Skip to Content
Universitat Autnoma de Barcelona

Agricultura ecològica

L’agricultura ecològica és un sistema de treballar la terra  que cerca l’obtenció d’aliments sans, naturals i d’elevada qualitat, sense malmetre el medi ambient, procurant pel benestar dels animals i preservant els equilibris i la salut de la natura i les zones rurals. La terra de cultiu conté tota mena d’organismes descomponedors, els quals, amb la seva activitat, alliberen els nutrients necessaris per al creixement dels conreus. L’adobatge del sòl ha de proporcionar aliments per a tots aquests éssers vius. En l’agricultura ecològica es fertilitzen els camps només amb fems d’animals i restes vegetals. Per conservar la salut de les plantes i evitar les plagues i les malalties, els cultius han d’estar en un entorn el més natural possible, per això es trien espècies adaptades al clima i a les condicions del terreny. Si apareixen problemes, només s’utilitzen productes d’origen natural per solucionar-los, evitant en tot moment l’ús de pesticides químics que puguin afectar negativament la nostra salut.

La producció ecològica dels aliments és una manera d’obtenir aliments que utilitza les matèries primeres i les tècniques més naturals i sostenibles, evitant tot allò que pugui perjudicar el medi ambient i la qualitat dels aliments. Tots els aliments, frescos o elaborats, es poden produir mitjançant les tècniques de la producció ecològica.

La ramaderia ecològica busca el benestar i la salut de l’animal durant tota la seva vida. Per aconseguir-ho, és important triar animals adaptats al territori, proporcionar-los un espai suficient perquè es puguin moure amb llibertat i donar-los els aliments ecològics corresponents a la seva fisiologia. Es seleccionen les races segons les seves característiques, les seves necessitats nutritives i la seva idoneïtat a la zona. Si emmalalteixen, per curar-los s’utilitzen preferentment medecines i teràpies naturals.

Com identificar els aliments ecològics? El sistema de la producció agrària ecològica a la Unió Europea està regulat per un reglament que defineix com han de treballar els agricultors, els ramaders i les indústries que elaboren aquest tipus d’aliments. Només els aliments que compleixen aquestes normes poden utilitzar els noms protegits “ecològic”, “eco”, “biològic”, “bio” i “orgànic”, que serveixen per diferenciar-los dels que no les compleixen. Els pagesos, ramaders i empresaris que participen en la producció i venda dels aliments ecològics reben unes visites de control específiques per a garantir que les coses es facin de forma correcte i conforme al que estableix aquesta normativa. A l’etiquetatge dels aliments ecològics, a més dels noms protegits, també es fan servir uns segells o logotips que ajuden als consumidors a identificar-los.

Per què consumir aliments ecològics? A més de les millores per a la nostra salut també contribuirem a millores en el medi ambient i a ajudar a tenir una societat més justa.