ciències

Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària

ISSN 16996712

Número 22. Juny 2012

Anima't a escriure les teves experiències, seran benvingudes!

Experiències didàctiques i treballs pràctics

 • Caramels, sucre, respiració i velocitat de reacció
  Basili Martínez

  • En aquest treball pràctic presentem una reacció que permet estudiar qualitativament els factors que determinen la velocitat d’una reacció química. Aquesta reacció es fa amb productes habituals al laboratori (sucre i permanganat) i a més incorporem el xupa-xups per apropar la química al pensament quotidià de l’alumne. Utilitzem el permanganat com a reactiu limitant i quan acaba la reacció observem un canvi de color. Mesurant el temps que triga per canviar de color fem una estimació de la velocitat de la reacció i d’aquesta manera podem valorar els diferents factors.

  • Paraules clau: xupa-xups, sucre, permanganat, reacció redox, velocitat de reacció

 • Inducció electromagnètica
  Lluís Nadal i Balandras

  • Es proposen diversos experiments per mostrar de quina manera l’energia mecànica es pot transformar en elèctrica i l’elèctrica en mecànica, estudiant quins factors que hi intervenen.

  • Paraules clau: inducció magnètica, camp magnètic, flux magnètic, línies de força, energia mecànica, energia elèctrica, llei de Faraday, generació de corrent elèctric

 • Com funciona una espelma?
  Joan Aliberas

  • Un estri que ens sembla gairebé trivial pot convertir-se en un bon recurs per aprendre a pensar en termes químics. Es proposen algunes experiments senzills per fer amb una espelma encesa, així com amb altres combustions, que ajuden a construir una explicació química del que hi succeeix.

  • Paraules clau: espelma, combustió, flama, elements, canvi químic, energia

 • Procés de digitalització d'un projecte de Física contextualitzada de batxillerat
  Luisa Herreras i Josep Olivella

  • La Física en Context és un projecte que proposa una nova metodologia per a l’en­se­nya­ment de la Física de Batxillerat basada en contextos. En aquest article es fa una revisió de com ha evolucionat aquest projecte fins arribar al format digital actual, com s’està aplicant actualment i quines són algunes de les dificultats que es troba el professorat que aplica aquest projecte.

  • Paraules clau: física, batxillerat, context, digital, treball en grup

Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències

 • La Rúbrica, instrument en l’avaluació per les Competències Bàsiques
  M. Carmen Díez Calzada i Sílvia Zurita i Món

  • L'objectiu d'aconseguir la implicació i motivació de alumnat i de que prengui un rol actiu en el seu propi procés d'aprenentatge troba en la rúbrica un potent instrument. Les rúbriques contenen tres components: escales de qualificació, aspectes a avaluar i criteris o descriptors.
   Les rúbriques poden estar concebudes per a l’autoavaluació reflexiva que realitzarà l’alumne del propi procés d’aprenentatge i per a la co-avaluació amb la que el docent a­companya l’alumne; i des de aquesta perspectiva compleix la premissa que l’avaluació tin­gui una component formativa al llarg del procés d’E–A i que proporcioni informació del grau d’assoliment de les competències bàsiques.
   La rúbrica es presenta com a solució d’excel·lència per organitzar de manera conjunta criteris, àmbits i escala d’aprenentatge. Els autors fan una proposta de descriptors de diferents graus de competencialitat, observables a l’àmbit científic tecnològic, en el treball al laboratori, al taller, en la resolució de problemes i en la realització de dossiers de treball. A tots els àmbits.

  • Paraules clau: rúbrica, avaluació, àmbit científic–tecnològic, competències bàsiques

Aprofundim en la ciència

 • Aprofitant cada engruna de calor: el Tub Verd de Mataró
  Llorenç Alerm

  • La calor residual de diverses infraestructures mediambientals permet distribuir calor i fred al seu entorn urbà. Es tracta d’un aprofitament energètic que redueix contaminació, emissions de CO2 i importacions de combustible. Una estratègia que fa anys que funciona a diversos països del món: al centre i nord d’Europa fa temps que hi està força estesa, i més recentment ha arribat aquí, amb iniciatives com la del Tub Verd de Mataró.

  • Paraules clau: calor residual, xarxes de calor i de fred, district heating & cooling, refrigeració per absorció

La nostra vida professional

Suplement