Viu a la UAB

Mínors

Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu d'aquest mínor és oferir una formació bàsica de caràcter interdisciplinari en les diferents àrees de la lingüística general. Aquests àmbits poden esdevenir instrumentals per a la participació en projectes relacionats amb les capacitats lingüístiques humanes i el seu ús en la comunicació.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor de Ciències del Llenguatge és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB amb interès a complementar els estudis amb una formació específica de ciències del llenguatge.

No hi poden accedir els alumnes que cursin un grau de l'àmbit de la filologia.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 60 crèdits optatius, i l'estudiant n'ha de cursar 30.

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
100196 Adquisició del Llenguatge 6 cr. ECTS Semestral
100275 Bases Biològiques del Llenguatge 6 cr. ECTS Semestral
100241 Fonètica i Fonologia 6 cr. ECTS Semestral
100274 Llenguatge, Cultura i Cognició 6 cr. ECTS Semestral
100240 Morfologia i Sintaxi 6 cr. ECTS Semestral
100239 Semàntica i Pragmàtica 6 cr. ECTS Semestral
100195 Sociolingüística 6 cr. ECTS Semestral
100194 Tecnologies del Llenguatge 6 cr. ECTS Semestral
100273 Teoria del llenguatge 6 cr. ECTS Semestral
100272
Tipologia Lingüística 6 cr. ECTS Semestral

Horaris
Horaris del Minor en Ciències del Llenguatge, curs 2014-15.
Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinador acadèmic
Sergio Balari Ravera
Departament de Filologia Catalana

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 25 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats als estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud. Encara que no hi ha cap prova selectiva prèvia, es recomana a les persones interessades que s'entrevistin amb el coordinador o coordinadora del mínor abans de fer la sol·licitud.
Els alumnes que cursin un grau de l'àmbit de la filologia no poden accedir a aquest mínor.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits. 

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.

- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, mitjançant assignatures d'altres plans d'estudis.

 Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al suplement europeu al títol (SET).
2. Els crèdits cursats al mínor formaran part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i es consideraran crèdits optatius del pla d'estudis.

Objectius concrets
La cultura clàssica és un complement formatiu de gran interès per a aquells estudiants que vulguin aprofundir en les arrels de la nostra civilització des de qualsevol grau de la UAB. A través de diverses assignatures pertanyents als graus d'Estudis Clàssics i d'Humanitat, el Mínor permet adquirir un coneixement tan ampli i variat com l'estudiant vulgui sobre el món grecoromà i la seva pervivència fins a l'actualitat. L'estudiant podrà iniciar-se en la literatura, el pensament, la història i la mitologia de Grècia i Roma per comprendre el caràcter fonamental que ha tingut i segueix tenint en la configuració de la nostra cultura.

Professionalment, el Mínor de Cultura Clàssica pot proporcionar una formació bàsica per impartir l'assignatura de Cultura Clàssica a secundària, especialment des d'una àrea afí.

Perfil de l'estudiant
El Mínor de Cultura Clàssica va dirigit a estudiants de qualsevol grau de la UAB que vulguin completar la seva formació bàsica amb una aproximació a la civilització grecoromana des d'una perspectiva interdisciplinària.

Estan exclosos del Mínor a Cultura Clàssica els estudiants del grau d'Estudis Clàssics i d'Humanitats. No obstant això, s'accepta als estudiants dels graus combinats d'Estudis Clàssics i altres estudis filològics, ja que la cultura clàssica pot ser un bon complement a la seva formació exclusivament lingüística.

El Mínor no inclou itineraris específics, de manera que l'estudiant pot triar les assignatures que més s'adaptin als seus interessos.

No hi ha necessitat d'adquirir o posseir cap tipus de coneixement previ sobre les matèries que conformen l'objecte d'estudi.

Pla d'estudis
Els alumnes han de cursar 30 crèdits ECTS de l'oferta total de 66 crèdits.

Codi Assignatura Crèdits ECTS Organització temporal
100015 Cultura Clàssica I 6 Semestral
100016 Cultura Clàssica II 6 Semestral
100411 Civilització de Grècia 6 Semestral
100410 Civilització de Roma 6 Semestral
100409 Pensament Grec 6 Semestral
100408 Pensament Romà 6 Semestral
100421 Mitologia i Religió 6 Semestral
100422 Mitologia i Literatura 6 Semestral
103563 Els Clàssics en la Cultura Contemporània 6 Semestral
100427 Art Grec 6 Semestral
100426 Art Romà 6 Semestral

Horaris

Horaris del Mínor en Cultura Clàssica, curs 2014-15.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinador acadèmic
Sebastià Giralt
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 25 places de nou accés al mínor.

Criteris de selecció dels estudiants si la demanda supera l'oferta de places
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de Grau que estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. No es proposa cap prova de selecció prèvia, encara que es recomana als candidats que sol·licitin una entrevista orientativa amb el professorat responsable del Mínor. Si la demanda supera l'oferta, es podrà seleccionar els estudiants segons la idoneïtat del seu perfil i el seu expedient acadèmic.

Procés i calendari

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Matriculació dels alumnes admesos: a la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa de referència
- Reial decret 1393/2007 i Reial decret 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor és l'estudi de la formació i la consolidació de les principals tradicions literàries de les llengües romàniques. Europa és una unitat històrica constituïda a l'edat mitjana, en la qual la cultura té un pes fonamental. La literatura d'aquell període va generar uns processos d'identificació més enllà de les fronteres polítiques, lingüístiques o socials que, en bona part, persisteixen en l'actualitat. Aquest mínor proposa a l'estudiant una aproximació sòlida a la literatura medieval europea, a la societat que la va produir i en va gaudir, i a la repercussió que ha tingut en les arts i en la cultura occidental fins als nostres dies.

