Dissertations
This collection includes the final academic works (final university project, degree projects, undergraduate thesis, dissertations, written by University students in order to increase their visibility on the net. It is worth highlighting, because of its volume, projects and final academic works of the School of Engineering.
Usage statistics Most popular
Latest additions:
2019-03-26
08:02
Proyecto de localización de Waterfox al catalán y al chino / Benítez Bravo, Rubén ; Liu, Xiao
Descripció de com es va dur a terme la localització d'un navegador cap al català i el xinès.
Descripción de cómo se llevó a cabo la localización de un navegador al catalán y al chino.
Description of how the localization of a web browser into Catalan and Chinese was carried out.

2019  
2019-03-26
08:02
Aprendiendo a localizar : OmegaT e Ignuit / Giudice, Eugenia Lo ; Galofré Pujol, Maria ; Piñero, Moisés ; Galli, Tatiana ; Martin Mor, Adrià
Aquest treball ha estat elaborat per quatre alumnes del Màster Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció (ed. 2018-2019) com a resultat d'un projecte obligatori de l'assignatura Traducció de productes digitals. [...]
El presente trabajo ha sido elaborado por cuatro alumnos del Máster Tradumática: Tecnologías de la Traducción (ed. 2018 - 2019) como resultado de un proyecto obligatorio de la asignatura Traducción de productos digitales. [...]
The present essay has been written by four students of the Tradumàtica: Translation Technologies Master's Degree (2018 - 2019 academic year) and is the result of an assignment for the subject Translation of Digital Products. [...]

2019  
2019-03-26
08:02
Projecte de localització del Duplicati al català / Riera Irigoyen, Marc ; Martín Mor, Adrià
Duplicati és un programa lliure per fer còpies de seguretat periòdiques d'un dispositiu a diverses destinacions. En aquest treball es descriu el procés de localització parcial del programa de l'anglès al català i es detallen els problemes lingüístics i tècnics trobats i com s'han resolt.
Duplicati es un programa libre para hacer copias de seguridad periódicas de un dispositivo a varios destinos. En este trabajo se describe el proceso de localización parcial del programa del inglés al catalán y se detallan los problemas lingüísticos y técnicos encontrados y cómo se han resuelto.
Duplicati is a free software to do periodic backups from a device to several destinations. This project describes the process of partial localization of the software from English to Catalan and details the linguistic and technical problems which have been found and how they have been solved.

2018  
2019-03-19
05:54
Análisis de Zcash / Llop Vila, David ; Herrera Joancomartí, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Zcash es una criptomoneda que usa pruebas de conocimiento nulo de manera transparente en la blockchain. En este análisis estudiamos el problema de la privacidad en las criptomonedas, y qué solución proporciona Zcash. [...]
Zcash és una criptomoneda que fa servir proves de coneixement nul de forma transparent a la blockchain. En aquesta anàlisi estudiem el problema de la privacitat a les criptomonedes i quina solució proporciona Zcash. [...]

2018
   
2019-03-19
05:54
Síntesis asimétrica quiral de 1-feniletilamina catalizada mediante la cascada enzimática de ω-transaminasa y piruvato descarboxilasa / Gordón Duran, Jaime ; Alcover, Natàlia ; Guillén Montalbán, Marina ; Álvaro Campos, Gregorio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este trabajo se plantea la síntesis asimétrica de 1-feniletilamina (FEA) utilizando una cascada multienzimática en presencia de ω-transaminasa (ω-TA) y piruvato descarboxilasa (PDC). Tras llevar a cabo la reacción de interés utilizando PDC y dos tipos de ω-TA diferentes, procedentes de los microorganismos Chromobacterium violaceum (CviTA) y Vibrio fluvialis (VflTA), la alternativa que mejores resultados mostró fue la reacción en la que intervinieron conjuntamente la PDC y la VflTA (conversión del 60% y un rendimiento del 19,5%). [...]
En aquest treball es planteja la síntesi asimètrica d'1-feniletilamina (FEA) utilitzant una cascada multienzimàtica en presència de ω-transaminasa (ω-TA) i piruvat descarboxilasa (PDC). Després de dur a terme la reacció d'interès utilitzant PDC i dos tipus de ω-TA diferents, procedents dels microorganismes Chromobacterium violaceum (CviTA) i Vibrio fluvialis (VflTA), l'alternativa que millors resultats va mostrar va ser la reacció en què van intervenir conjuntament la PDC i la VflTA (conversió del 60% i un rendiment del 19,5%). [...]

