Presentació / Presentación / Presentation


PRESENTACIÓ DELS LLIBRES:

Dijous, 28 de maig de 2015
a la Biblioteca de Ciències Socials - UAB

 

 

 

 

Protection of the gender-based violence victims in the European Union.

Protección de las víctimas de violencia de género en la Unión Europea.

The European protection order. Its application to the victims of gender violence.

La orden europea de protección. Su aplicación a las víctimas de violencia de género.


Presentació

 

Aquestes dues obres que es presenten són el resultat del projecte europeu Epogender “Gender Violence: Protocols for the protection of victims and effectiveness of protection orders. Towards an efficient implementation of Directive 2011/99/EU (2012-2014)”, finançat per la Comissió Europea dins el marc del programa Daphne III.

Aquest projecte té el seu origen en la necessitat de facilitar la transposició de la Directiva que introdueix l’Ordre Europea de Protecció, ateses les singularitats de la seva aplicació a les víctimes de violència de gènere. Per a això ha calgut analitzar les diferents mesures de protecció que els Estats membres de la Unió tenen en matèria de violència de gènere, amb la finalitat que totes les víctimes, independentment del seu país d’origen, gaudeixin d’iguals o si més no suficients mecanismes per combatre aquesta xacra si decideixen exercir la seva llibertat de circulació i/o de residència en virtut del que estableix l’ordre europea de protecció de la Directiva 2011/99/UE.

És per això que s’ha constituït un equip que, coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), compta també amb la participació de la Universitat de Szczecin de Polònia i de l’Associació de Jutges Búlgars, així com amb experts de diferents Estats de la UE i especialistes; en particular, jutges, advocats, fiscals, policia i serveis socials. L’Institut Europeu de Dret ha facilitat l’accés a la legislació dels diferents Estats membres de la UE, així com als experts dels diferents països que han collaborat en el marc del projecte.

En aquest context, el projecte Epogender es fixa exclusivament en l’anàlisi de la protecció penal que s’atribueix a les víctimes de violència de gènere en seu europea i es refereix de forma especial a las tres mesures previstes per la Directiva, a saber, la prohibició d’entrar a determinades localitats, llocs o zones definides en les quals la persona protegida resideix o sovinteja; la prohibició de qualsevol mena de contacte amb la persona protegida, inclosos els contactes telefònics, per correu electrònic o postal, per fax o per qualsevol altre mitjà; i la prohibició d’apropament a la persona protegida en una distància menor de la indicada en la mesura.

Allò que Epogender pretén és, en essència, oferir indicadors que permetin transposar correctament les disposicions de la Directiva 2011/99/UE i, amb això, homogeneïtzar, encara que sigui parcialment i amb estàndards mínims, la protecció a les víctimes de violència de gènere a la Unió. Atès que la Directiva no imposa als Estats membres l’obligació de revisar les seves legislacions per adaptar-les a les noves previsions comunes, resulta de vital importància detectar els estàndards comuns i les divergències existents en aquest àmbit, no només tocant a la normativa, sinó també en allò relatiu a les pràctiques utilitzades per aquests en tot allò que permeti assegurar l’efectivitat de la OEP.

Entre els objectius d’Epogender en destaquen els següents:
. Identificar la situació actual de les mesures existents destinades a la protecció de les víctimes de violència de gènere en els diferents Estats membres.
. Esbrinar les semblances i les divergències que existeixen en les mesures de protecció de les víctimes de violència de gènere quan exerceixen el seu dret a la lliure circulació i residència a la Unió Europea, així com les dificultats i els desafiaments que planteja l’harmonització d’aquestes mesures i estàndards.
. Facilitar indicadors per a una correcta transposició de la Directiva 2011/99/UE, en particular sobre: l’interès jurídic protegit, les condicions que són incloses en l’emissió d’una ordre de protecció, les mesures de protecció que conté l’ordre, la informació proporcionada a la víctima i a la persona causant del perill, les autoritats competents, el procediment, l’execució en l’Estat de destí, i d’altres aspectes significatius que s’han detectat tot al llarg de la recerca realitzada en el marc del projecte.
. Organitzar seminaris formatius amb els diferents actors i agents implicats en la protecció de les víctimes (jutges, fiscals, administracions públiques competents, serveis socials, policia i advocats). Han tingut lloc principalment a Espanya (concretament mitjançant l’organització d’un Curs a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, conjuntament amb la Universitat de València), a Polònia (a la Universitat de Szczecin) i a Bulgària (en l’Associació de Jutges Búlgars).
. Difondre el projecte i els seus resultats per tal de conscienciar a la societat sobre el problema de la violència de gènere. Diverses universitats com la de Lisboa, la Universitat Lliure de Berlín, la de Roma Tre o la de Trento, per esmentar-ne només algunes, i altres moltes institucions especialitzades han estat escenaris de presentació del projecte i dels seus objectius. També cal assenyalar la difusió del projecte que s’ha realitzat en la Gender Summit feta a Brusselles al juny de 2014.

