Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-05-03
14:58
31 p, 1.3 MB Mujeres Libres : eina d'emancipació femenina. Reflexió historiogràfica i estat de la qüestió / Aranyó Giné, Bernat ; Puy i Juanico, Josep, 1955- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball està dedicat a analitzar i comparar - amb profunditat - totes les fonts bibliogràfiques existents fins al moment, respecte el col·lectiu, Mujeres Libres. Tanmateix, a partir de les investigacions realitzades fins a dia d'avui, s'analitza en aquest estudi; l'estat de la qüestió a nivell historiogràfic, i quins camps d'estudi queden per desenvolupar, respecte aquest col·lectiu. [...]
In this project I analyze and compare, in great detail, every single bibliographical source about the organization, Freedom For Women (Mujeres Libres). However, based on the research done heretofore, I've analyzed in this study: what is sought in the historiographical field, and which fields of study are to develop, regarding the organization. [...]

2017
Grau en Història [803]  
2021-04-12
15:59
27 p, 449.2 KB The Use of Linguistic Knowledge in Sentiment Analysis Tools / Ruiz Martínez, Natalia ; Fernández Montraveta, Ana María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In recent decades, business companies have drawn their attention to sentiment analysis. It is an automatic process in which natural language processing (NLP) techniques and biometrics are used to identify and extract opinions from Internet texts. [...]
En les últimes dècades, les empreses han dirigit la seva atenció a l'anàlisi dels sentiments. És un procés automàtic en el qual, mitjançant el processament natural de la llengua juntament amb tècniques i biomètriques, s'identifiquen opinions de textos d'Internet. [...]
En las últimas décadas, las empresas han dirigido su atención al análisis de los sentimientos. Es un proceso automático en el cual, mediante el procesamiento natural de la lengua juntamente con técnicas y biométricas, se identifican opiniones de textos de Internet. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2021-04-12
15:52
32 p, 425.4 KB Exile Literature : an Analysis of the Escape in Anna Seghers' The Seventh Cross and Transit / Ramírez Egea, Laura ; Jané-Lligé, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper analyses Anna Seghers' works The Seventh Cross and Transit in relation to the theme of fleeing the Nazi regime. Moreover, the analysis gives a close insight into the historical reality of the period, focusing mostly on refugees. [...]
Aquest treball analitza les obres La Setena Creu i Trànsit d'Anna Seghers, amb relació a la temàtica de la fugida del règim nazi. A més, l'anàlisi aproxima la realitat històrica del període, centrant-se majoritàriament en els refugiats. [...]
Este trabajo analiza las obras La Séptima Cruz y Transit de Anna Seghers, en relación a la temática de huida del régimen nazi. Además, el análisis hace una aproximación a la realidad histórica del periodo, centrándose mayoritariamente en los refugiados. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2021-04-09
17:45
26 p, 485.8 KB Le langage inclusif : analyse des techniques linguistiques en langue française / Bas Barrio, Mireia ; Gauchola, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball analitza les tècniques lingüístiques en llengua francesa amb l'objectiu d'assolir una comunicació no sexista. El llenguatge inclusiu és un concepte que comprèn el conjunt de transformacions en francès estàndard establertes en el gènere gramatical. [...]
Ce travail analyse les techniques linguistiques en langue française afin d'obtenir une communication non sexiste. Le langage inclusif est un concept qui comprend l'ensemble des fluctuations du français standard établies sur le genre grammatical. [...]

2020
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
2021-04-09
06:05
10 p, 637.2 KB Design and implementation of a secret communication system based on TCP retransmission steganography / Hospital Poncell, Javier ; Megías Jiménez, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This paper presents the design, implementation and experimental results of a communication system based on a network steganography method known as retransmission steganography (RSTEG). This technique, proposed by Mazurczyk et al. [...]
Aquest article presenta el disseny, implementació i resultats experimentals d'un sistema de comunicació basat en el mètode d'esteganografia de xarxa conegut com a esteganografia de les retransmissions (RSTEG). [...]
Este artículo presenta el diseño, implementación y resultados experimentales de un sistema de comunicación basado en el método de esteganografía de red conocido como esteganografía de las retransmisiones (RSTEG). [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-04-09
06:05
9 p, 676.1 KB FDSOUNDCONTROLLER : App para automatizar el modo silencio y volumen de tu teléfono móvil / Fernández Domínguez, Marco ; Oropesa Fisica, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este Trabajo Final de Grado ha consistido en el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los usuarios ajustar los perfiles de volumen en función de unos parámetros de entrada predefinidos: llamadas entrantes de unos contactos especiales, SMS con palabras clave y/o localización. [...]