Perfil de l'estudiant
Els continguts que proposem són d'una gran transversalitat en el camp més genèric de les humanitats. Aquesta proposta està especialment adreçada als estudiants d'Humanitats, Filologia i Història, així com a estudiants d'altres facultats que vulguin consolidar la seva formació humanística.

Estan exclosos d'aquest mínor els estudiants del Grau en Estudis Francesos o de qualsevol grau combinat de Francès.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 36 crèdits ECTS, i l'estudiant n'ha de cursar 30 (5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna):

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
103371 Èpica Romànica Medieval 6 cr. ECTS Semestral
103370 Introducció a les Literatures Romàniques 6 cr. ECTS Semestral
103369 Lírica Romànica Medieval 6 cr. ECTS Semestral
103368 Literatura i Societat a l'Edat Mitjana 6 cr. ECTS Semestral
103367 Llegendes Medievals 6 cr. ECTS Semestral
103366 Novel·la Romànica Medieval 6 cr. ECTS Semestral

Horaris
Horaris del Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals, curs 2014-15.
Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.


Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinador acadèmic
Jordi Cerdà
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Àrea de Filologia Romànica

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 30 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Resolució curs 2014-15

Què és un mínor?

Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, mitjançant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al suplement europeu al títol (SET).
2. Els crèdits cursats al mínor formaran part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i es consideraran crèdits optatius del pla d'estudis.

Objectius concrets
El mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global pretén proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i interdisciplinari, en estudis socials des de la perspectiva del desenvolupament sostenible i sota la concepció d'una ciutadania global que acosti l'alumnat a les aproximacions científiques en aquest àmbit.

El mínor ha prioritzat dos grans eixos de continguts:
a) Desenvolupament econòmic, social i sostenible
b) Governança, drets humans i ciutadania global

Els objectius concrets d'aquests eixos són:
- Promoure entre l'alumnat universitari el coneixement entorn a les causes estructurals de les desigualtats i l'anàlisi crítica del model i les polítiques de desenvolupament vigents
- Donar a conèixer el marc teòric i conceptual d'altres paradigmes de desenvolupament que es fonamenten en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental
- Fomentar la comprensió respecte les relacions de poder a nivell internacional i les problemàtiques actuals, així com del sistema de drets humans i el paper de la societat civil en contextos de crisis globals
- Facilitar el coneixement d'estratègies, mètodes i dispositius de participació ciutadana amb potencialitat transformadora, en el marc d'un Estat social i democràtic de dret

Perfil de l'estudiant
El mínor està dirigit a estudiants de qualsevol titulació de grau que vulguin complementar la seva formació bàsica amb una selecció d'assignatures específiques de l'àmbit del desenvolupament sostenible i la ciutadania global.
No es requereixen coneixements previs sobre les matèries que conformen l'objecte d'estudi.

Pla d'estudis
Els alumnes han de cursar 30 crèdits ECTS de 54 crèdits ofertats.

Codi Assignatura Crèdits ECTS Centre docent Semestre
101144 El Canvi Social i la Globalització 6 Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1r
101129 Sociologia Ambiental 6 Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 2n
103112 Relacions Internacionals 6 Facultat de Ciències de la Comunicació 1r
103081 Moviments Socials Contemporanis 6 Facultat de Ciències de la Comunicació 1r
102449 Economia dels Recursos Naturals 6 Facultat d'Economia i Empresa 1r
102472 Economia del Medi Ambient 6 Facultat d'Economia i Empresa 1r
101666 Democràcia i Participació Social 6 Facultat de Ciències de l'Educació 1r
101273 Coneixement Local i Gestió dels Recursos Naturals 6 Facultat de Filosofia i Lletres 2n
101601 Desenvolupament Local i Territori 6 Facultat de Filosofia i Lletres 1r

Horaris

Horaris del Minor, curs 2014-15

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

Coordinadora acadèmica
Josep Espluga
Departament de Sociologia

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 15 places de nou accés al mínor.

Accés
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud.

Criteris de selecció dels estudiants si la demanda supera l'oferta de places
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB. Si la demanda supera l'oferta de places, s'ha d'aplicar el barem de l'expedient acadèmic de l'estudiant. 

Procés i calendari:

                                                      
Període Procés
Del 14 al 30 de juliol de 2014 La preinscripció es realitzarà via web mitjançant un Formulari de preinscripció
15 de setembre de 2014 (Data límit) Resolució
Segons el calendari establert de cada centre Inici de les classes
Segons els calendari establert de cada centre Matrícula


Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia.

Matriculació dels alumnes admesos: a la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa de referència
- Reial decret 1393/2007 i Reial decret 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Formulari de preinscripció
 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB i adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.
 

Objectius concrets
L'objectiu del mínor de Dificultats del Llenguatge i la Veu és sensibilitzar i capacitar els estudiants per saber identificar les alteracions del llenguatge i de la veu que puguin afectar o interferir en la comunicació i en el rendiment acadèmic dels estudiants de primària i secundària obligatòria. Més específicament es poden definir els objectius següents:

 1. Conèixer i comprendre les patologies adquirides o del desenvolupament que puguin presentar una alteració en la capacitat de comunicació per alteració del llenguatge o de la veu.
 2. Ser capaç de comprendre diferents proves d'exploració i d'avaluació del llenguatge i la veu.
 3. Conèixer el rol del logopeda en les patologies del llenguatge i de la veu dins de l'àmbit de la intervenció educativa i clínica.
 4. Ser capaç de preveure les possibles necessitats logopèdiques d'aquells casos que presentin dificultats del llenguatge i de la veu.
 5. Saber utilitzar recursos bàsics corporals, respiratoris i vocàlics per a una bona emissió de veu.
 6. Conèixer i comprendre el rol de la memòria i les principals relacions d'aquesta amb el desenvolupament i l'adquisició del llenguatge oral i escrit.
   