Per assolir aquests objectius s’ha seguit la següent metodologia:
. Elaboració d’un repertori legislatiu que inclogui la legislació vigent dels Estats membres en relació a les mesures de protecció de les víctimes de violència de gènere. Per a això, tot partint d’una primera localització de les normes aplicables en el context del projecte, s’ha anat fent un seguiment de la legislació dels diferents països, atès que en els darrers anys s’han realitzat canvis en diversos Estats membres.
. Elaboració d’una enquesta amb la finalitat d’enviar-la a les diferents autoritats nacionals competents en matèria de violència de gènere, per recaptar informació referent a la normativa aplicable, confirmar la seva vigència o els canvis al llarg del projecte i detectar les pràctiques relacionades amb la protecció de les víctimes de violència de gènere en els respectius Estats, especialment quan actuen mitjançant Protocols. L’esborrany de l’enquesta fou revisat per especialistes (jutges, fiscals, advocats, membres d’ONGs, policia i serveis socials) per mitjà d’una sèrie de reunions i seminaris. Els resultats de l’enquesta han estat convenientment tractats a efectes de contribuir a les finalitats de l’estudi.
. Elaboració de 26 informes nacionals, un per cada Estat membre vinculat per la Directiva 2011/99/UE (Irlanda i Dinamarca queden fora de l’àmbit de aplicació de la Directiva). L’objectiu principal d’aquests informes consisteix en analitzar sistemàticament, Estat per Estat i mitjançant un esquema conceptual i procedimental que ha estat seguit en tots ells, la legislació i les pràctiques nacionals sobre la protecció de les víctimes de violència de gènere.
. Publicació dels primers resultats del projecte, per mitjà del llibre Protection of the Gender-Based Violence Victims in the European Union (també editat en llengua castellana amb el títol Protección de las víctimas de violencia de género en la Unión Europea), en el que es mostren els principals eixos de la recerca mitjançant un resum dels 26 informes nacionals i el tractament donat a l’enquesta realitzada a les autoritats nacionals, a més de plantejar els problemes als quals es varen haver d’enfrontar durant el primer any del projecte. Les Universitats Rovira i Virgili i Autònoma de Barcelona varen tenir al seu càrrec l’edició del llibre, que va aparèixer el 2014.
. Realització d’una anàlisi transversal, a partir dels informes nacionals i els resultats de les enquestes a les autoritats nacionals. Amb la que, analitzant transversalment els diversos ordenaments jurídics nacionals, s’han pogut detectar les divergències i semblances existents entre ells, tot tenint primordialment en compte els objectius previstos en la Directiva 2011/99/UE sobre l’ordre de protecció europea i, en els supòsits en que ha estat necessari, les seves connexions amb el Reglament 606/2013 relatiu al reconeixement mutu de mesures de protecció en matèria civil, atès que ambdós instruments jurídics preveuen les mateixes mesures i tenen pràcticament els mateixos objectius.
. Elaboració i justificació dels indicadors avinents per a l’efectiva i correcta transposició de la Directiva 2011/99/UE, a partir dels resultats de l’anàlisi transversal precitada, amb la finalitat de fer efectiva l’ordre de protecció europea.
. Elaboració de sengles informes sobre l’experiència que hi ha hagut a Bulgària amb la transposició de la Directiva, de l’evolució de la situació de l’ordre de protecció contra la violència de gènere a España i sobre la normativa de protecció contra la violència de gènere a Nacions Unides, el Consell d’Europa i la Unió Europea.
. Publicació del llibre The European protection order. Its application to the victims of gender violence (també editat en llengua castellana amb el títol La orden europea de protección. Su aplicación a las víctimas de violencia de género). Aquesta obra, publicada per Tecnos el 2015, conté essencialment l’estudi transversal i els indicadors per a la transposició de la Directiva.

