Dissertations
This collection includes the final academic works (final university project, degree projects, undergraduate thesis, dissertations, written by University students in order to increase their visibility on the net. It is worth highlighting, because of its volume, projects and final academic works of the School of Engineering.
Usage statistics Most popular
Latest additions:
2019-04-17
06:22
133 p, 19.9 MB De l’aïllament a la inclusió i expansió de Badia del Vallès / Vicens Núñez, Marta ; Porcel, Sergio
El motiu d’aquest treball és posar en valor, fer crítica dels diferents mètodes o sistemes de desenvolupament urbà a nivell local i visió metropolitana amb caràcter transversal i participatiu, interactuant tots el agents existents en el territori amb una lògica més enllà dels límits municipals i territorials.
2018  
2019-04-09
06:34
134 p, 2.2 MB Capacidades centrales de la etnia Wayuu : una perspectiva desde el enfoque de las capacidades de Sen y Nussbaum / González Armenta, Lina Marcela ; Úcar Martínez, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Impulsados a reflexionar sobre las posibilidades de desarrollo que tienen los indígenas de La Guajira, se ha optado por construir un instrumento, que permita conocer cuáles son las capacidades centrales de los miembros de la comunidad Wayuu, que a su vez sirvan de base para la construcción de un modelo teórico, que posibilite el análisis y evaluación de estas a un nivel macro. [...]
Impulsats a reflexionar sobre les possibilitats de desenvolupament que tenen els indígenes de la Guajira, s'ha optat per construir un instrument, que permeti conèixer quines són les capacitats centrals dels membres de la comunitat Wayuu, que al seu torn serveixin de base per a la construcció d'un model teòric, que possibiliti l'anàlisi i avaluació d'aquestes a un nivell macro. [...]

2016  
2019-04-09
06:34
39 p, 924.3 KB L’avaluació dels plans locals estratègics. Proposta d’avaluació per al Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès / Marañón Ledesma, Albert ; Martí-Costa, Marc
Al llarg dels darrers anys moltes ciutats han impulsat processos locals de planificació estratègica. Ho han fet com a resposta a una realitat de creixent complexitat i amb l’objectiu de reflexionar sobre la pròpia ciutat, definir el seu model de futur a mig i llarg termini amb participació i generant sinergies i dinàmiques de col·laboració entre agents diversos i la pròpia ciutadania. [...]
2018  
2019-04-09
06:34
53 p, 1.9 MB Eficiencia energética y situación socioeconómica en los barrios de Barcelona / Rivera Yépez, Jorge Andrés ; Donat, Carles
Este trabajo quiere dar a conocer qué barrios según los grupos económicossociales son más sostenibles o eficientemente energéticos en Barcelona. Las personas con menores recursos económicos buscan opciones para consumir menos energía en sus viviendas pero para que una vivienda sea energéticamente eficiente necesita de una inversión que no todas pueden practicar. [...]
2018  
2019-04-09
06:34
77 p, 2.6 MB Production, Reproduction and Appropriation of Metropolitan Space A Case Study of Sikh community in the Metropolitan Area of Barcelona / Singh, Nachatter ; Domingo i Valls, Andreu
The recent immigration to the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) has brought a remarkable diversity in terms of religious affiliations and ethno-linguistic backgrounds of its resident population. In 2018, according to the National Statistics Institute (INE), the AMB was home to the individuals born in 120 different countries around the world. [...]
2018  
2019-04-09
06:34
109 p, 966.7 KB Danzando el género. Introduciendo la perspectiva de género a la Danza Movimiento Terapia / Vicente Aguirrezabal, Ohiane ; Leal, Aurora
L'objectiu d'aquest estudi és fer una aportació des de la perspectiva de gènere a la DMT. Es realitza una anàlisi i observació de moviment d'un grup d'homes i un de dones, així com l'anàlisi dels diaris realitzats per sis participants en cinc sessions de dansa i moviment realitzades amb aquests grups i amb diferents temàtiques. [...]
El objetivo de este estudio es realizar una aportación desde la perspectiva de género a la DMT. Se realiza un análisis y observación de movimiento de un grupo de hombres y uno de mujeres, así como el análisis de los diarios realizados por seis participantes en cinco sesiones de danza y movimiento realizadas con dichos grupos y con diferentes temáticas. [...]