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor de Dificultats del Llenguatge i la Veu és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui completar la formació bàsica amb una d'específica sobre les dificultats del llenguatge i la veu, instruments essencials de la comunicació humana, l'alteració dels quals pot dificultar la interacció social de l'individu i/o la seva formació acadèmica.
 

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 30 crèdits ECTS, que l'estudiant ha de cursar, distribuïts en 5 assignatures de 6 crèdits ECTS. Totes aquestes assignatures formen part del pla d'estudis del grau de Logopèdia.

  Assignatura Crèdits ECTS Semestre Grup
101688  Comunicació i Llenguatge Oral a l'Escola Inclusiva 6 cr. ECTS  1r semestre  90
101722  Alteracions del Llenguatge Associades a Altres
Patologies
6 cr. ECTS 1r semestre 90
101713  Psicologia de la Memòria i les seves Aplicacions
en el Llenguatge
6 cr. ECTS 1r semestre 90
101733  Llenguatge i Psicopatologia 6 cr. ECTS 2n semestre 90
101726  Educació de la Veu i la seva Salut 6 cr. ECTS 2n semestre 90


Horaris
Les classes s'imparteixen a la Facultat de Psicologia.

Horaris del mínor de Dificultats del Llenguatge i la Veu


Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Psicologia

Coordinador acadèmic
Josep Nebot Cegarra, coordinador del grau de Logopèdia
Àrea d'Anatomia i Embriologia Humana
Josep.Nebot@uab.cat

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
L'accés al mínor s'estableix per rigorós ordre de prelació de les candidatures segons la baremació de l'expedient acadèmic. S'estableix com a requisit haver superat en el moment de la matriculació un mínim de 120 crèdits ECTS, dels quals 60 corresponen a tot el primer curs. 

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.

Període Procés
Fins al 5 de setembre Preinscripció a través del web
12 de setembre Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu

35,77€/crèdit

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Formulari de preinscripció 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor és contribuir a formar professionals amb les habilitats lingüístiques necessàries per desenvolupar-se de manera eficient en entorns professionals (comercials, acadèmics, administratius, etc.) on les comunicacions, tant corporatives com individuals, es duguin a terme en alemany.

El mínor està dissenyat per tal de donar resposta pràctica al fet que, cada vegada més, els àmbits d'especialitat als quals s'incorporen els graduats universitaris defineixen les seves esferes d'activitat en termes internacionals. Els graduats no només necessiten alts nivells de competència en anglès, sinó també el domini d'una segona llengua estrangera. L'alemany té un pes decisiu en les relacions internacionals, atesa la importància d'Alemanya, Àustria i Suïssa com a potències econòmiques, culturals i tecnològiques. L'objectiu del mínor d'Estudis Alemanys és, doncs, proporcionar una formació lingüística i cultural especialitzada en l'alemany.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Alemanys és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui ser competitiu en un mercat laboral més internacional. En acabar els estudis del mínor, l'estudiant té un nivel B1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

No poden accedir a aquest mínor els alumnes de graus filològics combinats i els d'Estudis Anglesos.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 60 crèdits ECTS, i l'estudiant n'ha de cursar 30 (5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna):

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 6 cr. ECTS Semestral
100211 Història de la Cultura Alemanya 6 cr. ECTS Semestral
100038 Idioma Modern I: Alemany 6 cr. ECTS Semestral
100047 Idioma Modern II: Alemany 6 cr. ECTS Semestral
100205 Idioma Modern III: Alemany (nivell A2.1) 6 cr. ECTS Semestral
100204 Idioma Modern IV: Alemany (nivell A2.2) 6 cr. ECTS Semestral
100203 Idioma Modern V: Alemany (nivel B1.1) 6 cr. ECTS Semestral
100202 Idioma Modern VI: Alemany (nivell B1.2) 6 cr. ECTS Semestral
100210 Literatura Alemanya i Cinema 6 cr. ECTS Semestral
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 6 cr. ECTS Semestral

Les assignatures de contingut cultural o literari (codis 100212, 100211, 100210 i 100209) no s'imparteixen en alemany, sinó en català o castellà.

Horaris
Horaris del Mínor en Estudis Alemanys, curs 2014-15.
Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinador acadèmic
Bernd Springer
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Àrea de Filologia Alemanya

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 60 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, mitjançant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al suplement europeu al títol (SET).
2. Els crèdits cursats al mínor formaran part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i es consideraran crèdits optatius del pla d'estudis.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor d'Estudis de l'Àsia Oriental és proporcionar coneixements de caràcter transversal i polivalent en diferents àmbits de les ciències socials i les humanitats relacionats amb l'Àsia Oriental.

L'Àsia Oriental és un àrea regional d'importància creixent al món. L'apropament al coneixement d'aspectes específics relacionats amb la zona pot servir per al futur professional i acadèmic de l'estudiant de qualsevol grau.

Perfil de l'estudiant
El mínor va dirigit a estudiants de qualsevol grau de la UAB (excepte els estudiants del grau d'Estudis de l'Àsia Oriental) que vulguin completar la formació bàsica amb una selecció d'assignatures del grau d'Estudis de l'Àsia Oriental amb l'objectiu de complementar i ampliar els coneixements adquirits amb matèries aplicades a l'Àsia Oriental des d'una perspectiva interdisciplinària, analítica i crítica.

No es requereix cap coneixement previ de les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor, a excepció de l'idioma modern xinès i japonès; depenent de l'assignatura seleccionada se'n requerirà el nivell A1, A2 o B1 del MECR.

Pla d'estudis
Els alumnes han de cursar 30 crèdits ECTS de l'oferta total de 162 crèdits. El màxim que poden cursar d'assignatures d'idiomes és 12 crèdits ECTS, però no és obligatori cursar aquestes assignatures.