Tot això és el que el lector té davant les seves mans amb aquestes obres, resultat d’un feixuc treball dut a terme pels seus autors al llarg de dos anys. Cal remarcar també que s’ha creat una pàgina web del projecte (http://www.epogender.eu), que no només ha contribuït a escampar el mateix, ans que ha constituït una important eina de treball i de connexió entre tots els integrants del projecte. En ella s’hi poden també trobar les publicacions derivades del projecte i altres interessants aportacions.

 

Presentación

 

Estas obras que se presentan son resultado del proyecto europeo Epogender “Gender Violence: Protocols for the protection of victims and effectiveness of protection orders. Towards an efficient implementation of Directive 2011/99/EU (2012-2014)”, financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Daphne III.

Este proyecto tiene su origen en la necesidad de facilitar la transposición de la Directiva que introduce la Orden Europea de Protección, teniendo en cuenta las singularidades de su aplicación a las víctimas de violencia de género. Para ello ha sido necesario analizar las distintas medidas de protección que los Estados miembros de la Unión tienen en materia de violencia de género, con la finalidad de que todas las víctimas, independientemente de su país de origen, gocen de iguales o al menos suficientes mecanismos para combatir esta lacra si deciden ejercer su libertad de circulación y/o de residencia en virtud de lo que establece la orden europea de protección de la Directiva 2011/99/UE.

A estos efectos se ha constituido un equipo que, coordinado por la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cuenta también con la participación de la Universidad de Szczecin de Polonia y la Asociación de Jueces Búlgaros, así como con expertos de diferentes Estados de la UE y especialistas; en particular, jueces, abogados, fiscales, policía y servicios sociales. El Instituto Europeo de Derecho ha facilitado el acceso a la legislación de los distintos Estados miembros de la UE, así como a los expertos de distintos países que han colaborado en el marco del proyecto.

En este contexto, el proyecto Epogender se ciñe exclusivamente al análisis de la protección penal que se atribuye a las víctimas de violencia de género en sede europea y se refiere de forma especial a las tres medidas previstas por la Directiva, a saber, la prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta; la prohibición de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por cualquier otro medio; y la prohibición de acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la indicada en la medida.

Lo que Epogender pretende es, en esencia, ofrecer indicadores que permitan transponer correctamente las disposiciones de la Directiva 2011/99/UE y, con ello, homogeneizar, aunque sea parcialmente y con estándares mínimos, la protección a las víctimas de violencia de género en la Unión. Dado que la Directiva no impone a los Estados miembros la obligación de revisar sus legislaciones para adaptarlas a las nuevas previsiones comunes, resulta de vital importancia detectar los estándares comunes y las divergencias existentes en este ámbito, no sólo en cuanto a normativa se refiere, sino también en lo relativo a las prácticas utilizadas por éstos en todo aquello que permita asegurar la efectividad de la OEP.

Entre los objetivos de Epogender destacan los siguientes:

. Identificar la situación actual de las medidas existentes destinadas a la protección de las víctimas de violencia de género en los distintos Estados miembros.

. Detectar las semejanzas y divergencias que existen en las medidas de protección de las víctimas de violencia de género cuando ejercitan su derecho a la libre circulación y residencia en la Unión Europea, así como las dificultades y desafíos que plantea la armonización de estas medidas y estándares.

. Facilitar indicadores para una correcta transposición de la Directiva 2011/99/UE, en particular sobre: el interés jurídico protegido, las condiciones que son incluidas en la emisión de una orden de protección, las medidas de protección que contiene la orden, la información proporcionada a la víctima y a la persona causante del peligro, las autoridades competentes, el procedimiento, la ejecución en el Estado de destino, y otros aspectos significativos que se han detectado a lo largo de la investigación realizada en el marco del proyecto.

. Organizar seminarios formativos con los distintos actores y agentes implicados en la protección de las víctimas (jueces, fiscales, administraciones públicas competentes, servicios sociales, policía y abogados). Han tenido lugar principalmente en España (concretamente mediante la organización de un Curso en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, conjuntamente con la Universidad de Valencia), en Polonia (en la Universidad de Szczecin) y en Bulgaria (en la Asociación de Jueces Búlgaros).