During this Final Degree project an Android app has been developed that allows the users to have control over the different volume profiles given some pre defined input parameters: Incoming calls from special contacts, SMS containing a key word and/or the user location. [...]
Aquest Treball Final de Grau ha consistit en el desenvolupament d'una aplicació mòbil que permeti als usuaris ajustar els perfils de volum en funció d'uns paràmetres d'entrada predefinits: trucades entrants d'uns contactes especials, SMS amb paraules clau i / o localització. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-04-09
06:05
10 p, 952.4 KB Desenvolupament d'eines per importar, gestionar i visualitzar les enquestes de la UAB / Sanvicente García, Sílvia ; Pons Aróztegui, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avaluar periòdicament els serveis que ofereix la Universitat Autònoma de Barcelona permet detectar els punts febles i fer les modificacions necessàries per a garantir la satisfacció i l'excel·lència dels serveis que ofereix. [...]
The periodic evaluation of the services offered by the Universitat Autònoma de Barcelona allows us to detect weak points and make changes to ensure the satisfaction and excellence of the services. Despite the exceptional work done to define and encourage participation in the surveys, there is a lack of dissemination of the results to individual members of the university. [...]
Evaluar periódicamente los servicios que ofrece la Universidad Autónoma de Barcelona permite detectar los puntos débiles y hacer las modificaciones necesarias para garantizar la satisfacción y la excelencia de los servicios que ofrece. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-04-09
06:05
12 p, 765.9 KB Implementació d'Autenticació de doble factor (2FA) mitjançant OTPs / Molina García, Xavier ; Elbaz, Angel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha implantat un sistema d'autenticació de doble factor en connexions ssh. En concret s'ha fet ús dels codis d'un sol ús, més coneguts com a OTP (One Time Password). Aquests codis es generen de forma aleatòria a través d'un software codi obert anomenat LinOTP, aquest software permet adaptar múltiples mòduls en funció de les necessitats de cada cas, concretament s'ha utilitzat el mòdul PAM (Pluggable Authentication Modules). [...]
A two-factor authentication system has been implemented in this project on ssh connections. In particular, single-use codes have been used, better known as OTP (One Time Password). These codes are generated randomly through open-source software called LinOTP, which allows multiple modules to be adapted depending on the needs of each case, specifically the PAM module (Pluggable Authentication Modules) has been used. [...]
En este proyecto se ha implantado un sistema de autenticación de doble factor en conexiones ssh. En concreto se ha hecho uso de los códigos desechables, más conocidos como OTP (One Time Password). [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-04-09
06:05
8 p, 8.6 MB Compresión de imágenes de satélite a alta velocidad / Vioque Moreno, Carlos ; Bartrina Rapesta, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este artículo queda reflejado todo el proceso de desarrollo de optimización del estándar CCSDS 123. 0-B-1. El proyecto parte de una modificación anterior que implementa un codificador aritmético contextual sustituyendo el codificador entrópico original. [...]
This article reflects the process of developing an optimization of CCSDS 123. 0-B-1 standard. The project starts from a previous modification which implements a contextual arithmetic coder in replacement of the original entropy encoder. [...]
En aquest article queda reflectit tot el procés de desenvolupament d'optimització de l'estàndard CCSDS 123. 0-B-1. El projecte s'inicia a partir d'una modificació anterior que implementa un codificador aritmètic contextual, substituint el codificador entròpic original. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-04-09
06:05
13 p, 7.2 MB Interpolación temporal para imágenes de satélite / Fernández Morales, Enrique ; Lumbreras Ruíz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En los últimos años, las redes neuronales se han convertido en una herramienta muy versátil y eficaz en la resolución de problemas, en especial los relacionados con imágenes. Es por ello que en este proyecto pretendemos experimentar con esta tecnología, implementando modelos capaces de realizar motion interpolation en imágenes de satélites de más de 3 canales. [...]
In recent years, neural networks have become a very versatile and effective tool for solving problems, especially those related to images. That is why in this project we intend to experiment with this technology, implementing models capable of performing motion interpolation in satellite images of more than 3 channels. [...]
En els últims anys, les xarxes neuronals s'han convertit en una eina molt versàtil i eficaç en la resolució de problemes, especialment els relacionats amb imatges. És per això que en aquest projecte pretenem experimentar amb aquesta tecnologia, implementant models capaços de realitzar motion interpolation en imatges de satèl·lits de més de 3 canals. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (920)
Facultat de Biociències. TFG (1,352)
Facultat de Ciències. TFG (190)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (110)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (1,509)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (105)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (225)
Facultat de Dret. TFG (433)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (527)
Facultat de Medicina. TFG (58)
Facultat de Psicologia. TFG (59)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (459)
Facultat de Veterinària. TFG (809)
Premis UAB. TFG (134)