Codi Assignatura Crèdits ECTS Organització temporal Seqüenciació
101530 Estudi de Casos de Política i Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental 6 Semestral 1
101531 Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals de l'Àsia Oriental 6 Semestral 1
101529 Migració i Diàspores de l'Àsia Oriental 6 Semestral 1
101524 Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental 6 Semestral 2
101535 Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental 6 Semestral 2
101544 Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental 6 Semestral 2
101543 Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental 6 Semestral 2

Idioma Xinès, Japonès o Coreà: màxim 12 crèdits ECTS

Codi Assignatura Crèdits ECTS Organització temporal Seqüenciació
101571 Idioma III: Xinès Modern 12 Semestral 1
101570 Idioma III: Japonès Modern 12 Semestral 1
101551 Idioma I: Coreà Modern 12 Semestral 1
101569 Idioma IV: Xinès Modern 12 Semestral 2
101568 Idioma IV: Japonès Modern 12 Semestral 2
101567 Idioma V: Xinès Modern 6 Semestral 1
101566 Idioma V: Japonès Modern 6 Semestral 1
101561 Idioma VIa: Xinès Modern 6 Semestral 2
101560 Idioma VIa: Japonès Modern 6 Semestral 2
101559 Idioma VIb: Xinès Clàssic 6 Semestral 2
101558 Idioma VIb: Japonès Modern 6 Semestral 2
101555 Text i Context I: Xinès 6 Semestral 1
101554 Text i Context I: Japonès 6 Semestral 1
101553 Text i Context II: Xinès 6 Semestral 2
101552 Text i Context II: Japonès 6 Semestral 2

Horaris

Consulta aquí els horaris del curs 2014-2015

Informació administrativa

 

Centre responsable
Facultat de Traducció i d'Interpretació.

Coordinador acadèmic
Joaquín Beltrán Antolín
Departament de Traducció i d'Interpretació

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.

Accés

Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis del grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. L'estudiant podrà passar una tutoria prèvia amb el coordinador del mínor abans de matricular-s'hi, per tal d'establir la selecció més adient d'assignatures, segons el perfil,  les seves expectatives i les seves prioritats.

Per als estudiants que vulguin cursar les assignatures d'Idioma modern xinès i/o japonès, cal demostrar el nivell A1, A2 o B1 del marc europeu de referència (segons el nivell que es vulgui cursar) adjuntant el document acreditatiu en el moment de fer la preinscripció a través de la web. Si el xinès o el japonès formen part del pla d'estudis del grau que cursa l'estudiant, consultarem l'expedient acadèmic.

Criteris de selecció dels estudiants si la demanda supera l'oferta de places

L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de la UAB. Si la demanda supera l'oferta de places, s'ha d'aplicar el barem de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Procés i calendari

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

 • Calendari: període de preinscripició del 2/06/2014 al 22/07/2014, via web (FORMULARI DE PREINSCRICIÓ).
 • Presentació documentació complementària: termini màxim el 5/9/2014.
 • Publicació de llista d'admesos i realització d'entrevistes si s'escau: del 8 al 12/9/2014.
 • Data límit de resolució: 17/9/2014.
15/09/2014 ResolucióMatriculació dels alumnes admesos: a la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa de referència
- Reial decret 1393/2007 i Reial decret 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Formulari de preinscripció
 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
El mínor d'Estudis Bascos pretén proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent, en cultura, llengua i literatura basques, que apropi l'especificitat històrica, cultural i lingüística del País Basc i afavoreixi una visió contrastiva en relació amb altres llengües i cultures, per tal d'ampliar la perspectiva intel·lectual de l'estudiant. També pretén oferir als estudiants les habilitats i les competències lingüístiques, literàries i històriques relatives a la cultura basca amb l'objectiu que puguin desenvolupar-se amb eficiència en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals el coneixement dels elements bàsics de la cultura o la llengua basques són un valor afegit molt important.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Bascos és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB amb interès per conèixer l'especificitat lingüística i cultural basca, sense que sigui necessari cap requeriment d'estudis previs sobre les matèries que configuren l'objecte d'estudi.

Els estudiants de qualsevol grau filològic combinat estan exclosos i no poden cursar aquest mínor, atès que ja és una menció dins del seu pla d'estudis.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 30 crèdits ECTS, que l'alumne ha de cursar, repartits en 5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna:

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
103793 Cultura i societat basques 6 cr. ECTS Semestral
103376 Història de la Llengua Basca 6 cr. ECTS Semestral
100040 Idioma Modern I: Euskera 6 cr. ECTS Semestral
100049 Idioma Modern II: Euskera 6 cr. ECTS Semestral
103387 Literatura Basca 6 cr. ECTS Semestral

Horaris
Horari del Mínor en Estudis Bascos, curs 2014-15.
Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinador acadèmic
Jon Elordi Akordarrementeria
Departament de Filologia Catalana

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 40 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.
Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor d'Estudis en Filosofia és proporcionar una formació bàsica en l'anàlisi teòrica, el pensament crític i les temàtiques filosòfiques vigents que permeti aplicar el saber filosòfic als graus cursats a la UAB. Aprofitant l'estructura marcadament interdisciplinària dels estudis filosòfics, es tracta de facilitar a l'estudiant de qualsevol àmbit de coneixement eines per reforçar i reflexionar sobre els continguts del seu recorregut acadèmic.

Perfil de l'estudiant
El mínor va dirigit a estudiants de grau de la UAB que vulguin completar la formació bàsica amb una selecció d'assignatures del grau de Filosofia amb l'objectiu de matisar, complementar i ampliar, des d'una perspectiva interdisciplinària, analítica i crítica, els continguts dels seus estudis. 

No es requereix cap coneixement previ de les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor.

No hi poden accedir els alumnes que cursin el grau de Filosofia.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 84 crèdits optatius, i l'estudiant n'ha de cursar 30. És imprescindible que l'estudiant dugui a terme una entrevista amb el coordinador o coordinadora abans de matricular-se, per tal d'establir la selecció més adient d'assignatures, segons el seu perfil, les seves expectatives i les seves prioritats.

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
100285 Drets Humans 6 cr. ECTS Semestral
100311 Epistemologia 6 cr. ECTS Semestral
100277 Estètica 6 cr. ECTS Semestral
100282 Ètica 6 cr. ECTS Semestral
100290 Filosofia de l'Art 6 cr. ECTS Semestral
100312 Filosofia de la Ciència 6 cr. ECTS Semestral
100028 Filosofia de la Cultura 6 cr. ECTS Semestral
100316 Filosofia de la Ment 6 cr. ECTS Semestral
100288 Filosofia i Gènere 6 cr. ECTS Semestral
100284 Filosofia Política 6 cr. ECTS Semestral
100292 Introducció als Problemes de la Filosofia 6 cr. ECTS Semestral
100293 Lectura de Textos Filosòfics 6 cr. ECTS Semestral
100303 Metafísica 6 cr. ECTS Semestral
100294 Teoria i Pràctica de l'Argumentació 6 cr. ECTS Semestral

Horaris
Horaris del Minor en Filosofia, curs 2014-15.
Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinador acadèmic
David Casacuberta
Departament de Filosofia

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 20 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
Els alumnes que cursin el grau de Filosofia no poden accedir a aquest mínor.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Formulari de preinscripció 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor d'Estudis Gallecs és proporcionar una formació bàsica en llengua i literatura gallegues, que apropi l'especificitat històrica, cultural i lingüística de Galícia i afavoreixi una visió contrastiva en relació amb les altres llengües i cultures que es van desenvolupar en el territori peninsular, així com contribuir a donar als estudiants les habilitats i les competències lingüístiques, literàries, històriques i culturals gallegues per poder desenvolupar-se amb eficàcia en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals saber gallec és essencial o imprescindible. En acabar el mínor, l'estudiant té un domini de la llengua gallega que li permet intervenir en un conjunt variat de situacions comunicatives, pot analitzar l'evolució de la llengua des d'una perspectiva social, i coneix i comprèn els principals factors que marquen l'evolució del sistema literari gallec.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Gallecs és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui completar la formació bàsica amb una d'específica sobre la llengua, la literatura i la cultura gallegues en general. El seu objectiu ha de ser complementar els coneixements, les competències i les habilitats globals, i ampliar la perspectiva lingüisticocultural per tal de dotar-se de més competitivitat.

Els estudiants de qualsevol grau filològic combinat estan exclosos i no poden cursar aquest mínor, atès que ja és una menció dins del seu pla d'estudis.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 30 crèdits ECTS, que l'estudiant ha de cursar, repartits en 5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna:

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
103385 Cultura i Societat Gallegues 6 cr. ECTS Semestral
103384 Història Social de la Llengua Gallega 6 cr. ECTS Semestral
100041 Idioma Modern I: Gallec 6 cr. ECTS Semestral
100050 Idioma Modern II: Gallec 6 cr. ECTS Semestral
103386 Literatura Gallega 6 cr. ECTS Semestral

Horaris
Horaris del Mínor en Estudis Gallecs, curs 2014-15.
Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinadora acadèmica
Sonia Varela Pombo
Departament de Filologia Francesa i Romànica

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 30 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular-se de les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 
Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita en el SET (Suplement Europeu al Títol).
2. Els crèdits cursats en el mínor formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

Objectius concrets
L'objectiu del Mínor en Estudis de Gènere és proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent, en diferents especialitats de les ciències socials i les humanitats que aborden els seus continguts temàtics des de la perspectiva de gènere, fent un èmfasi especial en l'anàlisi i l'impacte de les jerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en les quals es fonamenten.
 
Perfil de l'estudiant
El participant en el mínor ha de ser un estudiant matriculat en uns estudis de Grau de la UAB, que vulgui completar la seva formació bàsica amb una d'específica orientada a l'àmbit dels estudis de gènere.
No es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor.
 
Pla d'estudis
El Pla d'Estudis del mínor en Estudis de Gènere consta de 126 ECTS, dels quals l'alumne ha de cursar 30 crèdits, amb 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna. L'alumnat que ja tingui assignatures troncals al seu grau incloses en aquest Pla podrà completar-les fins a 30 crèdits o bé ampliar la seva formació amb els 30 crèdits optatius complets dins del llistat d'assignatures del Pla.

Exemple:
Un/a alumne/a del Grau d'Antropologia Social i Cultural, on Antropologia del Gènere és troncal, pot afegir 5 assignatures més (1+4) a triar dins del llistat del pla del mínor en Estudis de Gènere o bé cursar igualment tota la seva optativitat (30 crèdits) dins del Pla (1+5).

1. Itinerari de Ciències Socials

Assignatura Facultat ECTS
Antropologia dels Sistemes de Sexe/Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
Comunicació i Estudis de Gènere Ciències de la Comunicació 6 ECTS
Economia i Societat Econòmiques 6 ECTS
El Gènere i l'Etnicitat Polítiques i Sociologia 6 ECTS
Gènere i Criminologia Dret 6 ECTS
Gènere i Dret Dret 6 ECTS
Gènere i Societat a l'Àsia Oriental Traducció i Interpretació 6 ECTS
Persona, Cos, Salut i Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
Sociologia del Gènere Polítiques i Sociologia 6 ECTS
Treball Domèstic i Vida Quotidiana Polítiques i Sociologia 6 ECTS


2. Itinerari d'Arts i Humanitats

Assignatura Facultat ECTS
Arqueologia de les Dones Filosofia i Lletres 6 ECTS
Estudis de Gènere en Anglès Filosofia i Lletres 6 ECTS
Filosofia i Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental Traducció i Interpretació 6 ECTS
Geogragia i Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
Història de les Dones a l'Edat Mitjana Filosofia i Lletres 6 ECTS
Història i Gènere a l'Època Moderna Filosofia i Lletres 6 ECTS
Història i Gènere en els Segles Contemporanis Filosofia i Lletres 6 ECTS
Història i Gènere en l'Antiguitat Filosofia i Lletres 6 ECTS
Literatura, Gèneres i Sexualitats Filosofia i Lletres 6 ECTS
Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS

Horaris
Horaris del Mínor en Estudis de Gènere, curs 2014-15.
Les classes s'impartiran a la Facultat que sigui responsable de l'assignatura.
 
