Història de la Facultat i de la Biblioteca de Ciències Socials

La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB va ser la primera Facultat creada per la Generalitat de Catalunya i va ser inaugurada el 1986. Anteriorment a aquesta data el Departament de Sociologia estava incorporat a la Facultat d’Econòmiques i el de Ciència Política a  la Facultat de Dret. En aquest context es va veure la necessitat de crear una nova Facultat  amb el següent objectiu: “la formació superior i la investigació en l’àmbit de les ciències polítiques i socials, fent un èmfasi especial en la internacionalització de les seves activitats i en la interrelació amb els actors externs (administracions públiques, mitjans de comunicació, empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre)”

 

Paral·lelament a la creació de la Facultat es va impulsar la creació de la Biblioteca de Ciències Socials, inaugurada l’any 1988 com a resultat de la integració dels fons bibliogràfics procedents de les antigues biblioteques de les Facultats de Dret i d'Econòmiques. Els fons de les temàtiques de sociologia i ciència política ja feia uns anys que estaven incorporats en aquestes biblioteques.


Durant aquests 25 anys la Biblioteca de Ciències socials ha donat suport bibliogràfic i documental a les activitats docents i de recerca. Tant a la primera etapa, quan els departaments de Sociologia i de Ciència Política formaven part de diferents facultats, com a partir del 1986, quan es crea la Facultat, la Biblioteca ha estat receptora de la producció científica dels professors que al llarg d’aquests anys han impartit docència.

 

Amb l’objectiu de recollir aquesta producció, juntament amb les obres publicades per la Facultat i els departaments de Sociologia i Ciència Política i Dret Públic, les tesis i tesines presentades i la producció científica dels principals grups de recerca vinculats a la Facultat, hem elaborat aquest recull bibliogràfic que es complementa amb una exposició presencial.

Octubre 2011 · Biblioteca de Ciències Socials