Glossari  
 

Cluster: Unitat d'emmagatzematge física en discos. Pensant que un disc té sectors i pistes bàsicament, depenent de la quantitat d'aquests, el cluster és més gran o menys, pel que la grandària d'aquesta unitat és variable. En els primers disquettes d'una cara, un cluster era un sector, en els discos durs nous depèn d'aquests

Domain Name Service o Domain Name System (DNS): protocol encarregat de convertir els noms en adreces de xarxa. En la pràctica, quan ens referim a un sistema pel seu nom nostre ordinador deu accedir al servei DNS per a consultar a quina adreça IP correspon.

Excel: Fulla de càlcul de Microsoft, integrada en el paquet MS Office.

File Transfer Protocol (FTP): protocol que permet connectar amb un sistema per a transferir fitxers. La màquina que actua com servidor sol·licita un nom d'usuari i contrasenya per a assegurar-se que l'usuari que intenta accedir té les autoritzacions correctes. Depenent dels privilegis del compte, l'usuari podrà accedir a determinades àrees. FTP és molt utilitzat per aquells usuaris que tenen pàgines web, ja que els permet actualitzar els continguts transferint al servidor nous continguts, gràfics, etc.

Fitxer: Arxiu. És l'essència de l'emmagatzematge informàtic. Delimitat per una capçalera i una marca de final, lloc on pot estar situada qualsevol tipus d'informació, ja sigui text, programes, imatges, sons, etc.

HyperText Transfer Protocol (HTTP): protocol que possibilita l'intercanvi d'informació entre els clients web i els servidors HTTP, de forma que els usuaris poden "navegar" a través d'Internet. A nivell de comunicacions es sustenta sobre connexions TCP, mentre que l'intercanvi d'informació es porta a terme mitjançant peticions des del client a les quals respon el servidor web enviant els documents sol·licitats.

ICMP: protocol que s'encarrega de notificar problemes de comunicació quan els paquets enviats d'informació no aconsegueixen arribar a la seva destinació.

IP: protocol que proporciona un servei de distribució de paquets d'informació que són tractats independentment, de forma que cadascun d'ells pot viatjar per diferents trajectòries per a arribar a la seva destinació.

Kerberos: protocol de seguretat molt difós en entorns Unix i adoptat també per altres sistemes operatius com, per exemple, Windows 2000. Bàsicament utilitza una aplicació, el servidor d'autenticació, per a validar les contrasenyes i els esquemes de xifrat.

Mac: Medium Access Control. Protocol d'accés al mitjà en les xarxes d'àrea local. És un aspecte molt important. El primer problema a l'accedir és que si dos ordinadors ho fessin alhora els seus senyals se superposarien i anul·larien, pel que s'utilitzen mitjans perquè aquestes "col·lisions" no es produeixin.

Navegador: En l'àmbit d'Internet, és un programari capaç de visualitzar la informació en format de Web, és a dir, poden utilitzar hipertext i els protocols propis d'Internet, de manera que no només se cenyeixen a pàgines en html, sinó que igual fan servir FTP, que SMTP, grups de notícies, ajudats per altres programaris poden manejar qualsevol tipus de multimèdia, etc.

Network File System (NFS): protocol desenvolupat per Sun Microsystems que permet establir sistemes d'arxius distribuïts entre múltiples màquines. Aquelles que estiguin connectades a través de NTFS poden tenir accés als directoris de cadascuna de les altres de forma transparent.

Protocol: regles que defineixen com tenen lloc les comunicacions, ja que són les fórmules comunes que deu haver en dos ordinadors perquè puguin "parlar" i "entendre's". Si només existís un protocol que manegués tots els aspectes possibles de la comunicació seria molt complex, pel que s'han desenvolupat varis i cadascun d'ells s'ocupa d'una tasca específica i interactua amb la resta.

Remote Produce Call (RPC): protocol desenvolupat per Sun Microsystems i utilitzat en molts sistemes Unix, és una interfície de programació que permet el desenvolupament d'aplicacions distribuïdes.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): el protocol estàndard d'Internet per a l'intercanvi de correu electrònic. Fa possible que un usuari pugui enviar un e-mail a altres usuaris de la xarxa. A nivell de comunicacions, SMTP necessita d'un canal fiable per a portar a terme els enviaments, pel que utilitza connexions TCP.

Simple Network Management Protocol (SNMP): protocol de gestió i anàlisi per a interconnexió de xarxes heterogènies, capaç de proporcionar missatges d'estat i avisar dels problemes detectats.

Spaming: missatges de correu electrònic no demanats que s'envien a llargues llistes de receptors i que de vegades cololapsen seriosament els servidors de correu.

TCP: protocol de comunicacions orientat a la connexió que estableix una línia de diàleg entre l'emissor i el receptor abans que es transfereixin les dades. Tracta cada paquet de forma independent i inclou en la capçalera informació addicional per a així controlar la informació. Aquest protocol garanteix que la comunicació entre dues aplicacions és precisa.

Telnet: protocol que permet a un programa client accedir als recursos d'altre servidor prèvia autenticació, facilitant nom d'usuari i contrasenya.

Trivial File Transfer Protocol (TFTP): protocol de transferència d'arxius molt senzill i sense mecanismes de seguretat. És similar a FTP, però en comptes de TCP, utilitza UDP com protocol de transport.

UDP: protocol més senzill que TCP ja que no està orientat a la connexió, i per tant no estableix un diàleg previ entre les dues parts, ni mecanismes de detección d'errors.

 

Elaborat pel Servei d'Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici D 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 93 581 21 00 Fax: 93 581 20 94
Correu electrònic: enllac@si.uab.es
Data d'actualització: octubre 2002