Informació administrativa
 
Centre Responsable
Facultat de Filosofia i Lletres
 
Coordinadora acadèmica
Sra. Begonya Sáez Tajafuerce
Departament de Filosofia
 
Oferta de places
Cada assignatura del pla d'estudis, a més de l'alumnat del grau del qual formi part, tindrà 10 places més reservades específicament per a estudiants del mínor.

Criteris d'admissió i selecció
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. 
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es podrà accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar uns estudis de mínor. En aquest cas haurà de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.
 
Procés i calendari
Gestió del Procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del Grau que estigui cursant l'alumne.
Si l'alumne rep l'admissió abans que hagi fet la seva matrícula dels seus estudis de Grau, podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés ordinari establert al seu centre, habitualment automatrícula. En canvi, si l'alumne rep l'admissió amb posterioritat a la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, caldrà que s'adreci a la Gestió Acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobrarà cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor caldrà matricular un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol
Preinscripció. La preinscripció es realitzarà via web o finestreta. S'obrirà un segon termini.
15 de setembre (data límit) Resolució.
15 de setembre Inici de les classes.
Segons el calendari establert per cada centre Matrícula.

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa de referència

Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu d'aquest mínor és oferir una formació bàsica de caràcter interdisciplinari en les àrees de la literatura comparada, la teoria de la literatura i els estudis culturals. Aquesta formació és una iniciació a l'anàlisi de qüestions teòriques i metodològiques de literatura comparada.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Literaris i Culturals és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB amb interès a complementar els estudis amb una formació en literatura comparada, teoria de la literatura i estudis culturals.

No poden accedir a aquest mínor els alumnes que cursin un grau de l'àmbit filològic.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 60 crèdits optatius, i l'estudiant n'ha de cursar 30.

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
100264 Crítica Literària i Cultural (Segles XX – XXI) 6 cr. ECTS Semestral
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 6 cr. ECTS Semestral
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 6 cr. ECTS Semestral
100262 Pensament Literari 6 cr. ECTS Semestral
100244 Teoria i Anàlisi de la Narrativa 6 cr. ECTS Semestral
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 6 cr. ECTS Semestral
100242 Teoria i Anàlisi del Teatre 6 cr. ECTS Semestral
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 6 cr. ECTS Semestral
100253 Tradició Literària Occidental I 6 cr. ECTS Semestral
100252 Tradició Literària Occidental II  6 cr. ECTS Semestral

Horaris
Horaris del Minor en Estudis Literaris i Culturals, curs 2014-15.
Les classes s'impartieixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinadora acadèmica
Meri Torras Francés
Departament de Filologia Espanyola

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 20 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats als estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
No hi poden accedir els alumnes que cursin un grau de l'àmbit filològic.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular-se de les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor d'Estudis Portuguesos és oferir una formació bàsica en llengua i cultura per tal que l'estudiant es pugui apropar a la diversitat lingüística i cultural dels pobles de llengua portuguesa, i adquireixi habilitats i competències lingüístiques per poder desenvolupar-se amb eficàcia en entorns professionals i culturals on el portuguès sigui present i conèixer-lo sigui imprescindible.

Perfil de l'estudiant
Aquest mínor s'adreça a estudiants de grau de la UAB que vulguin assolir una competència lingüística en llengua portuguesa, així com uns coneixements de la diversitat cultural en portuguès.

No hi poden accedir els alumnes de la Facultat de Traducció i Interpretació que hagin triat el portuguès com a llengua C.

Pla d'estudis
El pla d’estudis consta de 36 crèdits, i l'estudiant n’ha de cursar 30, distribuïts en dos cursos acadèmics. El primer any s’han de cursar obligatòriament Idioma Modern I i Idioma Modern II.

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
100042 Idioma Modern I: Portuguès 6 cr. ECTS Semestral
100051 Idioma Modern II: Portuguès 6 cr. ECTS Semestral
101406 Idioma i Traducció C1 (Portuguès) 9 cr. ECTS Semestral
101397 Idioma i Traducció C2 (Portuguès) 9 cr. ECTS Semestral
101415 Literatura Estrangera per a Traductors (Portuguès) 6 cr. ECTS Semestral

Horaris
Pendent de publicació. Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinadora acadèmica
Helena Tanqueiro
Àrea de Traducció i Interpretació

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 20 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats als estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
Els alumnes de la Facultat de Traducció i Interpretació que hagin triat el portuguès com a llengua C no poden accedir a aquest mínor.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, mitjançant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al suplement europeu al títol (SET).
2. Els crèdits cursats al mínor formaran part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i es consideraran crèdits optatius del pla d'estudis.

Objectius concrets
La paleontologia humana genera un interès creixent en diverses àrees del coneixement, està sotmesa a una recerca interdisciplinària i és cada vegada més present en diversos àmbits de la vida. L'interès que suscita cada nova troballa, cada nova interpretació sobre els nostres orígens com a espècie, és objecte de discussió pública i genera debat social. La formació complementària amb un mínor en paleontologia humana pot completar el perfil professional de graduats en les diverses disciplines implicades, així com dels àmbits educatiu o de la comunicació i pot ajudar a completar coneixements en altres àmbits més propers temàticament.

L'objectiu del mínor és proporcionar una formació bàsica en l'àmbit de la paleontologia humana. Aquesta disciplina no té una docència reglada i és un camp molt atractiu pels estudiants de geologia, arqueologia i biociències que es volen especialitzar en evolució humana. Representa un valor afegit ja que l'oferta d'aquesta temàtica a Catalunya és molt incipient.

Perfil de l'estudiant
El mínor va dirigit a estudiants de qualsevol grau de la UAB, en especial a aquells procedents d'estudis dels àmbits d'humanitats, ciències i biociències que vulguin completar la seva formació amb un conjunt de matèries que puguin satisfer el seu interès per diversos àmbits de la paleontologia humana. Els estudiants no podran escollir, dins del paquet d'optativitat definit pel mínor, les assignatures de formació bàsica o obligatòria ofertes pel seu propi grau.

Pla d'estudis
Els alumnes han de cursar 30 crèdits ECTS.

Assignatura Crèdits ECTS Organització temporal Seqüenciació
Biologia Humana 6 Semestral 2n
Orígens Humans 3 Semestral 1r
Antropologia Forense 3 Semestral 2n
Primatologia 3 Semestral 1r
Evolució 9 Semestral 2n
Medi Físic 6 Semestral 2n
Paleontologia I 6 Semestral 1r
Sedimentologia 6 Semestral 2n
Estratigrafia 6 Semestral 1r
La Vida a la Terra 6 Semestral 1r
Mètodes i Tècniques per l'Arqueologia Prehistòrica 6 Semestral 2n
Arqueologia de les Societats Caçadores-Recol·lectores 6 Semestral 2n
Prehistòria de Catalunya 6 Semestral 1r
Bioarqueologia 6 Semestral 1r

Horaris
Consultar al corresponent pla d'estudis

Informació administrativa
Centre responsable
Facultat de Biociències

Coordinadora acadèmica
Assumpció Malgosa Morera
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 20 places de nou accés al mínor.

Accés
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis del grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. És imprescindible que l'alumne dugui a terme una entrevista amb el coordinador abans de matricular-se, per tal d'establir la selecció més adient d'assignatures segons el seu perfil, les seves expectatives i les seves prioritats.

L'accés al mínor és obert a estudiants de qualsevol grau de la UAB. S'ha definit una oferta global suficientment àmplia que permeti acollir estudiants procedents d'estudis dels graus d'humanitats, ciències i biociències afins a l'àmbit del mínor i dels quals procedeixen les assignatures programades. Els estudiants que accedeixin al mínor no podran incloure-hi aquelles assignatures que són de formació bàsica o obligatòria als graus en què estiguin matriculats.

Criteris de selecció dels estudiants si la demanda supera l'oferta de places
En el cas que la demanda superi l'oferta de places, la comissió del mínor decidirà en funció de la trajectòria curricular.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències.

Període                                                   Procés

Del 1 de juliol al 25 de juliol Preinscripció a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències
Del 28 al 30 de juliol (9 a 11 hores) Entrevista
3 de setembre Resolució
8 de setembre Inici de classes

Matriculació dels alumnes admesos: a la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa de referència
- Reial decret 1393/2007 i Reial decret 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu d'aquests estudis és contribuir a l'adquisició d'habilitats i competències lingüístiques, literàries, històriques i culturals en italià, per poder desenvolupar-se amb eficàcia en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals l'italià sigui essencial o imprescindible.

Encara que l'italià és una llengua relativament menor en el context internacional, constitueix un instrument essencial per al coneixement i la comunicació en nombrosos àmbits tecnològics, culturals i científics: artístic, arqueològic, de la cuina, de la moda, de la indústria... És el complement acadèmic ideal per a la majoria d'alumnes d'Història de l'Art, Musicologia, Història, Arqueologia, Traducció, etc.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor d'Italià és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui completar la seva formació bàsica amb una d'específica sobre la llengua, la literatura i la cultura italianes en general. El seu objectiu ha de ser complementar els coneixements, les competències i les habilitats globals i ampliar la seva perspectiva lingüisticocultural per tal de dotar-se de més competitivitat.

Els estudiants de qualsevol grau filològic combinat estan exclosos i no poden cursar aquest mínor, atès que ja és una menció dins del seu pla d'estudis.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 54 crèdits ECTS i l'estudiant n'ha de cursar 30 (5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna):

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
103395 Art i Literatura Italianes 6 cr. ECTS Semestral
103394 Cinema i Literatura Italians 6 cr. ECTS Semestral
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 6 cr. ECTS Semestral
100039 Idioma Modern I: Italià 6 cr. ECTS Semestral
100048 Idioma Modern II: Italià 6 cr. ECTS Semestral
103392 Idioma Modern III: Italià 6 cr. ECTS Semestral
103391 Idioma Modern IV: Italià 6 cr. ECTS Semestral
103398 Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista 6 cr. ECTS Semestral
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 6 cr. ECTS Semestral

Horaris
Horaris del Mínor en Italià, curs 2014-15.
Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres.

Coordinador acadèmic
Rossend Arqués
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Àrea de Filologia Italiana

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 50 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 22 de juliol Preinscripció
(a través del web)
15 de setembre (data límit) Resolució
15 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, mitjançant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al suplement europeu al títol (SET).
2. Els crèdits cursats al mínor formaran part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i es consideraran crèdits optatius del pla d'estudis.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor de Traducció i Interpretació és proporcionar coneixements i habilitats de caràcter general i especialitzat en traducció i interpretació, incloent-hi aspectes bàsics sobre la professió dels traductors i dels intèrprets, les eines informàtiques utilitzades, els diferents tipus de textos i alguns àmbits d'especialitat.

Perfil de l'estudiant
El mínor va dirigit a estudiants de qualsevol grau de la UAB (excepte els estudiants del grau de Traducció i d'Interpretació) que vulguin completar la formació bàsica amb una selecció d'assignatures del grau de Traducció i d'Interpretació amb l'objectiu de complementar i ampliar les competències adquirides amb matèries eminentment pràctiques relacionades amb la comunicació interlingüística i intercultural.

Per tant, aquest mínor pot ser interessant per a estudiants de la UAB de totes les disciplines, amb coneixements previs de francès i d'alemany, que tinguin interès a desenvolupar la seva carrera professional en àmbits multilingües, en els quals puguin aportar l'expertesa del seu grau, però amb les competències i les destreses necessàries per complir els objectius del treball en equip amb grups d'experts i destinataris d'entorns multilingües. Va adreçat, per exemple, a enginyers, economistes, psicòlegs o arqueòlegs que es plantegin el futur professional en empreses multinacionals o en altres països.

Es requereix un nivell de castellà o català nadiu, o quasi nadiu, i un nivell de francès o alemany de B2/C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Pla d'estudis
L'estudiant ha de cursar  un mínim 30 i un màxim de 32 crèdits ECTS de l'oferta total de 164 crèdits per obtenir el títol de mínor:
- Nombre de crèdits obligatoris: 6.
- Nombre de crèdits optatius: 24.

El mínor està programat perquè es faci en dos cursos acadèmics.
L'estudiant ha de cursar obligatòriament l'assignatura Traducció B-A 3.
L'assignatura Iniciació a la Interpretació s'ha de fer al primer curs del mínor per poder cursar les assignatures d'interpretació del segon curs del mínor.

Codi Assignatura Caràcter Crèdits ECTS Curs Semestre
101358 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Alemany) Optatiu 6 1r 1r
101450 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Francès) Optatiu 6 1r 1r
101332 Traducció B-A 3 (Alemany-Català) Obligatori 6 1r 1r
101333 Traducció B-A 3 (Alemany-Castellà) Obligatori 6 1r 1r
101330 Traducció B-A 3 (Francès-Català) Obligatori 6 1r 1r
101331 Traducció B-A 3 (Francès-Castellà) Obligatori 6 1r 1r
101350 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Alemany-Català) Optatiu 5 1r 2n
101351 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Alemany-Castellà) Optatiu 5 1r 2n
101348 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Francès-Català) Optatiu 5 1r 2n
101349 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Francès-Castellà) Optatiu 5 1r 2n
101438 Iniciació a la Interpretació Obligatori 6 1r 2n
101516 Tecnologies de la Traducció i la Interpretació Optatiu 3 Indiferent 1r
101292 Traducció Tècnica i Científica B-A (Alemany-Català) Optatiu 6 2n 2n
101293 Traducció Tècnica i Científica B-A (Alemany-Castellà) Optatiu 6 2n 2n
101290 Traducció Tècnica i Científica B-A (Francès-Català) Optatiu 6 2n 2n
101291 Traducció Tècnica i Científica B-A (Francès-Castellà) Optatiu 6 2n 2n
101304 Traducció Jurídica i Financera B-A (Alemany-Català) Optatiu 6 2n 2n
101305 Traducció Jurídica i Financera B-A (Alemany-Castellà) Optatiu 6 2n 2n
101302 Traducció Jurídica i Financera B-A (Francès-Català) Optatiu 6 2n 2n
101303 Traducció Jurídica i Financera B-A (Francès-Castellà) Optatiu 6 2n 2n
101442 Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (Alemany-A-Alemany) Optatiu 6 2n 2n
101441 Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (Francès-A-Francès) Optatiu 6 2n 2n
103558 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-Català) Optatiu 6 2n 1r
103557 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-Castellà) Optatiu 6 2n 1r
103562 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Francès-Català) Optatiu 6 2n 1r
103561 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Francès-Castellà) Optatiu 6 2n 1r
101454 Expressió Oral A per a Intèrprets (Català) Optatiu 3 Indiferent 1r
101455 Expressió Oral A per a Intèrprets (Castellà) Optatiu 3 Indiferent 1r
101457 Mediació Social per a Traductors i Intèrprets Optatiu 3 Indiferent 2n
101424 Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets (Català) Optatiu 3 Indiferent 1r
101425 Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets (Castellà) Optatiu 3 Indiferent 1r

Horaris

Pots consultar els horaris en el següent enllaç.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Traducció i d'Interpretació.

Coordinadora acadèmica
Patricia Rodríguez Inés
Departament de Traducció i d'Interpretació

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.

Accés
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis del grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. És un requisit imprescindible que l'estudiant dugui a terme una tutoria prèvia amb el coordinador o coordinadora del mínor abans de matricular-s'hi, per tal d'establir la selecció més adient d'assignatures, segons el perfil, les expectatives i les prioritats de l'estudiant. Per accedir a aquest mínor cal demostrar el nivell d'idioma requerit,  adjuntant on-line el document acreditatiu  en el moment de  la preinscripció. Pels alumnes de titulacions de llengües que no tinguin un certificat de nivell, es consultarà l'expedient acadèmic.

Per al castellà o el català es requereix un nivell nadiu, o quasi nadiu, i per al francès o l'alemany cal un nivell B2/C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Criteris de selecció dels estudiants si la demanda supera l'oferta de places
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de UAB. Si la demanda supera l'oferta de places, s'ha d'aplicar el barem de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Procés i calendari

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

 • Calendari: període de preinscripició del 2/06/2014 al 22/07/2014, via web (FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ)
 • Presentació documentació complementària: termini màxim el 5/9/2014
 • Publicació de llista d'admesos i realització d'entrevistes si s'escau: del 8 al 12/9/2014
 • Data límit de resolució: 17/9/2014
15/09/2014 Resolució

Matriculació dels alumnes admesos: a la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar matrícula.

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa de referència
- Reial decret 1393/2007 i Reial decret 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona

Et pot interessar

Guies de l'estudiant

Guies de l'estudiant

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic

Biblioteques

Biblioteques

Beques per a l'estudi

Beques per a l'estudi

Orientació universitària

Activitats d'orientació

Treball Campus

Treball Campus

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UAB

Sistema de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries

Cercador