Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs

Història Econòmica Mundial

Objectius

L’assignatura descriu i analitza l’evolució de l’economia mundial, des de la revolució industrial fins a l’economia internacional dels nostres dies. El programa consta de sis lliçons, estudiades tant des d’un enfocament de conjunt per a destacar els mecanismes que intervenen en l’evolució econòmica, com des de les particularitats específiques de diversos països i grans regions econòmiques. Permet als estudiants adquirir una visió global i a llarg termini del desenvolupament de l’economia mundial i fa possible una compressió més completa del funcionament real de l’economia en les societats contemporànies. S’utilitzaran instruments docents en format virtual que contribuiran a familiaritzar l’alumne amb l’ús d’aquests mitjans.

Contingut

1. Revolució industrial, energia i població.

2. Industrialització i economia internacional en el segle XIX.

3. Crisi i ruptures en les economies capitalistes.

4. La inestabilitat econòmica del període d’entreguerres.

5. Segona Guerra Mundial, reconstrucció i creixement.

6. De la crisi dels setanta a la globalització econòmica.


 

Avaluació

Es basarà en els components següents:

1/ La participació en les sessions de tutoria integrada suposarà un 25 % de la nota final.

2/ La realització de dos exercicis-test, amb preguntes tant de les sessions de teoria com de les de tutoria integrada. Cada exercici suposarà un 37’5% sobre la nota final. La realització d’ambdós exercicis serà obligatòria, amb independència de la puntuació assolida per l’alumne abans de fi de curs. La qualificació final serà l’agregació de totes les proves d’avaluació realitzades. El seguiment regular del curs –incloent l’assistència a classe– és condició imprescindible perquè l’alumne sigui avaluat. No es realitzarà cap tipus de seguiment individualitzat al marge del curs ordinari.

Bibliografia

Manual bàsic de referència:

  • G. Feliu- C. Sudrià, Introducció a la història econòmica mundial, Valencia, 2006, caps. 3-22.

Dossier A Classes DT: La modernització de la població mundial (segles XIX-XX).

Dossier B Classes DT: La paràbola de les economies socialistes de planificació centralitzada (1917-1991).

Dossier C Classes DT: Les tres fases de mundialització de l'economia (segles XIX-XX).

Altres manuals de referència:

  • F. Comín, M. Hernández, E. Llopis (eds.), Historia Económica Mundial, siglos X-XX, Barcelona, 2005
  • V. Zamagni, Historia económica de la Europa contemporánea, Barcelona, 2001
  • M.I. Barbero, R.L. Berenblum., F.R. García Molina, J.R.E. Saborido, Historia económica y social general, Buenos Aires, 2001.

Formació Prèvia

Es aconsellable tenir cert nivell de coneixements previs d’Economia i d’Història Contemporània (s. XIX-XX).

Comentaris

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dimecres 10:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 10 Tutoria Integrada 2n Semestre Dimecres 11:30 (1h) Pendent d'assignar
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dilluns 11:30 (1:30h)
Dimecres 08:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 20 Tutoria Integrada 2n Semestre Dimecres 12:30 (1h) Pendent d'assignar
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dimarts 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 50 Tutoria Integrada 2n Semestre Dimarts 15:30 (1h) Pendent d'assignar
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 60 Tutoria Integrada 2n Semestre Dimecres 15:30 (1h) Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs Tercer curs