2019  
2019-04-09
06:34
99 p, 912.2 KB La comunicación verbal en Danza Movimiento Terapia. Reflexiones sobre del uso del lenguaje, la palabra y otras verbalizaciones en el contexto de DMT / Ayra Manzanal, Elsa ; Fischman, Diana
¿Puede ser el lenguaje una herramienta en Danza Movimiento Terapia (DMT)? Desde una perspectiva teórica y empírica, reflexionaremos sobre las verbalizaciones en DMT, incidiendo en las utilizadas por danza movimiento terapeutas (DMT) para procurar consciencia e integración psicofísicas; como defendía Siegel (citada en Stark & Lohn, 1989, p 110) "trabajar sin el material verbal alienta la división cuerpo mente". [...]
Pot ser el llenguatge una eina en Dansa Moviment Teràpia (DMT)? Des d'una perspectiva teòrica i empírica, reflexionarem sobre les verbalitzacions en DMT, incidint en les utilitzades per dansa moviment terapeutes (DMT) per procurar consciència i integració psicofísiques; com defensava Siegel (citada en Stark & Lohn, 1989, pàg 110) "treballar sense el material verbal encoratja la divisió cos ment". [...]

2019  
2019-04-09
06:34
70 p, 2.1 MB El desarrollo de las industrias culturales en China en la era de los nuevos medios / He, Linlin ; Murciano Martinez, Marcial (Dir) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les indústries culturals juguen un paper clau en les noves estratègies de desenvolupament nacional i de competitivitat internacional que s'implementen a la Xina. Amb el suport actiu del govern, s'impulsen polítiques d'estímul financer i de promoció de talents que busquen enfortir aquest sector i crear una societat moderna basada en el coneixement. [...]
Las industrias culturales juegan un papel clave en las nuevas estrategias de desarrollo nacional y de competitividad internacional que se implementan en China. Con el soporte activo del gobierno, se impulsan políticas de estímulo financiero y de promoción de talentos que buscan fortalecer este sector y crear una sociedad moderna basada en el conocimiento. [...]
The cultural industry plays a more important role nowadays, and the development of new media brings opportunities and challenges to the cultural industry. With the impulse of the government, the cultural industry in China presents a good current situation. [...]

2018  
2019-04-09
06:34
94 p, 3.5 MB Las industrias creativas y su papel en las políticas y estrategias de la Unión Europea / Aldana Afanador, Pedro Nicolás ; Crusafon Baqués, Carmina (Dir) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les Indústries Creatives juguen un paper important en la proposta cultural i econòmica de la Unió Europea. Aquesta investigació analitza a la indústria creativa europea plantejant l'evolució, caracterització i problemàtiques del concepte; revisant el seu marc normatiu en el territori; i desenvolupant un estudi de cas de deu Estats membres per determinar el seu paper en les polítiques i estratègies de la Unió Europea.
Las Industrias Creativas juegan un papel importante en la propuesta cultural y económica de la Unión Europea. Esta investigación analiza a la industria creativa europea planteando la evolución, caracterización y problemáticas del concepto; revisando su marco normativo en el territorio; y desarrollando un estudio de caso de diez Estados miembros para determinar su papel en las políticas y estrategias de la Unión Europea.
The Creative Industries play an important role in the cultural and economic proposal of the European Union. This research analyzes the European creative industry, proposing its evolution, characterization and concept problems; reviewing its regulatory framework in the territory; and developing a case study of ten member States to determinate their role in the policies and strategies of the European Union.

2018  
2019-04-09
06:34
91 p, 15.9 MB Storytelling en 360º : el periodismo inmersivo / Vaz Álvarez, Martín ; Tejedor, Santiago (Dir) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El periodisme immersiu és una nova forma de periodisme que abasta totes les possibilitats de la multimedialitat tant en qüestió de continguts com en les plataformes i dispositius en què es troba. [...]
El periodismo inmersivo es una nueva forma de periodismo que abarca todas las posibilidades de la multimedialidad tanto en cuestión de contenidos como en las plataformas y dispositivos en los que se encuentra. [...]
Immersive journalism is a new genre in journalism that covers all possibilities of multimediality both in terms of content, platforms and devices in which it can be found. The arrival of virtual reality has enabled new ways to produce stories in which the user has a first-person experience of the news, as it is now capable of being right in the middle of the story.

2018  
Focus on:
Biosciences. Master Theses (19)
Ciències. Master Theses (88)
Environmental Sciences.  (332)
Communication Studies. Master Theses (155)
Engineering. Master Theses (59)
Works on typologies construction in Social Sciences (17)
Veterinary. Works (299)
Veterinary. Master Theses (43)