MB Los Dioses de las Fronteras del Antiguo Egipto : Estudio Iconográfico y Textual / Abruña Marti, Heriberto ; Diego Espinel, Andrés, dir. ; Rueda i Roigé, Francesc-Josep de, dir.
La presente investigación es un estudio iconográfico y textual de una categoría de dioses egipcios relacionados con los puntos cardinales, las fronteras y, por extensión, las tierras extranjeras (Nubia, "Libia" y "Asia") durante el período faraónico propiamente dicho, es decir, desde el Predinástico hasta el final del Período Tardío (332 a. [...]
This research is an iconographic and textual study of a category of Egyptian gods associated with cardinal points, frontiers and, by extension, foreign lands (Nubia, "Libya" and "Asia") during the Pharaonic period, that is, from the Predynastic to the end of the Late Period (332 BC). [...]

2022  
2023-07-25
03:57
6.2 MB The S. cerevisiae protein phosphatase Ppz1 : unraveling the molecular basis of its toxicity and its connection with intracellular localization / Albacar, Marcel ; Casamayor Gracia, Antonio, dir. ; Ariño Carmona, Joaquín, dir.
Els gens PPZ1 i PPZ2 de Saccharomyces cerevisiae codifiquen dues Ser/Thr fosfatases que només es troben en fongs. Els enzims Ppz tenen un domini catalític C-terminal molt conservat, relacionat amb el de la fosfatasa PP1c. [...]
Los genes PPZ1 y PPZ2 de Saccharomyces cerevisiae codifican dos Ser/Thr fosfatasas que únicamente se encuentran en hongos. Las enzimas Ppz tienen un dominio catalítico C-terminal muy conservado, relacionado con el de la fosfatasa PP1c. [...]
The PPZ1 and PPZ2 genes of Saccharomyces cerevisiae code for two Ser/Thr phosphatases that are only found in fungi. These Ppz enzymes have a highly conserved C-terminal catalytic domain, related to the PP1c phosphatase. [...]

2022  
2023-07-25
03:56
5.1 MB Evaluación de terapias de neurorehabilitación experimental para la recuperación de la destreza manual tras una lesión medular / Baylo Marín, Olaia ; Garcia Alias, Guillermo, dir. ; Navarro, X. (Xavier), dir.
El dany produït per una lesió de la medul·la espinal genera dèficits sensorials i motors que perduren al llarg de la vida de l'individu. Les seqüeles que provoca són terribles, ja que la reducció de mobilitat i sensació disminueixen dràsticament la qualitat de vida dels pacients. [...]
El daño producido por una lesión de la médula espinal genera déficits sensoriales y motores que perduran a lo largo de la vida del individuo. Las secuelas que provoca son terribles, ya que la reducción de movilidad y de sensación disminuyen drásticamente la calidad de vida de los pacientes. [...]
The damage produced by a spinal cord injury generates sensory and motor deficits which persist throughout the individual's life. The consequences caused are terrible since the reduction of the patients' mobility and sensation drastically diminishes their quality of life. [...]

2022  
2023-07-25
03:56
6.1 MB Factors de Resistència i Virulència Relacionats amb el Quorum Sensing i la Regulació del Metabolisme i Homeòstasi Lipídica en Stenotrophomonas maltophilia / Coves Lozano, Xavier ; Yero Corona, Daniel, dir. ; Gibert, Isidre, dir.
Stenotrophomonas maltophilia és un patogen oportunista que està adquirint importància donat l'augment en la prevalença d'infeccions nosocomials. Tot i ser un microorganisme ambiental amb una virulència limitada, S. [...]
Stenotrophomonas maltophilia is an opportunistic pathogen that is becoming relevant given the increase in the prevalence of nosocomial infections. Despite being an environmental microorganism with limited virulence, S. [...]

2022  
2023-07-25
03:56
4.1 MB Les peintres français, néerlandais et allemands dans la couronne d'Aragon du règne de Jean Ier à celui de Ferdinand le Catholique (1387-1516) / Espin, Elsa ; Lorentz, Philippe, dir. ; Cornudella i Carré, Rafael, dir.
Aquesta tesi doctoral se centra en els pintors francesos, neerlandesos i alemanys actius als territoris ibèrics de l'antiga Corona d'Aragó entre el regnat de Joan I i el de Ferran el Catòlic, és a dir, entre el 1387 i el 1516. [...]
Esta tesis doctoral se centra en los pintores franceses, neerlandeses y alemanes activos en los territorios ibéricos de la antigua Corona de Aragón entre el reinado de Juan I y el de Fernando el Católico, es decir, entre 1387 y 1516. [...]
La présente thèse doctorale s'intéresse aux peintres français, néerlandais et allemands présents dans les territoires ibériques de l'ancienne couronne d'Aragon du règne de Jean Ier à celui de Ferdinand le Catholique, soit des années 1387 à 1516. [...]
This PhD thesis examines French, Netherlandish and German painters active in the Iberian territories of the ancient Crown of Aragon, from the reign of John Ist to Ferdinand the Catholic, id est 1387 to 1516. [...]

2022  
2023-07-25
03:56
36.1 MB Graphene devices for cell bioelectronics / de la Cruz Sánchez, Jose Manuel ; Garcia Alias, Guillermo, dir. ; Del Corro Garcia, Elena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
Los avances en neurociencia son posibles gracias al desarrollo progresivo de nuevas herramientas y técnicas que ofrecen a los investigadores la capacidad de visualizar y registrar cada vez más aspectos del sistema nervioso. [...]
Advancements in neuroscience are made possible by the progressive development of new tools and techniques that offer researchers the capabilities to image and record more and more aspects of the nervous system. [...]

2022