2019
   
2019-03-19
05:54
Photosynthetic production of polyhydroxybutyrates (PHB) by cyanobacteria isolated from wastewater treatment processes / Rueda Hernández, Estel ; García i Serrano, Joan ; García Galán, Maria Jesús ; Suárez Ojeda, María Eugenia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Polyhydroxybutirates (PHB) are a promising alternative to conventional plastics as they can be biodegraded and they have similar properties to ordinary plastics. PHB production by cyanobacteria can reduce the production costs of this bioplastics whereas a carbon neutral production process is achieved. [...]
Els polihidroxibutirats (PHB) són una alternativa prometedora als plàstics convencionals perquè tenen propietats similars i poden ser biodegradats. Produir PHB amb cianobacteris redueix els costos de producció, a la vegada que aconsegueix un procés neutral en carboni. [...]

2019
   
2019-03-19
05:54
Effect of anthropogenic resources on wild boar (Sus scrofa Linnaeus, 1758) presence in the urban area of Barcelona / Recasens Gafas, Cristina ; López Olvera, Jorge R.
The presence of wild boar has increased around cities, and in urban areas, in part due to feeding from human. This study was developed in the peri-urban area of Barcelona, where animals go into the city due to the fact that Collserola Natural Park – the natural habitat for wild boars – is next to the city. [...]
La presència de porc senglar ha augmentat a les ciutats, i en zones urbanes, en part degut a l’alimentació per part d’humans. Aquest estudi es va dur a terme a la zona periurbana de Barcelona, on els animals entren a la ciutat degut a que tenen el Parc Natural de Collserola (el seu hàbitat natural) al costat. [...]

2017
   
2019-03-19
05:54
Seasonal variation in floral resources and their potential consequences on plant-pollinator network structure / Lonighi Iturbide, Arturo ; Bosch Gras, Jordi ; Rodrigo Domínguez, Anselm ; Arnan Viadiu, Xavier
Implications of seasonal variation of floral resources in the Mediterranean on the network structure of a plant-pollinator community, regarding to changes in the degree of specialization of the network due to competition for resources.
Implicacions de la variació estacional dels recursos florals al Mediterrani sobre l'estructura de xarxa d'una comunitat planta-pol·linizador, en relació amb els canvis en el grau d'especialització de la xarxa a causa de la competència pels recursos.

2017
   
2019-03-19
05:54
A survey of ixodid species parasitizing wild boar (Sus scrofa) in Collserola Natural Park and molecular detection of selected tick-borne pathogens / Magen Moreno, Luis ; Mentabarre García, Gregorio ; López Olvera, Jorge R.
A survey of ticks feeding on wild boar was performed between years 2013 and 2016 in Collserola Natural Park, a peri-urban park surrounded by the highly populated Barcelona metropolitan area. A total of 2. [...]
Durant els anys 2013-2016 es van mostrejar paparres paràsites del senglar al parc natural de Collserola, un parc peri-urbà envoltat per la zona metropolitana de Barcelona. Es van recollir 2. 235 paparres a partir de 261 senglars i es van classificar morfològicament. [...]

2017
   
2019-03-19
05:54
Modelo bioelectroquímico del cátodo de una celda de combustible microbiana / Martínez Rabert, Eloi ; Baeza Labat, Juan Antonio ; González Cabaleiro, Rebeca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo presenta el modelo bioelectroquímico del cátodo expuesto al aire de una celda de combustible microbiana de una sola cámara (SC-MFC). Las MFC generan electricidad gracias a la actividad de una comunidad de bacterias que proliferan anaeróbicamente en el ánodo. [...]
Aquest treball presenta el model bioelectroquímic del càtode exposat a l'aire d'una cel·la de combustible microbiana d'una sola cambra (SC-MFC). Les MFC generen electricitat gràcies a l'activitat d'una comunitat bacteriana que prolifera anaeròbiament a l'ànode. [...]

2019
   
Focus on:
Biosciences. Master Theses (19)
Ciències. Master Theses (88)
Environmental Sciences.  (332)
Communication Studies. Master Theses (152)
Engineering. Master Theses (49)
Works on typologies construction in Social Sciences (17)
Veterinary. Works (299)
Veterinary. Master Theses (43)