Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs

Introducció a l'Economia

Objectius

Presentar als estudiants els principis i mètodes bàsics de l’anàlisi econòmica, els problemes més rellevants que es plantegen en aquesta i les institucions econòmiques fonamentals. El programa de l’assignatura consta d’una introducció en la qual es dibuixen les coordenades a partir de les quals es desenvoluparà la resta del curs i dues parts clarament diferenciades d’anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.

Contingut

Objecte i metodologia de l’anàlisi econòmica i de l’economia política. L’activitat econòmica. Funcions del sistema econòmic i funcions dels mercats. Els instruments de l’economia. Microeconomia: demanda, oferta i preu d’equilibri. Elasticitats de la demanda i l’oferta. Teoria de l’empresa. La producció, els costos i les decisions de producció de l’empresa a curt termini. La producció i els costos a llarg termini. L’estructura del mercat i el mercat de competència perfecta. La competència imperfecta i el monopoli. L’oligopoli i la competència monopolística. Els mercats de factors. Les fallides del mercat i la política microeconòmica. Macroeconomia: introducció. Comptabilitat nacional. El producte nacional, els components de la despesa nacional i la renda nacional. Determinació de la renda d’equilibri en una economia tancada sense sector públic; en una economia amb sector públic, i en una economia oberta amb sector públic. La història del diner i l’oferta monetària. El Banc Central i la política monetària. La demanda de diner i la relació entre variables reals i variables monetàries. Demanda agregada, oferta agregada i nivell de preus. La balança de pagaments. El mercat de divises i la formació del tipus de canvi. El sistema monetari internacional.

Bibliografia

MANUALS BÀSICS:

MANKIW, N.G. (2007) Principios de economía. Paraninfo.

FRANK, R. BERNANKE, B. (2007) Principios de economía. McGrawHill.

KRUGMAN WELLS OLNEY (2007) Fundamentos de economía. Ed. Reverté.

BEGG, D. FISHER, S. DORNBUSCH, R. (2006) Economía. McGraw-Hill.

MOCHÓN, F. (2009) Economía. Teoría y política. McGraw-Hill.

MOCHÓN, F. (2006) Principios de economía. McGrawHill.

SAMUELSON, P.A. NORDHAUS, W.D. (2006) Economía. McGraw-Hill.

LIPSEY, R.G. Introducción a la economía positiva. Ed. Vicens Vives.

(Qualsevol d'aquests manuals tracta tots els temes del programa)

Comentaris

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dijous 11:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimarts 10:00 (1:30h)
Dijous 11:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dilluns 11:30 (1:30h)
Dijous 10:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dimarts 11:30 (1:30h)
Dijous 10:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dijous 18:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimarts 18:00 (1:30h)
Dijous 18:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Dijous 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dimarts 16:30 (1:30h)
Dijous 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs Tercer curs