. Difundir el proyecto y sus resultados para concienciar a la sociedad sobre el problema de la violencia de género. Diversas universidades como la de Lisboa, la Universidad Libre de Berlín, la de Roma Tre o la de Trento, por citar sólo algunas, y otras tantas instituciones especializadas han sido escenarios de presentación del proyecto y sus objetivos. También cabe señalar la difusión del proyecto que se ha realizado en la Gender Summit habida en Bruselas en junio de 2014.

Para alcanzar estos objetivos se ha seguido la siguiente metodología:

. Elaboración de un repertorio legislativo que incluye la legislación vigente en los Estados miembros en relación a las medidas de protección de las víctimas de violencia de género. Para ello, partiendo de una primera localización de las normas aplicables en el contexto del proyecto, se ha ido haciendo un seguimiento de la legislación de los distintos países, puesto que en los últimos años se han realizado cambios en varios Estados miembros.

. Elaboración de una encuesta con la finalidad de enviarla a las distintas autoridades nacionales competentes en materia de violencia de género, para recabar información acerca de la normativa aplicable, confirmar su vigencia o los cambios a lo largo del proyecto y detectar las prácticas relacionadas con la protección de las víctimas de violencia de género en los respectivos Estados, especialmente cuando actúan mediante Protocolos. El borrador de encuesta fue revisado por especialistas (jueces, fiscales, abogados, miembros de ONGs, policía y servicios sociales) mediante una serie de reuniones y seminarios. Los resultados de la encuesta han sido convenientemente tratados a los efectos de contribuir a los fines del estudio.

. Elaboración de 26 informes nacionales, uno por cada Estado miembro vinculado por la Directiva 2011/99/UE (Irlanda y Dinamarca quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva). El objetivo principal de estos informes consiste en analizar sistemáticamente, Estado por Estado y mediante un esquema conceptual y procedimental que ha sido seguido en todos ellos, la legislación y las prácticas nacionales sobre la protección de las víctimas de violencia de género.

. Publicación de los primeros resultados del proyecto, mediante el libro Protection of the Gender-Based Violence Victims in the European Union (también editado en lengua española con el título Protección de las víctimas de violencia de género en la Unión Europea), en el que se muestran los principales ejes de la investigación mediante un resumen de los 26 informes nacionales y el tratamiento dado a la encuesta realizada a las autoridades nacionales, además de plantear los problemas que debieron afrontarse durante el primer año del proyecto. Las Universidades Rovira i Virgili y Autónoma de Barcelona tuvieron a su cargo la edición del libro, que apareció en 2014.

. Realización de un análisis transversal, a partir de los informes nacionales y los resultados de las encuestas a las autoridades nacionales. Con ello, analizando transversalmente los diversos ordenamientos jurídicos nacionales, se han podido detectar las divergencias y semejanzas existentes entre ellos, teniendo primordialmente en cuenta los objetivos previstos en la Directiva 2011/99/UE sobre la orden de protección europea y, en los supuestos en que ha sido necesario, sus conexiones con el Reglamento 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, puesto que ambos instrumentos jurídicos prevén las mismas medidas y tienen prácticamente los mismos objetivos.

. Elaboración y justificación de los indicadores oportunos para la efectiva y correcta transposición de la Directiva 2011/99/UE, a partir de los resultados del análisis transversal precitado, con la finalidad de hacer efectiva la orden de protección europea.

. Elaboración de sendos informes acerca de la experiencia habida en Bulgaria con la transposición de la Directiva, de la evolución de la situación de la orden de protección contra la violencia de género en España y sobre la normativa de protección contra la violencia de género en Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea.

. Publicación del libro The European protection order. Its application to the victims of gender violence (también editado en lengua española con el título La orden europea de protección. Su aplicación a las víctimas de violencia de género). Esta obra, publicada por Tecnos en 2015, contiene esencialmente el estudio transversal y los indicadores para la transposición de la Directiva.

Todo ello es lo que el lector tiene ante sus manos en estas obras, resultado del arduo trabajo llevado a cabo por sus autores a lo largo de dos años. Hay que señalar también que se ha creado una página web del proyecto (http://www.epogender.eu), que no sólo ha contribuido a la diseminación del mismo, sino que ha constituido un importante instrumento de trabajo y de conexión entre todos los integrantes del proyecto. En ella se pueden también encontrar las publicaciones derivadas del proyecto y otras interesantes aportaciones.


Audiovisual

CartellPunt de llibre
Gener 2015 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials