Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs

Introducció a l'Economia de l'Empresa

Objectius

L’assignatura té per objecte que l'estudiant comprengui que és una empresa, els grups socials que hi intervenen i els cicles i processos bàsics empresarials. També es busca que l'estudiant comprengui la raó de l'existència d'empreses, la funció de l'empresa com agent econòmic, així com les diferents formes d'empresa que fan la seva activitat en l'economia de mercat. Com a darrera part del temari es treballa el funcionament de l’empresa i en concret el procés de la presa de decisions.

Contingut

PRIMERA PART: FONAMENTS DE L’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Tema 1. L’empresa com una realitat socioeconòmica, Tema 2. Concepte d’empresa, Tema 3. L’empresari. Anàlisi de la funció directiva, Tema 4. Contingut i estructura de l’economia de l’empresa.
SEGONA PART: L’EMPRESA I EL SEU ENTORN ECONÒMIC
Tema 5. L’empresa i el mercat, Tema 6. L’empresa i l’entorn: introducció a la direcció estratègica, Tema 7. La competitivitat de l’empresa, Tema 8. L’empresa i la informació econòmica.
TERCERA PART: L’ESTRUCTURA DE L’EMPRESA.
Tema 9. L’empresa com organització: aspectes estructurals, Tema 10: Formes i classes d’empreses, Tema 11. Estructura de propietat de l’empresa.
QUARTA PART: EL FUNCIONAMENT DE L’EMPRESA
Tema 12. El sistema de direcció de l’empresa, Tema 13 . Introducció a les decisions empresarials, Tema 14 . Introducció a les àrees funcionals de l’empresa.

Avaluació

PER ESTUDIAR L’ASSIGNATURA

Per al seguiment de l’assignatura es recomana:

1. Assistència regular a les classes teòriques i pràctiques. 2. Realització dels casos i problemes que s’aniran proposant al llarg del curs. 3. Participació en les sessions de docència tutoritzada. 4. Consultes amb el professor, a classe o a tutories, per resoldre problemes de comprensió o de qualsevol altra mena. 5. Estudi regular del temari explicat a classe, tant de teoria com de pràctiques.

CRITERIES D’AVALUACIÓ

L’avaluació de l’alumne es basarà fonamentalment en l’aprofitament que demostri en:

• L’examen escrit que constarà d’una part teòrica i d’una part pràctica. Pel que fa a la teoria serà una prova objectiva (ja sigui test o preguntes curtes). Pel que fa a la pràctica es proposaran casos i problemes de qualsevol dels temes del programa de l’assignatura.
• En la docència tutoritzada on el professor proposarà la realització d’un cas pràctic. La realització
d’aquest cas pràctic representarà un determinat percentatge sobre el total de la nota de l’assignatura.
• A més, el professor considerarà els següents criteris auxiliars d’avaluació: els treballs teòrics i pràctics realitzats pels alumnes durant el curs acadèmic i la qualitat de les intervencions a l’aula.

Bibliografia

BUENO, EDUARDO: Curso básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide 1994.
GIL ESTALLO, M.A., GINER DE LA FUENTE, F.: Cómo crear y hacer funcionar una empresa. Ed. ESIC, 1991.
SUÁREZ SUÁREZ, A.: Curso de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, 1992

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimarts 10:00 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
Torreguitart Mirada, Consol
Grup 10 Tutoria Integrada 1r Semestre Dimarts 11:30 (1h) Torreguitart Mirada, Consol
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dimarts 08:30 (1:30h)
Divendres 11:30 (1:30h)
Torreguitart Mirada, Consol
Grup 20 Tutoria Integrada 1r Semestre Dijous 09:00 (1h) Torreguitart Mirada, Consol
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Dijous 19:30 (1:30h)
Buza Rodríguez, José Julio
Grup 50 Tutoria Integrada 1r Semestre Dijous 17:00 (1h) Buza Rodríguez, José Julio
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Dijous 18:00 (1:30h)
Buza Rodríguez, José Julio
Grup 60 Tutoria Integrada 1r Semestre Dijous 19:30 (1h) Buza Rodríguez, José Julio
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs Tercer curs