Biblioteques UABHomepage de la biblioteca


OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMInternet

Exposició bibliogràfica sobre...

Responsabilitat empresarial

 

Imatge interior d'una fàbrica

Interior de la fàbrica Successor de Cuadras i Prim, Sabadell, 1923 aprox.
Autor: Francesc Casañas i Riera / Arxiu Històric de Sabadell

Icona fotografies Per veure les fotografies de l'exposició cliqueu aquí.

 

Amb motiu de les Jornades Interdisciplinàries d'Estudi sobre Empresa i Responsabilitat organitzades per la Diplomatura de Relacions Laborals de la Universitat Autònoma de Barcelona, us presentem aquesta exposició dedicada al tema de la responsabilitat empresarial.

La responsabilitat és un dels temes que més preocupa als empresaris. Incideix tant en la forma social adoptada en l'exercici de la seva activitat com en la forma d'organització i en el desenvolupament de les funcions típiques. La finalitat d'aquestes Jornades és oferir una visió global interdisciplinar i aprofondir en els coneixements de la matèria.

Des de la perspectiva del dret mercantil interessa analitzar la responsabilitat de l'empresari en funció de la forma social que adopta. Es tracta d'explicar les diferències entre l'empresari individual i l'empresari social així com les diverses formes societàries.  Les responsabilitats dels administradors de les societats anònimes i de les societats de responsabilitat limitada seran examinades, per tractar-se dels dos tipus socials més freqüents en la pràctica.

Dins l'àmbit tributari s'estudiarà la responsabilitat dels administradors, tant qui ostenta aquesta condició com qui l'amaga (administradors de fet i apoderats).

La inclusió de la responsabilitat laboral en aquestes Jornades s'examinarà des de l'anàlisi de dos problemes quotidians: la responsabilitat en cas d'accident laboral del treballador i les conseqüències perjudicials del frau a la Seguretat Social.

 

 

Icona opacCatàleg informatitzat

Podeu fer la cerca de temes relacionats dins el catàleg informatitzat de les biblioteques de la UAB http://www.babel.uab.es, tot seleccionant del desplegable el camp que us interessi. Alguns termes de cerca poden ser:

Per matèries:

empresaris industrials responsabilitat civil
empresaris industrials responsabilitat professional
responsabilitat per productes

 Exemple de cerca:

Imatge del catàleg

 

Us recordem que podeu consultar també el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (http://www.cbuc.es/ccuc). 

Imatge d'un dependent

Dependent
Autor desconegut / Arxiu Històric de Sabadell

 

 

Icona web Recursos a Internet

A continuació us donem unes adreces que us poden ser d'interès:

Responsabilidad civil de los administradores de sociedades mercantiles de Luis Moreno Fernández
http://civil.udg.es/cordoba/com/Moreno.htm
Comunicació presentada al II Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro, celebrat a Córdoba els dies 3 i 4 de maig de 2001

La responsabilidad de los administradores de empresas http://www.derecho.org/comunidad/maringel/racdsl.html
Comentari a l'article 104 de la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, Sociedades de Responsabilidad Limitada, on es determina la responsabilitat dels administradors en cas de disolució de l'empresa.

Accidents de treball i responsabilitat civil http://www.indret.com/cat/artdet.php?Idioma=cat&IdArticulo=10
Article de revista sobre la responsabilitat de l'empresari per incompliment de mesures de prevenció.

Responsabilidad social empresarial en las Américas http://www.empresa.org/spanish/csr  
Pàgina web sobre responsabilitat empresarial a diferents països d'Amèrica Llatina

Diálogo con las empresas
http://europa.eu.int/business/es/index.html 
Finestreta que dedica la Unió Europea a les empreses per a que puguin fer les seves consultes.

Podeu trobar més informació a partir de cercadors generals (Google, Yahoo, Altavista...) o bé a partir de la selecció de recursos temàtics del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

 

Icona legislació Legislació relacionada amb la responsabilitat empresarial

Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la Defensa de los Consumidores y usuarios. (BOE 2 julio 1984, núm. 176) 

Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre protección de los consumidores en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. (BOE 26 noviembre 1991, núm. 283)

Ley 22/1994, de 6 de julio, de la responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. (BOE 7 julio 1994, núm. 161)

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, Estatuto de los trabajadores. Texto refundido de la Ley. (BOE 29 marzo 1995, núm. 75) 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (BOE 8 agosto 2000, núm.  189)

Imatge de treballadors

Treballadors de gasoses La Bohemia i altres, 1916
Autor desconegut / Arxiu Històric de Sabadell

 

Icona cd Bases de dades

Trobareu els títols a la pàgina web de bases de dades dins http://www.bib.uab.es , entre ells:

  • BDA Aranzadi conté legislació i jurisprudència.

  • La base de dades CSIC us pot ser útil per obtenir referències d'articles de revistes sobre ciències socials.

  • A ISBN podeu trobar monografies publicades a Espanya.

  • Business Source Elite, Econlit i Abi-Inform per als aspectes econòmics del tema.

  • I d'altres títols: bibliografies nacionals, tesis doctorals, etc.

 

Imatge antiga d'una drogueria

Drogueria Ferrer (Via Massagué, 5), avui desapareguda, 1931 aprox.
Autor: Josep Seguí / Arxiu Històric de Sabadell

 

Icona llistat Llistat bibliogràfic

Consulteu el llistat bibliogràfic dels documents de la Biblioteca de Ciències Socials que tracten aquest tema. 

Recordeu que podeu consultar les exposicions bibliogràfiques realitzades per la Biblioteca de Ciències Socials des de la pàgina principal del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

 

 

Si voleu més informació o teniu algun suggeriment, adreceu-vos al Taulell de Referència i Informació Bibliogràfica.


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Informació tancada el 16 de novembre de 2001.
Podeu fer comentaris.