Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs

Introducció al Dret i al Dret Mercantil

Objectius

Donar a l’alumne uns coneixements bàsics i imprescindibles per a la comprensió adequada de les disciplines del dret empresarial i donar una visió global del dret mercantil, en especial d’aquelles qüestions més afins a l’empresa.

Contingut

Introducció al dret: les fonts del dret. L’ordenament jurídic comunitari. La persona jurídica. Dret d’obligacions i de contractes. La teoria general del contracte. Dret mercantil: Introducció al dret mercantil. L’empresa i l’empresari. Els col·laboradors de l’empresari. La publicitat registral. L’empresari social: la societat anònima. Els comptes anuals i la distribució del benefici. Modificacions estatutàries. Transformació, fusió i escissió. Dissolució i liquidació. Emissió d’obligacions. La societat de responsabilitat limitada. Societats especials i altres formes jurídiques d’empresa. Dret canviari: els títols valors: la lletra de canvi, el xec i el pagaré. Dret concursal.

Avaluació

La part teòrica, que representa un 60% de la nota final, s’avaluarà amb la realització de dos exàmens parcials. D’altra banda es farà una part pràctica (40% de la nota final) que es valorarà mitjançant la realització de casos pràctics i d’un treball. Hauran de presentar-se l’examen final els alumnes que no hagin superat els parcials o l’avaluació continuada de la part pràctica.

Bibliografia

LASARTE, C.: Curso de derecho civil patrimonial, Tecnos.
SÁNCHEZ CALERO, F.: Principios de derecho mercantil. McGraw Hill.
BROSETA, M.: Manual de Derecho mercantil I y II. Tecnos.
(Sempre últimes edicions.)

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimecres 10:00 (1:30h)
Divendres 11:30 (1:30h)
Berdie Muro, Elena
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimecres 12:30 (1h)
Divendres 11:30 (1h)
Berdie Muro, Elena
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dimecres 11:30 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
Berdie Muro, Elena
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dimecres 11:30 (1h)
Divendres 10:00 (1h)
Berdie Muro, Elena
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimecres 19:30 (1:30h)
Divendres 18:00 (1:30h)
San Martín Prats, Josep Antoni
Grup 50 Teoria 2n Semestre Divendres 18:00 (2h) San Martín Prats, Josep Antoni
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dimecres 18:00 (1:30h)
Divendres 16:30 (1:30h)
Berdie Muro, Elena
Grup 60 Teoria 2n Semestre Divendres 16:00 (2h) Berdie Muro, Elena
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs Tercer curs